742/1969

Given i Helsingfors den 5 december 1969.

Lag angående ändring av lagen om skatt på arv och gåva.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 32 § och 62 § 4 mom. lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva, sådana de lyder i lagen den 30 december 1959 (520/59), som följer:

32 §.

För beskattningen av arv och gåva finnes i varje kommun en arvsskattenämnd. Arvsskattenämnden må vara uppdelad på sektioner. Sektionernas antal fastställes av skattestyrelsen. Arvsskattenämndens kontorsarbeten omhänderhas av skattedistriktets skattebyrå.

Arvsskattenämnden består av en ordförande, ett tillräckligt antal viceordförande samt två eller flere ledamöter enligt vad skattestyrelsen bestämmer. Ordförande i arvsskattenämnden är skattedirektören för skattedistriktet. övriga medlemmar i nämnden, viceordförandena medräknade, förordnas av skattestyrelsen bland medlemmarna av skattenämnden. Likaså förordnar skattestyrelsen till arvsskattenämnden ett eller vid behov flere statsombud och suppleanter för dem.

Skattestyrelsen förordnar vilken av viceordförandena som vid förfall för ordföranden skall fungera såsom ordförande för nämnden. Suppleanter för övriga i 2 mom. avsedda medlemmar av nämnden äro deras suppleanter i skattenämnden. På skattedirektören ankommande andra åligganden än de som enligt denna lag ankomma på honom i hans egenskap av ordförande för arvsskattenämnden, handhas vid förfall för honom av den person, som i stället för honom tjänstgör såsom chef för skattebyrån.

I de största kommunerna må skattestyrelsen till annan medlem i arvsskattenämnden än till ordförande eller till suppleant för sådan medlem förordna även person, som icke hör till skattenämnden.

Beträffande arvsskattenämnd, dess sektion, ordföranden för nämnden, viceordförandena och ledamöterna samt statsombudet gäller i tillämpliga delar vad i beskattningslagen (482/58) är stadgat angående skattenämnd, dess sektion, ordförande och viceordförande samt ledamöter i skattenämnden ävensom angående statsombudet.

62 §.

I den berättelse regeringen enligt 29 § riksdagsordningen avgiver till riksdagen skola med stöd av 1 mom. medgivna befrielser uppräknas, försåvitt de i fråga om en och samma skattskyldig överstiga 5 000 mark.


Om denna lags ikraftträdande stadgas särskilt.

Helsingfors den 5 december 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Eino Raunio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.