597/1969

Given i Helsingfors den 19 september 1969.

Förordning om ändring av förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen.

På föredragning av försvarsministern upphäves 57 § och 58 § 3 mom. förordningen den 26 januari 1951 angående tillämpning av värnpliktslagen (63/51), av dessa lagrum 57 §, sådan den lyder i förordningen den 20 maj 1966 (309/66), samt ändras 15, 56, 59 och 113 §§, av dessa lagrum 59 § sådan den lyder i nämnda förordning av den 20 maj 1966, samt fogas till förordningen i stället för tidigare, genom ovannämnda förordning upphävda 114 § en ny 114 § som följer:

15 §.

Då utlänning, som fyllt sjutton, men ej sextio år, har blivit finsk medborgare, åligger det häradsskrivaren att tillställa staben för vederbörande militärdistrikt meddelande därom jämte i 13 § nämnd utredning. Detsamma gäller länsstyrelsen då person, som icke har medborgarskap i någon stat, förklarats värnpliktig i Finland.

56 §.

Arbetstjänstpliktig benämnes i denna förordning värnpliktig, som med stöd av 35 eller 36 § värnpliktslagen beordrats till arbete, som direkt eller indirekt gagnar landets försvar.

59 §.

För fullgörande av arbetstjänst beordras arbetstjänstpliktiga till speciella arbetskommandon, vilka förläggas skilt från övriga trupper.

Närmare föreskrifter angående den ordning, i vilken värnpliktig förklaras för arbetstjänstpliktig, meddelas vid behov av huvudstaben.

113 §.

Utlänning, som blivit finsk medborgare och som fyllt eller det året fyller trettio år, skall hänföras till lantvärnets II kategori. Detsamma gäller person, som med stöd av 45 § 2 mom. värnpliktslagen förklarats värnpliktig i Finland.

114 §.

Har utlänning, som icke har uppnått och icke heller det året uppnår trettio års ålder, innan han blivit finsk medborgare, i fördragsslutande stat, som avses i 45 § 3 mom. värnpliktslagen, under fredstid fullgjort sin tjänstgöringsplikt eller varit i sådan tjänstgöring minst sex månader, befrias han från fullgörande av värnplikt under fredstid, såsom därom med främmande stater avtalats. Detsamma gäller sådan i främmande stat stadigvarande bosatt finsk man, som har medborgarskap jämväl i fördragsslutande stat.

Uppgifter och intyg om fullgörande av värnplikt gives myndighet i fördragsslutande stat av huvudstaben.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1969.

Helsingfors den 19 september 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Försvarsminister
S. Suorttanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.