16/1970

Given i Helsingfors den 9 januari 1970.

Lag angående ändring av lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 1 § 1 mom. lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde, sådant sagda lagrum lyder i lagen den 4 december 1953 och lagen den 18 augusti 1967 (481/53 och 374/67), lagens 3 §, sådan den lyder i lagarna den 9 mars 1951, den 18 augusti och den 29 december 1967 (131/51, 374 och 664/67), samt 5 § som följer:

1 §.

För handhavandet av den allmänna styrelsen och de olika förvaltningsgrenarna skola i statsrådet finnas elva ministerier, nämligen:

1) ministeriet för utrikesärendena,

2) justitieministeriet,

3) ministeriet för inrikesärendena,

4) försvarsministeriet,

5) finansministeriet,

6) undervisningsministeriet,

7) lantbruksministeriet,

8) trafikministeriet,

9) handels- och industriministeriet,

10) social- och hälsovårdsministeriet, samt

11) arbetskraftsministeriet.

3 §.

Av ärenden som ankomma på statsrådet handlägger:

1) statsrådets kansli, som underlyder statsministern, ärenden, vilka angå av riksdag föranledda formella åtgärder, statsrådet samt ordningen för ärendenas handläggning i statsrådet samt sådana övriga ärenden, vilka skola behandlas av statsrådet, men icke hänföra sig till något ministeriums verksamhetsområde;

2) ministeriet för utrikesärendena ärenden, som föranledas av Finlands förhållanden till utländska makter;

3) justitieministeriet ärenden, som angå rättsvården, lagstiftningen i frågor, som icke hänföra sig till annat ministeriums verksamhetsområde, samt fångvården, ävensom statliga val;

4) ministeriet för inrikesärendena ärenden, som angå allmän ordning och säkerhet, länsförvaltningen, kommunalförvaltningen, folkbokföringen, planläggnings- och byggnadsväsendet, bostadsproduktionen och bostadsförhållandena, brandväsendet, befolkningsskyddet och gränsbevakningsväsendet;

5) försvarsministeriet ärenden, som angå rikets försvar och försvarsmakt;

6) finansministeriet ärenden, som angå den allmänna ledningen av statshushållningen och den ekonomiska planeringen, statsförslaget, skatte- och tullväsendet, landets myntväsen, den allmänna statistiken, det allmänna ordnandet av statsförvaltningens organisering och rationalisering samt av avlönings- och andra personalfrågor ävensom statens husbyggnadsverksamhet;

7) undervisningsministeriet ärenden, som angå det allmänna undervisningsväsendet, yrkesutbildningen, evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet samt övriga religionssamfund, försåvitt de icke ankomma på annat ministerium, ävensom vetenskap och konst samt idrott;

8) lantbruksministeriet ärenden, som angå lanthushållningen, skogshushållningen, lantmäteriet, kolonisationsverksamheten, veterinärväsendet, jakt och fiske samt statens vattenförvaltning, frånsett sjötrafiken;

9) trafikministeriet ärenden, som angå vägtrafik, järnvägstrafik, insjötrafik och luftfart samt motsvarande trafikleder, ävensom post- och telekommunikationen och väderlekstjänsten;

10) handels- och industriministeriet ärenden, som angå handeln, bergsbruket och industrin samt sjöfarten;

11) social- och hälsovårdsministeriet ärenden, som angå arbetsförhållanden och skydd i arbete, social- och privatförsäkring, hälso- och sjukvård samt apoteksväsendet, socialvård och sociala understöd, nykterhetsarbete och alkoholdrycker, pris och prisövervakning samt andra sociala frågor, försåvitt de icke ankomma på annat ministerium;

12) arbetskraftsministeriet ärenden, som angå planering och ledning av arbetskraftspolitiken, samt främjande av sysselsättningen och avvärjande av arbetslöshet; samt

13) folkförsörjningsministeriet, då sådant är inrättat, ärenden som angå tryggande av befolkningens utkomst samt reglementering av det ekonomiska livet och användningen av arbetskraften under krig eller annat undantagstillstånd, ävensom beredning av sådana ärenden, för såvitt de ej anförtrotts annat ministerium.

Närmare bestämmelser angående fördelningen av ärendena mellan statsrådets kansli och ministerierna utfärdas genom förordning.

5 §.

Närmare bestämmelser om ministeriernas inre organisationsform utfärdas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1970, dock sålunda, att de ärenden angående vattenförvaltningen, som överföras från ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena till lanbruksministeriet, sedan denna lag trätt i kraft, först handlägges av trafikministeriet och från den 1 juli 1970 av lantbruksministeriet.

Vad om ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena annorstädes är stadgat berör efter denna lags ikraftträdande, dock med beaktande av vad ovan är stadgat om vattenförvaltningsärenden, enligt ärendets art antingen finansministeriet, lantbruksministeriet, trafikministeriet eller arbetskraftsministeriet.

I ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena anhängiga ärenden överföras i motsvarighet härtill i enlighet med vad ovan sagts antingen till finansministeriet, lantbruksministeriet, trafikministeriet eller arbetskraftsministeriet för behandling.

Vid denna lags ikraftträdande överföras de innehavare av tjänst eller fast befattning vid ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena, vilkas tjänster eller fasta befattningar indragas i statsförslaget för år 1970, med iakttagande av stadgad ordning till en för vederbörande lämpad, genom samma statsförslag inrättad tjänst eller fast befattning vid arbetskraftsministeriet eller uppföres på indragningsstat, om han icke på sagda sätt överföres till ovan avsedd eller annan för honom lämplig tjänst eller befattning, övriga innehavare av tjänst eller fast befattning vid ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena bli, när denna lag träder i kraft, utan särskilda åtgärder innehavare av motsvarande tjänst eller fasta befattning vid trafikministeriet.

Före denna lags ikraftträdande må åtgärder vidtagas som påkallas av överföringen av ärenden enligt denna lag till behandling i vederbörande ministerier. Likaså må tjänster och fasta befattningar samt extraordinarie befattningar som genom statsförslaget för år 1970 inrättas vid trafikministeriet och arbetskraftsministeriet besättas i stadgad ordning redan före denna lags ikraftträdande.

Helsingfors den 9 januari 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Statsminister
Mauno Koivisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.