440/1969

Given i Nådendal den 4 juli 1969.

Lag angående ändring av lagen om statens familjepensioner.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 7 och 8 §§ lagen den 31 december 1968 om statens familjepensioner (774/68) som följer:

7 §.

När familjepension beviljas med tillämpning av 5 § 1 mom. 2 eller 3 punkten i denna lag, sammanräknas, för samordning av familjepensionen med andra familjepensioner och ersättningar, förmånstagarna på grund av samma förmånslåtares död tillkommande:

1) familjepension, som motsvarar i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnd grundpension, med beaktande av avdrag som skall göras från familjepensionen på grund av andra pensioner och ersättningar, familjepension enligt denna lag likväl oförändrad, såframt den beviljats med tillämpning av 5 § 1 mom. 2 eller 3 punkten;

2) i första meningen i 8 § 5 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedd annan än i 1 punkten nämnd familjepension eller ersättning; samt

3) belopp, vilket motsvarar den sammanräknade pension som, beräknad för den tredje kommungrupp som avses i 27 § folkpensionslagen, enligt familjepensionslagen skall betalas efter samma förmånslåtare till barn under 16 år, vilka är förmånstagare, och vilket belopp, såframt även änka är förmånstagare enligt denna lag, skall ökas med grunddelen av den änkepension som utgår enligt familjepensionslagen.

Överstiger det sammanlagda beloppet av de i 1 mom. avsedda förmånerna 30 procent av den lön som avses i 12 § 2 mom. lagen om statens pensioner, om en förmånstagare finnes, 45 procent, om förmånstagarna är två, 60 procent, om förmånstagarna är tre, eller 66 procent, om förmånstagarna är fyra eller flera, avdrages den överskjutande delen från den familjepension som utgår enligt denna lag. När förmånerna sammanräknas, beaktas likväl icke för viss tid beviljad förhöjning, som ansluter sig till familjepension, ej heller såsom sådant belopp, vilket nämnts i 3 punkten, mera än 15 procent av ovan nämnd lön om en förmånstagare finnes, 22 1/2 procent av lönen om förmånstagarna är två, 30 procent av lönen om förmånstagarna är tre eller 33 procent av lönen om förmånstagarna är fyra eller flera.

8 §.

Familjepensionens belopp räknas ånyo, om förmånstagaren, sedan familjepensionen beräknats på ovan stadgat sätt, befinnes vara berättigad till familjepension eller annan ersättning, som skall beaktas när pensionsbeloppet uträknas. Likaså räknas familjepensionens belopp ånyo, då barn, som är förmånstagare, fyller 16 år eller då annan förmånstagare än barn, som fyllt 16 år, upphör att vara förmånstagare, om pensionens belopp därigenom blir större.

Familjepensionens belopp räknas även ånyo på ansökan, om beloppet av annan familjepension eller ersättning, som påverkar beloppet av familjepensionen, väsentligen förändrats.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1969.

Nådendal den 4 juli 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
A-L. Tiekso

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.