632/1969

Given i Helsingfors den 10 oktober 1969.

Förordning om vårdbidrag för barn.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 10 § lagen den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (444/69):

1 §.

På distriktsombudsman vid folkpensionsanstalten ankommer, utöver vad i 36 § folkpensionsförordningen av den 7 december 1956 (594/56) är stadgat:

1) att mottaga ansökningar, besvärsskrifter och meddelanden angående vårdbidrag, som utgår enligt lagen om vårdbidrag för barn, ävensom att bistå sökande vid avfattandet av dylika;

2) att avgiva utlåtanden till folkpensionsanstalten, prövningsnämnden och försäkringsdomstolen samt anskaffa de uppgifter dessa är i behov av vid behandlingen av i lagen om vårdbidrag för barn avsedda ärenden; samt

3) att vidtaga åtgärder för indragning av vårdbidrag eller för inställande av utbetalning av vårdbidrag eller ändring av beslut om utbetalande av sådant, då skäl därtill föreligger.

Angående mottagande av ansökan om vårdbidrag och skyldighet att anskaffa ämbetsbetyg gäller på motsvarande sätt vad i 68 och 69 §§ folkpensionsförordningen är stadgat om sökande eller mottagare av förmån som utgår enligt folkpensionslagen.

2 §.

Angående ansökan om vårdbidrag, sökandes skyldighet att lämna för ansökningens avgörande nödiga uppgifter samt anmälningsskyldighet för den som har vårdnaden om barn och den som lyfter vårdbidrag gäller i tillämpliga delar vad i 5 kap. folkpensionsförordningen är stadgat.

Sökande är därjämte skyldig att lämna även annan av folkpensionsanstalten nödigbefunnen utredning. Likaledes skall den som har vårdnaden om barn och den som lyfter vårdbidrag anmäla väsentlig förbättring i vårdbidragstagarens hälsotillstånd eller betydande minskning i behovet av särskild vård och tillsyn. Likaså skall anmälan göras då barn som åtnjuter vårdbidrag får ny vårdnadshavare.

3 §.

Angående utbetalning av vårdbidrag gäller i tillämpliga delar vad i 6 kap. folkpensionsförordningen är stadgat om utbetalning av pension.

4 §.

Angående folkpensionsanstaltens skyldighet att göra anmälan om vårdbidrag samt lämna uppgifter i och för fastställande eller utbetalning av förmån, som utgår på grundvalen av annan lagstiftning, och om dess rätt till ersättning samt angående förtegenhetsplikt för mottagare av dylik uppgift gäller på motsvarande sätt vad i 71 och 72 §§ folkpensionsförordningen är stadgat.

5 §.

Vad i 22 och 23 §§ folkpensionsförordningen är stadgat angående erläggande av statens understödsdelskostnader och därtill ankutna omständigheter skall äga motsvarande tillämpning, då fråga är om statens delaktighet i kostnaderna för vårdbidragen.

6 §.

Angående undertecknandet av sådan expedition av folkpensionsanstalten, som rör vårdbidrag, gäller vad i 14 § 2 mom. folkpensionsförordningen är stadgat om undertecknande av folkpensionsanstaltens expedition.

7 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1970.

Helsingfors den 10 oktober 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
A-L. Tiekso

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.