444/1969

Given i Nådendal den 4 juli 1969.

Lag om vårdbidrag för barn.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

I Finland bosatt barn är berättigat till vårdbidrag i enlighet med vad i denna lag är stadgat.

Vårdbidrag utgår dock icke för barn, vars vårdnadshavare på grund av stadgandet i 1 § 2 mom. folkpensionslagen icke är försäkrad i enlighet med sagda lag.

2 §.

Vårdbidrag erlägges till barn, som på grund av sjukdom, lyte eller skada under minst sex månader fortgående och i avsevärd omfattning är i behov av särskild tillsyn och vård. Barn, som är blint eller under minst sex månader oförmöget att röra sig, är alltid berättigat till vårdbidrag.

Vårdbidraget är lika stort som det vårdtillägg som utgår enligt folkpensionslagen.

3 §.

Vårdbidrag erlägges tidigast från början av den månad, som närmast följer efter den, då barnet fyllt tre år, och högst till utgången av den månad då barnet fyller sexton år.

Vårdbidrag må beviljas antingen för viss tid eller tillsvidare.

Vårdbidrag indrages, när barnet icke längre är berättigat därtill.

4 §.

Till barn som vistas på statens, kommuns eller kommunalförbunds sjukhus eller anstalt eller på annan vård- eller undervisningsanstalt, vars kostnader huvudsakligen täckes med offentliga medel, utgår icke vårdbidrag räknat från början av den månad, som närmast följer efter den, då vistelsen på sjukhuset eller anstalten varat tre månader. Detsamma gäller om erläggande av vårdbidrag till barn, vilket på åtgärd av sjukhus eller anstalt som ovan avses och på dess bekostnad placerats annorstädes för att erhålla vård.

5 §.

I denna lag förutsatta uppgifter handhas av folkpensionsanstalten, varvid beträffande förvaltningen skall iakttagas vad i folkpensionslagen är stadgat.

6 §.

Kostnaderna för vårdbidraget fördelas så, att staten av dem erlägger 30 procent och folkpensionsanstalten 70 procent. Angående erläggandet av statens andel till folkpensionsanstalten gäller på motsvarande sätt vad som är stadgat om erläggande av statens andel av kostnaderna för folkpensionens understödsdel till folkpensionsanstalten.

De förvaltningskostnader som förorsakas av verksamheten enligt denna lag hänföres till folkpensionsanstaltens förvaltningskostnader.

7 §.

Vårdbidrag är fritt från skatt som på grund av inkomst utgår till stat och kommun.

8 §.

Omhänderhas vårdnaden om barn icke av dess förmyndare, må folkpensionsanstalten efter att ha hört socialnämnden besluta, att vårdbidraget skall utbetalas till den person som har vårdnaden om barnet. Kan utbetalning av vårdbidraget till person som är berättigad att lyfta det, av särskild orsak icke anses ändamålsenligt, må folkpensionsanstalten besluta, att vårdbidraget skall erläggas till socialnämnden eller med socialnämndens samtycke till lämplig person.

9 §.

Om annat icke följer av denna lag, gäller i tillämpliga delar därjämte vad i 35―40, 45, 46, 69, 73, 74, 75 och 78―88 a §§ folkpensionslagen är stadgat.

10 §.

Närmare stadganden om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

11 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1970. Till barn, som då denna lag träder i kraft är berättigat till vårdbidrag, erlägges vårdbidrag räknat från lagens ikraftträdande, om bidrag sökts före den 1 januari 1971.

Före lagens ikraftträdande skall folkpensionsanstalten i god tid vidtaga nödiga åtgärder för lagens verkställighet.

Nådendal den 4 juli 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
A-L. Tiekso

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.