470/1969

Given i Helsingfors den 14 juli 1969.

Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 1 § 2 mom., 5 § 1 mom. och 7 § 3 mom. lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62), av dem 1 § 2 mom. och 5 § 1 mom. sådana de lyda i lagen den 20 december 1968 (691/68) och 7 § 3 mom. sådant det lyder i lagen den 30 december 1965 (708/65), samt fogas till lagen en ny 1 a § och till 7 § ett nytt 4 mom. som följer:

1 §.

Denna lag gäller likväl icke:

1) funktionär;

2) sådan arbetstagare i arbetsförhållande, avsett att vara bestående och att fortgå året runt, vilken på grund av sitt arbetsförhållande äger rätt till i 1 § 1 mom. 3 eller 4 punkten lagen om pension för arbetstagare avsedd pension med stöd av annan än denna lag eller med stöd av förordning eller pensionsstadga;

3) arbetstagare i rör- eller elektricitetsbranschen, om han är anställd hos annat företag än byggnadsrörelse; ej heller

4) arbete, på grund av vilket rätt till pension bestämmes i enlighet med lagen om pension för lantbruksföretagare.


1 a §.

Har ägare eller innehavare av traktor eller annan därmed jämförbar maskin ingått arbetsavtal om utförande av visst arbete med tillhjälp av sagda maskin inom arbetsområde, som faller under denna lag, skall lagen i sin helhet tillämpas.

Den som utan att stå i arbetsavtalsförhållande mot ersättning i penningar åt annan med tillhjälp av traktor eller annan med traktorkraft fungerande maskin utför skogsarbete eller genom förordning stadgat annat arbete inom arbetsområde, som faller under denna lag, är skyldig att för sig och för sin medhjälpare i dylikt arbete, vilken icke står i arbetsavtalsförhållande, bekosta i denna lag stadgat ålders-, invalid- och familjepensionsskydd.

Den som i egenskap av uppdragsgivare ingår avtal om i 2 mom. avsett arbete, skall då ersättning utbetalas, därav innehålla och till pensionsanstalten vidarebefordra försäkringspremie enligt denna lag. Om uppdragsgivaren, på vilken i övrigt tillämpas vad i denna lag eller med stöd av den om arbetsgivare är stadgat eller föreskrivet, försummar detta, är han skyldig att själv erlägga försäkringspremien.

Genom förordning må stadgas om tillämpning av denna paragraf även på sådant arbete, i vilket användes annan motordriven maskin än traktor, såframt arbetet är jämförbart med arbete, som utföres med tillhjälp av traktor.

Vid tillämpningen av denna paragraf gäller beträffande ersättning för arbete vad i denna lag om lön är stadgat, likväl sålunda, att genom förordning närmare stadgas därom, vilken del av ersättningen som beräknas motsvara den av användningen av traktor eller annan maskin för mottagaren förorsakade kostnad, som skall avdragas från bruttoersättningen.

5 §.

Ålders- och invalidpensionens årliga belopp utgör en procent av det sammanlagda beloppet av de jämlikt 9 § lagen om pension för arbetstagare justerade löner, som arbetstagaren förtjänat efter det han fyllt 23 år, och på grundvalen av vilka försäkringspremie erlagts i enlighet med denna lag. Har arbetstagare under något kalenderår i arbeten, som avses i denna lag, förtjänat mindre än 200 mark, tages under sådant år förtjänad lön likväl icke i beaktande såsom grund för pension. Ej heller beaktas lön, som arbetstagare uppburit, medan han erhållit enligt denna lag utgående ålders- eller invalidpension. Är arbetstagare född före den 1 juli 1919, höjes pensionen genom att den multipliceras med det tal, som erhålles, då det i 5 a § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare stadgade procenttalet, multiplicerat med talet 12, divideras med antalet månader, som ingå i tiden från början av juli 1962 till utgången av den kalendermånad, under vilken arbetstagaren fyller 65 år. Social- och hälsovårdsministeriet må utfärda närmare bestämmelser angående beräkningen av ovan avsedd förhöjning.


7 §.

Har arbetstagare på grund av arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet blivit berättigad till i annan lag stadgat eller på offentlig pensionsstadga grundat pensionsskydd sålunda, att vid fastställandet av hans i enlighet därmed utgående invalidpension beaktas den tid, som återstår till pensionsålderns uppnående, tages lön, som han uppburit innan sagda arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet begynte, icke i beaktande vid avgörande av, huruvida hans förtjänst överstigit det i 1 mom. nämnda gränsbeloppet.

Har arbetstagare på grund av samma pensionsfall även enligt lagen om pension för lantbruksföretagare rätt att erhålla sådan invalidpension, vid vars bestämmande tiden efter pensionsålderns uppnående beaktas, skall vid tillämpningen av 1 mom. där nämnda gränsbelopp anses vara 200 mark.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1970.

Vid tillämpningen av denna lag anses i mark stadgade gränsbelopp motsvara 1962 års allmänna lönenivå.

Helsingfors den 14 juli 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
J. E. Partanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.