628/1969

Given i Helsingfors den 10 oktober 1969.

Förordning om ändring av byggnadsförordningen.

På föredragning av ministern för inrikesärendena ändras i byggnadsförordningen av den 26 juni 1959 (266/59) 4 §, 17 §, 43 §, 50 § 3 mom., 51 § 1 mom. 2 punkten, 53 § 1 och 3 mom., 121 § och 137 §, sistnämnda paragraf sådan den lyder i förordningen den 11 juni 1965 (334/65) samt fogas till förordningen en ny III A avdelning, vari ingår ett nytt 16 a kap. med nya 145 a―145 f §§ och till förordningens 5 §, sådan den delvis ändrad lyder i förordningen den 16 december 1966 (673/66), ett nytt 4 och 5 mom., som följer:

4 §.

Byggnadslov må icke i strid med stadgandet i 5 § byggnadslagen givas för uppförande av nybyggnad, då fråga är om tätbebyggelse på område, som icke har gällande stadsplan, byggnadsplan eller strandplan, såvida ej i 2 mom. av sagda paragraf avsett undantag medgivits.

5 §.

Vad i 2 och 3 mom. är stadgat, skall, när det bör anses påkallat, äga motsvarande tillämpning vid handläggningen av ansökan om byggnadslov för uppförande av nybyggnad på sådant område vid havsstrand eller stranden av vattendrag, som icke har gällande stadsplan, byggnadsplan eller strandplan.

Magistraten eller byggnadsnämnden skall, innan avgörande av ansökan som ör i 31 § 2 mom., 32 § 1 mom., 42 § 3 mom., 43 § 2 mom., 100 § 4 mom., 101 § 2 mom. eller 123 e § 2 mom. byggnadslagen avsedd åtgärd, införskaffa kommunalstyrelsens utlåtande.

17 §.

Stadgandena i byggnadsordning skola lända till efterrättelse, såframt ej annat är föreskrivet i stadsplan, byggnadsplan, strandplan eller generalplan.

43 §.

Stad skall hålla karta eller kartsammanställning, varav hela stadens gällande stadsplan framgår.

50 §.

Inom stadsplane- och strandplaneområden samt inom område på vilket i 42 § 2 mom. byggnadslagen avsett byggnadsförbud gäller eller vilket åsyftas i 123 a § 1 mom. av samma lag, skall tillstånd sökas av magistraten även för byggande av sådan badhytt eller sådant båtskjul som icke är nybyggnad. Detsamma gäller byggande av till dem ansluten eller för minst fem båtar avsedd eller annan liknande brygga.


51 §.

Byggnadslov skall sökas skriftligen med bifogande av:


2) tomtkarta och protokoll, uppgjorda på sätt om dem är särskilt stadgat. På tomtkarta eller bilaga därtill skall dessutom finnas angivet, vilka bestämmelser som enligt plan gälla angående tomten, till tomten gränsande gators bredd och höjdförhållanden, avstånd till motstående byggnadsgräns, till tomten gränsande byggnader samt avlopp och vattenledning som redan finnas eller skola anläggas, deras storlek, höjdförhållanden och avstånd från tomtgränsen samt tomtens fastställda höjdförhållanden. Då fråga är om byggande på strandplaneområde, skall ansökningen åtföljas av nödigt utdrag ur strandplanen. Är ej stadsplan eller strandplan gällande för området, skall till ansökningen fogas sakenlig karta över byggnadsplatsen och dess omgivning och, såframt generalplan eller regioplan är godkänd eller fastställd för området, vid behov utdrag ur sådan plan.


53 §.

Vid prövningen av ansökan om byggnadslov skall magistraten tillse, att byggnaden uppfyller föreskrifterna i fastställd stadsplan och tomtindelning eller strandplan samt beakta även övriga bestämmelser angående byggande.


Magistraten skall vidare vid prövningen av ansökan om byggnadslov som avser byggande utom stadsplane- eller strandplaneområde tillse,

1) att byggnadsplatsen är tillräckligt stor och för ändamålet lämplig;

2) att byggnaderna placeras på lämpligt avstånd från varandra, från byggnadsplatsens gränser, från allmänna vägar och från grannes mark; samt

3) att byggnadsplatsen är ur hälsosynpunkt lämplig.


121 §.

Såframt ej annat är föreskrivet i byggnadsordning, skall, även om byggnadslov enligt 120 § icke fordras, hos byggnadsnämnden sökas tillstånd till följande åtgärder:

1) användning av byggnad eller del därav till väsentligt annat ändamål än den använts eller enligt byggnadslovet skall användas;

2) väsentlig ändring av fasad;

3) delning eller sammanslagning av rum och lägenheter;

4) ändring av bärande konstruktion eller av eldstad, som kräver nytt kanalsystem, om den icke kan anses såsom nybygge;

5) byggande av kiosk eller kolonistuga, som icke är nybyggnad, resande av minnesmärke av offentlig karaktär samt uppförande av musikestrad, danslave och annan liknande anläggning; samt

6) byggande av badhytt eller båtskjul som icke är nybyggnad samt till dem ansluten eller för minst fem båtar avsedd eller annan liknande brygga.

137 §.

Vad i 77―79, 81―83, 85, 87, 88, 90, 120, 121, 123, 126, 127 och 131 §§ samt i tillämpliga delar i 80, 84, 122, 124, 125, 128, 129 och 133 §§ är stadgat gäller vid byggande på område, för vilket varken stadsplan, byggnadsplan eller strandplan är fastställd. Vad i nämnda paragrafer är stadgat om magistrat äger motsvarande tillämpning på byggnadsnämnd.

Vad i 121 § 6 punkten är stadgat skall likväl iakttagas endast inom område på vilket råder i 100 § 2 mom. byggnadslagen avsett byggnadsförbud samt inom område som avses i 123 a § 1 mom. av samma lag.

I stället för ovan i 122 § 1 mom. 2 punkten avsedd utredning skall till ansökan om byggnadslov fogas sakenlig karta över byggnadsplatsen och dess omgivning samt, om för området antagits eller fastställts regionplan eller generalplan, vid behov utdrag ur sådan plan.

III A AVDELNINGEN.

Stadganden rörande strandplan.

16 a kap.

145 a §.

Angående strandplan gäller i tillämpliga delar vad ovan i 114 och 115 §§ är stadgat om byggnadsplan. Såsom strandplans baskarta må likväl användas även karta i mindre skala än 1: 2 000, om planen utan väsentligt åsidosättande av de krav som böra ställas på den kan uppgöras på sådan karta.

145 b §.

Ansökan som gäller godkännande av sådan planläggare som avses i 123 c § 2 mom. byggnadslagen skall tillställas kommunens styrelse, som skall sända den jämte eget utlåtande till den myndighet som avses i sagda lagrum.

Till ansökningen skall fogas den till planläggare föreslagnas samtycke till att mottaga uppdraget samt utredning om hans kompetens därför och om att ägarna av den mark som skall planläggas godkänt honom såsom planläggare.

145 c §.

Den myndighet som fastställer plan må, när den beslutar om uppgörande av strandplan i enlighet med 123 b § 3 mom. byggnadslagen eller när den godkänner i 123 c § 2 mom. av samma lag avsedd strandplanläggare meddela anvisningar angående de riktlinjer och principer som skall följas vid planens uppgörande, dock med beaktande av vad i 123 d § 2 mom. av sagda lag är stadgat om markägares rätt.

145 d §.

Markägaren eller ägarna skall söka godkännande av strandplan som de uppgjort, eller uppgörande av strandplan genom kommunens försorg, hos kommunens styrelse. Till ansökan som avser godkännande av plan skall fogas även planens originalskiss.

Angående förfarandet vid godkännande och fastställande av strandplan, planens kungörande samt förvaringen av handlingarna rörande planen gäller i tillämpliga delar beträffande stad vad ovan i 39 och 40 §§ är stadgat om stadsplan och beträffande landskommun vad i 116 och 117 §§ är stadgat om byggnadsplan.

145 e §.

På byggande inom landskommuns strandplaneområde tillämpas stadgandena i 13 kap. angående byggande inom byggnadsplaneområde, dock med beaktande även av vad i 144 § är stadgat.

Inom samnyttjområde må icke uppföras byggnad som icke lämpar sig för ändamål för vilket området är avsett att användas.

I strandplan må för byggnad som användes för semesterändamål medgivas lättnader från vad eljest är gällande.

145 f §.

Vad ovan i detta kapitel är stadgat skall i tillämpliga delar iakttagas även vid ändring av strandplan.

Helsingfors den 10 oktober 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Antero Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.