781./1969

Given i Helsingfors den 5 december 1969.

Lag angående ändring av lagen om gränserna för Finlands territorialvatten.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 1 § 1 mom. lagen den 18 augusti 1956 om gränsnrna för Finlands territorialvatten, sådant detta lagrum lyder i lagen den 25 mars 1966 (332/66), samt fogas till lagens 7 §, sådan den lyder i lagarna av den 5 mars 1965 och 25 mars 1966 (144/65 och 332/66), ett nytt 3 mom., varvid nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

1 §.

Finlands territorialvatten omfatta den till rikets landområde omedelbart anslutna del av havet, som i öster mot Sovjetunionen i Finska viken i Virolahti skärgård begränsas av den i fredsfördraget i Paris den 10 februari 1947 (690–691/47) fastställda rikssjögränsen och vid Aspö skärgård av den i överenskommelsen av den 20 maj 1965 mellan Republiken Finlands Regering och Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds Regering om gränserna för havsområden och kontinentalsockeln i Finska viken fastställda rikssjögränsen samt i väster mot Sverige i Bottenviken i Torneå skärgård av den rikssjögräns, som vid gränsjusteringen åren 1956–1957 fastställts i enlighet med den efter freden i Fredrikshamn i Torneå den 19 januari 1811 undertecknade topografiska gränsbeskrivningen. På Ålands hav söder och norr om klippan Märket utgöres gränsen mot Sverige av den i ovannämnda gränsbeskrivning av år 1811 fastställda rikssjögränsen, sådan denna är angiven i konventionen den 20 oktober 1921 angående Ålandsöarnas icke-befästande och neutralisering (64/22). Territorialvattnens yttre gräns utgöres, med i 7 § nämnda avvikelser, av den internationella territorialvattengränsen.


7 §.

På Ålands hav sydväst om ön Flötjan begränsas det i 5 § avsedda territorialhavet av den i den efter freden i Fredrikshamn i Torneå den 19 januari 1811 undertecknade topografiska gränsbeskrivningen fastställda gränsen, sådan denna är angiven i konventionen den 20 oktober 1921 angående Ålandsöarnas icke-befästande och neutralisering (64/22).


Helsingfors den 5 december 1969.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Minister för utrikesärendena
Ahti Karjalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.