667/1969

Given i Helsingfors den 7 november 1969.

Förordning om pension för lantbruksföretagare.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69):

1 §.

Vid tillämpningen av 2 § 2 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare anses av de i 2 § inkomstskatteförordningen för gårdsbruk (352/68) avsedda skogsskatteområdena 1 och 2 området höra till södra Finland, 3―6 området till mellersta Finland och 7―10 området ävensom Enare, Enontekiö och Utsjoki kommuner till norra Finland.

Såsom odlad jordbruksjord anses åker och trädgård. Såsom växtlig skogsmark anses skogsmarker, som hör till någon av de i 1 § inkomstskatteförordningen för gårdsbruk avsedda skatteklasserna, eller, därest skatteklassificering enligt sagda förordning icke verkställts, till någon av dem vid senast verkställda beskattning hänförda skogsmarker ävensom i Enare, Enontekiö och Utsjoki kommuner vid senast verkställda förmögenhetsbeskattning såsom skog betraktade marker.

2 §.

Vid upptagande av försäkring eller vid ansökan om justering av fastställd arbetsinkomst skall lantbruksföretagare tillställa lantbruksföretagarnas pensionsanstalt utredning om sin arbetsinkomst med användande av fastställd blankett. Lanbruksföretagare är även eljest skyldig att åt pensionsanstalten lämna av densamma begärda, på försäkringens förvaltning och arbetsinkomstens fastställande inverkande uppgifter.

Lantbruksföretagare är skyldig att ofördröjligen underrätta lantbruksföretagarnas pensionsanstalt om sin företagarverksamhets upphörande. Detsamma gäller förändring i förhållanden, som inverkat på arbetsinkomstens fastställande, om förändringen kan vara av väsentlig betydelse för arbetsinkomst, som fastställes enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

3 §.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skall ofördröjligen underrätta pensionsskyddscentralen på av densamma föreskrivet sätt om begynnande och upphörande av försäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Pensionanstalten skall även lämna pensionsskyddscentralen andra uppgifter om lantbruksföretagares pensionsskydd på sätt pensionsskyddscentralen närmare föreskriver.

4 §.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och pensionsskyddscentralen är skyldiga att på begäran åt lantbruksföretagare lämna av dem innehavda uppgifter, som rör lantbruksföretagarens fribrev eller eljest hans rätt till pension. Likaledes är pensionsanstalten skyldig att på begäran åt person och sammanslutning, som avses i 10 § 3 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare, lämna uppgifter, som inverkar på i sagda moment avsedd ansvarighet.

5 §.

Vid beräknandet av tidsperioders längd anses i en kalendermånad ingå 30 dagar. Kalendemånadernas längd utjämnas så, att månadens sista dag och under skottår jämväl den nästsista dagen i februari månad anses såsom den 30 dagen.

Tidsperiods längd i månader beräknas så, att antalet i densamma enligt 1 mom. ingående dagar divideras med trettio. Vid beräknandet av till pension berättigande tid lämnas härvid i kvoten möjligen ingående ofullständig månad utan avseende.

6 §.

Lantbruksföretagares arbetsinkomst fastställes såsom årsinkomst och den pensionsgrundande arbetsinkomsten bestämmes per månad.

Vid bestämmandet av den pensionsgrundande arbetsinkomsten multipliceras den för envar tidsperiod fastställda och jämlikt 9 § lagen om pension för arbetstagare justerade årsinkomsten med antalet i tidsperioden i fråga ingående dagar. Totalbeloppet av de sålunda beräknade inkomsterna för skilda tidsperioder divideras med det sammanlagda antalet i tidsperioderna ingående dagar. Den pensionsgrundande arbetsinkomsten per månad erhålles genom dividering av sistnämnda kvot med tolv.

7 §.

Upphör lantbruksföretagares av lagen om pension för lantbruksföretagare omfattade verksamhet och äger lantbruksföretagaren eller anhörig till honom icke på grund därav omedelbart rätt att uppbära pension, bildas fribrev, som motsvarar den enligt sagda lag uppkomna rätten till pension. I övrigt skall vad i 8 § förordningen om pension för arbetstagare stadgas äga motsvarande tillämpning på fribrev.

8 §.

Pensionsansökan skall göras på fastställd blankett.

Till ansökningen skall fogas av pensionsanstalten föreskriven utredning. Vid ansökan om invalidpension eller familjepension, som utgår till barn för tiden efter det barnet fyllt 18 år, skall pensionsanstalten även tillställas läkarutlåtande om sökandens hälsotillstånd, utskrivet på fastställd blankett. Pensionsanstalten må dock godkänna även annat läkarutlåtande eller motsvarande utredning och jämväl, om sökanden vårdas på sjukhus eller sanatorium eller om annat särskilt skäl därtill föreligger, på egen bekostnad införskaffa läkarutlåtande.

9 §.

Den som söker eller åtnjuter invalidpension samt barn, som söker eller åtnjuter familjepension för tiden efter fyllda 18 år, är pliktiga att, om de av pensionsanstalt därtill förständigas, för utredande av invaliditeten låta undersöka sig hos av pensionsanstalten namngiven läkare eller på sjukhus som pensionsanstalten anvisar. Pensionsanstalten skall härvid ersätta kostnaderna för undersökningen, till vilka även hänföres skäliga resekostnader och skäligt dagtraktamente för enligt förständigandet till annan ort företagen resa.

Underlåter sökande utan godtagbart skäl att efterkomma i 1 mom. avsett förständigande, må behandlingen av ansökningen förordnas att förfalla.

10 §.

Pensionsansökan anses gjord den dag den inlämnats eller med posten inkommit till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt eller till i lagen om pension för företagare, lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden avsedd pensionsanstalt eller till pensionsskyddscentralen eller ock till ombud, som av sådan pensionsanstalt eller pensionsskyddscentralen därtill bemyndigats. Förebringar icke sökanden på anmodan inom en av pensionsanstalt utsatt skälig tid för ansökningens avgörande nödig tilläggsutredning eller har behandlingen av ansökan enligt 9 § 2 mom. förordnats att förfalla, anses ansökan dock inlämnad först sedan för ansökningens avgörande erforderlig utredning inkommit till pensionsanstalten.

11 §.

Pensionsansökan avgöres och utbetalningen av pension och pensionsanstalts övriga uppgifter i anslutning till pension ombesörjes av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, försåvitt lantbruksföretagaren icke, då hans senaste i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda företagarverksamhet upphörde, stod i arbetsförhållande som avses i lagen om pension för arbetstagare eller bedrev verksamhet som avses i lagen om pension för företagare eller efter det hans senaste i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda företagarverksamhet upphört har stått i arbetsförhållande som avses i lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden eller bedrivit i lagen om pension för företagare avsedda verksamhet. Utgick likväl till lantbruksföretagare vid hans frånfälle ålders- eller invalidpension enligt någon av ovan nämnda lagar från annan pensionsanstalt, avgör denna pensionsanstalt ansökan om familjepension efter honom och ombesörjer ovan nämnda andra uppgifter. I övrigt iakttages vad i 12 § förordningen om pension för arbetstagare stadgas.

12 §.

Invalidpension eller familjepension, som utgår till arbetsoförmöget barn, som fyllt 18 år, må nedsättas, om pensionstagaren orsakat sin invaliditet genom grovt vållande eller ådragit sig sjukdomen, lytet eller kroppsskadan genom brottslig handling.

13 §.

Försäkringspremier må icke uppbäras på den del av pension, som skall erläggas till sjukförsäkringsfonden. På annan del av pension må i försäkringspremier utan pensionstagarens samtycke uppbäras högst en tredjedel av beloppet av den utgående pensionen. Denna begränsning gäller dock icke pension som erlägges i ett för allt.

Avdrag på pension till följd av uppbörd av försäkringspremier anses alltid gälla den äldsta indrivbara och ännu icke erlagda försäkringspremien.

14 §.

Pension utbetalas månatligen. Understiger beloppet av pension eller del av pension, som utbetalas särskilt för sig, 50 mark i månaden, må den dock erläggas kvartalsvis.

15 §.

Understiger beloppet av ålders- eller familjepension eller sådan invalidpension, vars storlek icke bestämts med tillämpning av 6 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare, utan det i 13 § avsedda avdraget 20 mark i månaden, äger pensionsanstalt rätt att med pensionstagarens samtycke erlägga pensionen i ett för allt, varvid beloppet beräknas enligt av social- och hälsovårdsministeriet fastställda grunder. Den som erhållit dylik betalning i ett för allt är därefter icke i anledning av samma pensionsfall berättigad till pension på grund av den företagarverksamhet, på grund av vilken pension, som motsvarar det utbetalade beloppet, skulle ha erlagts. Har för bestämd tid beviljad invalidpension utbetalats i ett för allt, må pensionstagaren likväl beviljas pension för den tid hans arbetsoförmåga fortfar efter den bestämda tidens utgång.

16 §.

Vid pensionstagares död upphör rätten till pension med ingången av den betalningsperiod, som följer efter dödsdagen. Indrages invalidpension på grund av återvunnen arbetsförmåga eller indrages eller nedsättes pension av annan orsak, upphör utbetalningen eller erlägges nedsatt pension räknat från närmast följande möjliga förfallodag.

17 §.

Lantbruksföretagare skall kalenderårsvis senast nedan avsedda betalningsdagar till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt på av detsamma föreskrivet sätt erlägga försäkringspremie i enlighet med av social- och hälsovårdsministeriet fastställda grunder.

Betalningsdagarna är, med i 3 mom. stadgade undantag, den sista mars och den sista september, om den arbetsinkomst, som fastställts för lantbruksföretagare för i samma lantbruksföretag utförda arbete, vid ingången av kalenderåret är större än 1 800 mark, eller den sista juni, om nämnda arbetsinkomst vid kalenderårets ingång är högst sagda markbelopp.

Vid försäkrings upptagande bestämmer lantbruksföretagarnas pensionsanstalt betalningsdagarna för den försäkringspremie, som skall erläggas för det innevarande året och tiden därförinnan. Likaledes skall förfaras vid anordnandet av pensionsskyddet på sätt i 12 § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare föreskrives. Då försäkring upphör, förfaller försäkringspremien omedelbart till betalning.

Justering av försäkringspremie till följd av förändring i arbetsinkomst företages i samband med den första försäkringspremien för följande kalenderår, därest grundad anledning till annat förfarande icke föreligger.

Ovan i 2 mom. nämnt belopp justeras per kalenderår enligt i 9 § lagen om pension för arbetstagare avsett indextal, varvid som bastal användes det för år 1970 fastställda indextalet.

18 §.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skall tillställa pensionsskyddscentralen i 16 § förordningen om pension för arbetstagare avsedda uppgifter. Även i övrigt tillämpas på pensionsanstalten vad i sagda paragraf stadgas.

19 §.

Förutom de uppgifter, om vilka stadgas särskilt, ombesörjer pensionsskyddscentralen för lantbruksföretagarnas pensionsanstalts räkning mot särskild ersättning, försåvitt pensionsskyddscentralen och pensionsanstalten icke annat avtalat, de försäkringstekniska arbeten, vilka berör registrering och behandling av uppgifterna angående de försäkrade.

Angående lantbruksföretagarnas pensionsanstalts deltagande i ersättandet av pensionsskyddscentralens i 12 § 1 mom. 5 punkten lagen om pension för arbetstagare avsedda kostnader gäller i tillämpliga delar vad i 17 § förordningen om pension för arbetstagare stadgas.

20 §.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer årligen i december månad beloppet av det i 13 § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda statsunderstödet för föregående kalenderår samt beloppet av det i 2 mom. sagda paragraf avsedda förskottet för följande kalenderår. För detta ändamål skall lantbruksföretagarnas pensionsanstalt före utgången av föregående november månad tillställa ministeriet av detsamma föreskriven utredning. Förskottet erlägges i fyra lika stora rater den 15 dagen i den mittersta månaden ettvart kvartal. Skillnaden mellan erlagt förskott och för samma år fastställt statsunderstöd beaktas i samband med utbetalningen av den förskottsrat, som närmast följer på understödets fastställande.

21 §.

Vid handläggning i pensionsnämnden av ärende, vars avgörande i väsentlig mån är beroende av tillämpning av lagen om pension för lantbruksföretagare eller med stöd därav utfärdade stadganden eller bestämmelser, bör åtminstone en av de närvarande medlemmarna vara i 18 § 1 mom. sagda lag avsedd person.

22 §.

Är lantbruksföretagarnas pensionsanstalts eller pensionsskyddscentralens expedition till. kommen genom maskinell databehandling eller eljest åtminstone delvis genom tryckningsförfarande, må underskriften utskrivas maskinellt.

23 §.

Formulären för i denna förordning avsedda blanketter uppgöres av pensionsskyddscentralen.

Infaller i 17 § 2 mom. och 20 § benämnd betalningsdag på helgdag eller söckenlördag, må betalningen kunna ske första söckendagen därefter.

24 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1970.

Stadgandena i 20 § om förskott på statsunderstöd tillämpas likväl första gången på förskottet för år 1972. I och för fastställande av förskotten för år 1970 och 1971 skall lantbruksföretagarnas pensionsanstalt senast den 15 januari 1970 tillställa social- och hälsovårdsministeriet av detsamma föreskriven utredning.

Helsingfors den 7 november 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
J. E. Partanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.