391/1969

Given i Helsingfors den 13 juni 1969.

Lag om riksdagsmannaval.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Valkretsar och valmyndigheter.

1 §.

För val av riksdagsmän är landet indelat i följande valkretsar:

1. Helsingfors stads valkrets;

2. Nylands läns valkrets, vartill hör sagda län med undantag av Helsingfors stad;

3. Åbo läns södra valkrets, vartill hör Pyhäranta, Kodisjoki, Laitila, Karjala, Yläne, Oripää och Alastaro kommuner, Loimaa stad och Metsämaa kommun samt de delar av Åbo och Björneborgs län, som ligger söder om dem;

4. Åbo läns norra valkrets, vartill hör Raumo, Lappi, Hinnerjoki, Honkilahti, Säkylä, Vampula, Huittinen och Punkalaidun kommuner samt de delar av Åbo och Björneborgs län, som ligger norr om dem;

5. Landskapet Ålands valkrets;

6. Tavastehus läns södra valkrets, vartill hör Urjala, Kylmäkoski, Viiala och Sääksmäki kommuner, Valkeakoski stad, Tyrväntö, Hauho, Lammi och Padasjoki kommuner samt de delar av Tavastehus län, som ligger söder om dem;

7. Tavastehus läns norra valkrets, vartill hör Vesilahti, Lempäälä, Kangasala, Pälkäne, Luopioinen, Kuhmalahti och Kuhmoinen kommuner samt de delar av Tavastehus län, som ligger norr om dem:

8. Kymmene läns valkrets;

9. St Michels läns valkrets;

10. Kuopio läns valkrets;

11. Norra Karelens läns valkrets;

12. Vasa läns valkrets;

13. Mellersta Finlands läns valkrets;

14. Uleåborgs läns valkrets; samt

15. Lapplands läns valkrets.

I förenämnda valkretsar, utom i landskapet Ålands valkrets, väljes genom proportionella val sammanlagt 199 riksdagsmän, vilkas mandat fördelas på valkretsarna enligt antalet i dem såsom finska medborgare mantalsskrivna invånare. I landskapet Ålands valkrets väljes en riksdagsman på sätt därom nedan stadgas.

2 §.

Fördelningen av mandaten för de riksdagsmän, som skall väljas genom proportionella val, mellan valkretsarna verkställes enligt den mantalsskrivning, som ligger till grund för vallängderna i valet. Fördelningen verkställes av statsrådet i god tid före varje val genom beslut, som publiceras i författningssamlingen.

3 §.

Länsstyrelse skall i god tid före riksdagsmannaval i varje valkrets tillsätta en valkretscentralnämnd. Den består av ordförande och fyra andra medlemmar, av vilka en förordnas till viceordförande, samt fyra suppleanter. Nämndens medlemmar och suppleanterna skall i mån av möjlighet företräda de partier som vid föregående val uppträtt i valkretsen.

Valkretscentralnämnd antager sekreterare, räknare och annan nödig personal.

4 §.

Valkretscentralnämnd sammanträder i den stad, där länsstyrelsen i länet har sitt säte. Dock sammanträder centralnämnden i Åbo läns norra valkrets i Björneborgs stad och centralnämnden i Tavastehus läns norra valkrets i Tammerfors stad.

5 §.

Riksdagsmannaval förrättas i varje kommun inom röstningsområden. Deltagande i val må även ske på förhand (förhandsröstning) på sätt nedan stadgas.

6 §.

Landskommun med färre än 1 500 invånare samt stad och köping med färre än 3 000 invånare bildar ett enda röstningsområde, såframt icke kommunens fullmäktige finner det nödigt att indela kommunen i flera röstningsområden. Kommun med flere än ovan nämnt antal invånare skall varje år i oktober månad av kommunens fullmäktige indelas i röstningsområden med högst 3 000 invånare. Samtidigt skall fullmäktige bestämma till vilket röstningsområde de i kommunen mantalsskrivna invånare hör, som icke i mantalslängden antecknats vid någon fastighet.

Vid indelning i röstningsområden skall, såframt ej annat följer av 1 mom., i landskommun följas kommunens indelning i folkskoldistrikt, dock så, att fullmäktige vid behov må indela folkskoldistrikt i flera röstningsområden och att, då särskilda skäl det påkallar, två eller flera folkskoldistrikt eller delar av dem må sammanslås till ett enda röstningsområde, såframt icke sammanslagningen för de röstberättigade medför oskäligt långa färdsträckor.

Länsstyrelse må på synnerliga skäl befria kommun från att verkställa indelning i röstningsområden samt tillåta att röstningsområde med flere än 3 000 invånare bildas.

Beslut om indelning i röstningsområden skall omedelbart meddelas mantalsskrivningsmyndigheten. Beslutet skall, oaktat besvär anförts, lända till efterrättelse till dess besvären avgjorts.

I länsstyrelses beslut i ärende, som avses i denna paragraf, må ändring icke sökas.

7 §.

Kommuns fullmäktige skall senast i juni månad året före ordinarie val i kommunen tillsätta en kommunal centralvalnämnd, bestående av fem medlemmar och nödigt antal, dock minst fem, suppleanter.

Medlemmarna, av vilka fullmäktige förordnar en till ordförande och en annan till viceordförande, samt deras suppleanter skall väljas bland valbara personer, som är bosatta i kommunen, sålunda, att de i mån av möjlighet företräder de partier som vid föregående val uppträtt i valkretsen.

Kommunal centralvalnämnd antager sekreterare och annan nödig personal.

Vid kommunal centralvalnämnds sammanträden skall föras protokoll.

8 §.

Kommuns fullmäktige skall i god tid före val för varje röstningsområde tillsätta en valnämnd, bestående av fem medlemmar och nödigt antal, dock minst fem, suppleanter, samt för nedan i 63 § avsedda anstalter en eller flera valbestyrelser för kommunen, bestående av tre medlemmar och tre suppleanter.

Vid valet av medlemmar, av vilka en skall förordnas till ordförande och en annan till viceordförande, samt suppleanter skall vad i 7 § 2 mom. är stadgat lända till efterrättelse.

Valnämndernas och valbestyrelsernas ordförandes namn och adresser skall meddelas den kommunala centralvalnämnden.

9 §.

Valkretscentralnämnds och kommunal centralvalnämnds mandatperiod varar till dess ny nämnd är vald.

Avlider medlem eller suppleant eller avgår han, skall annan utses i hans ställe för den återstående mandatperioden.

10 §.

Valkretscentralnämnd, kommunal centralvalnämnd och valnämnd är beslutför med fem samt valbestyrelse med tre medlemmar.

11 §.

Är ändring i kommunal indelning bestämd att träda i kraft vid ingången av valår, skall valet det oaktat förrättas enligt fastställd indelning i röstningsområden.

2 kap.

Vallängder.

12 §.

Vallängderna över de valberättigade, som mantalsskrivits året före valåret, uppgör kommunal centralvalnämnd särskilt för varje röstningsområde av kommunen.

13 §.

Såsom underlag för vallängderna skall vederbörande mantalsskrivningsmyndighet varje år senast den 10 augusti tillställa den kommunala centralvalnämnden enligt den i oktober månad föregående år verkställda indelningen i röstningsområden uppgjorda längder (basförteckningar) över alla de enligt mantalslängden för det löpande året i kommunen bosatta personer som före följande års ingång fyllt 20 år. Förteckningarna utskrives i den ordning mantalslängden utvisar på blankett som fastställes av justitieministeriet. I dem skall i kommunen mantalsskrivna personer, vilka icke antecknats vid någon fastighet, hänföras till en särskild grupp. Till varje förteckning skall fogas ett alfabetiskt register i två exemplar, uppgjort i form av ett kartotek så, att det andra exemplaret kan användas såsom underlag för det i 16 § avsedda kortet.

Är omständighet känd, på grund av vilken i basförteckningen upptagen person saknar eller med fog kan förmodas sakna rösträtt, skall anteckning därom göras i förteckningen invid hans namn.

14 §.

I vallängderna skall införas varje finsk medborgare som före ingången av valåret fyllt 20 år och året före valåret är eller enligt gällande stadganden om mantalsskrivning hade bort vara mantalsskriven i kommunen.

Kommunal centralvalnämnd skall före den 14 september året före valåret granska de basförteckningar som uppgjorts det året. Till förteckningarna må endast tilläggas person som uppenbart icke blivit mantalsskriven, men som enligt intyg av mantalsskrivningsmyndigheten hade bort vara mantalsskriven i den kommunen och upptagen i basförteckningen. Invid de personers namn, som icke är valberättigade, skall orsaken därtill angivas och namnen överstrykas. Den, beträffande vilken förlust av valrätt enligt officiell utredning upphör före första valdagen, skall införas i förteckningen såsom röstberättigad.

Sedan basförteckningen på ovan nämnt sätt blivit granskad och rättad, skall däri antecknas, att den är vallängd för röstningsområde, varefter den undertecknas på den kommunala centralvalnämndens vägnar.

Kyrkliga myndigheter, församlingsföreståndare, civilregisterförare, mantalsskrivningsmyndigheter, länsmän och stadsfiskaler, häradshövdingar och rådstuvurätter är skyldiga att lämna de kommunala centralvalnämnderna nödiga uppgifter. I landskommun må centralvalnämnden kalla en eller flera personer från varje röstningsområde att såsom lokala sakkunniga biträda vid uppgörandet av vallängden för röstningsområdet.

15 §.

Vallängderna skall på åtgärd av den kommunala centralvalnämnden från och med den 15 september till och med den 21 i samma månad under behörig tillsyn vara framlagda till granskning varje vardag från klockan 9 till klockan 20, i stad och köping inom kommunens område, vid behov på flera ställen röstningsområdesvis, samt i landskommun inom varje röstningsområde.

Utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat må den kommunala centralvalnämnden i landskommun besluta, att vallängderna för två eller flera röstningsområden skall vara framlagda till granskning på samma ställe inom kommunen, såframt detta icke medför oskälig olägenhet för de röstberättigade. Under samma förutsättning må vallängd, om synnerliga skäl det påkallar, vara framlagd till granskning även utom kommunen.

Meddelande om de ställen, där vallängderna är framlagda till granskning, och om kommunens röstningsområden skall i god tid på förhand givas på sätt kommunala tillkännagivanden i kommunen offentliggöres. I meddelandet skall i landskommun även uppgivas dens namn och adress, under vars tillsyn längderna är framlagda och till vilken i 17 § 1 mom. avsett yrkande på rättelse skall ingivas.

16 §.

Kommunal centralvalnämnd skall tillställa varje i vallängd inom kommunen upptagen röstberättigad, vars adress är känd, ett genom justitieministeriets försorg tryckt och av mantalsskrivningsmyndigheten förberedelsevis ifyllt kort med de uppgifter om honom, som ingår i mantalslängden eller vallängden, ävensom uppgift om i vilket röstningsområdes vallängd han är upptagen, var och när vallängden är framlagd till granskning samt var och när röstningen äger rum. Härutöver må kortet icke innehålla annat än anvisning om dess användning och om rättelse av fel, som möjligen framgår av kortet.

I 1 mom. nämnt kort utsändes efter det vallängden granskats i fråga om vederbörande, dock senast den 14 september.

17 §.

Anser någon att han obehörigen utelämnats ur vallängden eller däri antecknats sakna valrätt eller att anteckning rörande honom eljest är oriktig, må han skriftligen eller muntligen framställa yrkande om rättelse hos den kommunala centralvalnämnden vid dess sammanträde den 4 oktober eller ock skriftligen hos centralvalnämndens ordförande eller sekreterare därförinnan, efter det vallängden framlagts till granskning. Skriftligt yrkande på rättelse må dock under den tid vallängden är framlagd tillställas även den, under vars tillsyn granskningen av vallängden äger rum.

I 1 mom. avsett yrkande på rättelse må make på andra makens vägnar framställa utan fullmakt.

Anser någon att personer, en eller flera, obehörigen upptagits i vallängd såsom röstberättigade, må han senast den 25 september före klockan 16 till den kommunala centralvalnämnden eller dess ordförande eller sekreterare ingiva motiverat skriftligt yrkande på rättelse därav.

Yrkande på rättelse må även grundas på sådana på vederbörandes rösträtt inverkande omständigheter som inträffat efter det vallängden undertecknades.

18 §.

Avser yrkande på rättelse att någon i vallängd skall antecknas sakna valrätt, skall den kommunala centralvalnämndens ordförande underrätta den som rättelseyrkandet gäller om yrkandet och om dess innehåll samt om att han är i tillfälle att på uppgivet ställe taga del av yrkandet och senast den 30 september före klockan 16 med anledning av yrkandet till den kommunala centralvalnämnden avgiva förklaring, vid äventyr att, om sådan icke avgives, saken det oaktat avgöres.

Meddelande om yrkande på rättelse skall senast den 26 september såsom rekommenderad försändelse lämnas på posten i slutet kuvert med påteckning om mottagarens namn och postadress. Dock må meddelandet frambefordras även på annat bevisligt sätt, om det icke medför dröjsmål. Är mottagarens postadress okänd, skall meddelandet ofördröjligen offentliggöras på samma sätt som kommunala tillkännagivanden i kommunen offentliggöres, dock utan angivande av grunden för yrkandet på rättelse.

19 §.

Yrkande på rättelse av vallängd handlägges och avgöres vid den kommunala centralvalnämndens sammanträde den 4 oktober, vilket begynner klockan 19. Centralvalnämnden skall i varje ärende meddela beslut, som jämte motivering skall införas i protokollet.

Förkastas eller avvisas i 17 § 1 mom. avsett yrkande på rättelse eller godkännes i 17 § 3 mom. avsett yrkande och är den, vars valrätt den kommunala centralvalnämndens beslut angår, icke närvarande vid sammanträdet för att taga del av nämndens beslut, skall honom utan dröjsmål tillställas protokollsutdrag angående beslutet, åtföljt av besvärsundersvisning. Är mottagarens postadress okänd, skall meddelandet om var protokollsutdraget kan utfås delgivas på sätt i 18 § 2 mom. är stadgat.

Den kommunala centralvalnämnden skall även i andra fall på begäran utgiva protokollsutdrag angående beslut, åtföljt av besvärsundervisning.

20 §.

Den som icke nöjes åt kommunal centralvalnämnds avgörande i ärende angående yrkande på rättelse må söka ändring däri hos länsstyrelsen i det län, där den centralvalnämnd, som fattat avgörandet, har sitt säte. Besvärsskriften skall ställas till länsstyrelsen och ingivas till centralvalnämndens ordförande eller sekreterare senast den 14 oktober före klockan 16. Centralvalnämndens ordförande skall ofördröjligen översända besvärsskriften jämte eget utlåtande och utdrag ur centralvalnämndens protokoll, om sådant icke fogats till besvären, samt de i saken tillkomna handlingarna till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen skall meddela den kommunala centralvalnämnden sitt beslut, som skall kungöras av nämnden. Centralvalnämnden skall även, på sätt i 18 § 2 mom. är stadgat, om beslutet underrätta den vars rösträtt beslutet rör.

Beslutet skall under sju dagar från kungörandet finnas till påseende på av den kommunala centralvalnämnden uppgivet ställe.

21 §.

I länsstyrelses beslut i ärende angående rättelse av vallängd må ändring icke sökas genom besvär.

Anser dock sakägare det med hänsyn till lagens tillämpning vara av vikt, att länsstyrelsens avgörande drages under högsta förvaltningsdomstolens prövning, har han rätt att anhålla om fullföljdstillstånd. Ansökan, som ställes till högsta förvaltningsdomstolen och som skall åtföljas av besvärsskriften samt bevis över dagen, då den kommunala centralvalnämnden kungjort länsstyrelsens beslut, skall ingivas till länsstyrelsen senast den fjortonde dagen från kungörandet före klockan 12. Länsstyrelsen skall ofördröjligen översända ansökan jämte bilagor och avskrift av beslutet samt handlingarna i ärendet jämte eget utlåtande till högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen överstyr utan dröjsmål genom länsstyrelsens förmedling sitt utslag i saken till den kommunala centralvalnämnden.

22 §.

Anser mantalsskrivningsmyndighet att någon obehörigen utelämnats ur vallängd eller däri antecknats sakna valrätt eller vara röstberättigad eller att anteckning eljest är oriktig, har den på tjänstens vägnar rätt att hos den kommunala centralvalnämnden framställa yrkande på rättelse och söka ändring i beslut, som meddelats med anledning av yrkandet, i den ordning som är stadgad i 17, 20 och 21 §§.

23 §.

Har icke yrkande på ändring av vallängd inom föreskriven tid framställts hos den kommunala centralvalnämnden, skall längden påtecknas intyg över att den äger laga kraft.

Har yrkande på ändring framställts, skall den kommunala centralvalnämnden, sedan yrkandet avgjorts genom beslut som vunnit laga kraft, i vallängden införa därav möjligen föranledda rättelser och därjämte invid varje rättelse nämna det beslut, varpå rättelsen stöder sig, varefter längden skall påtecknas intyg över att den sålunda rättad äger laga kraft.

Vallängd, som vunnit laga kraft, skall vid valen följas oförändrad. Vallängden anses äga laga kraft utan hinder av att slutligt beslut angående yrkande på rättelse av längden icke meddelats eller bragts till den kommunala centralvalnämndens kännedom före valdagen. Den som för valnämnden företer besvärsmyndighets beslut, enligt vilket han är röstberättigad, skall dock få utöva sin rösträtt.

24 §.

Skall på förordnande av republikens president nya val förrättas samma år som val av riksdagsmän eller av elektorer för valet av republikens president redan ägt rum, skall de vallängder, som använts vid de redan förrättade valen, oförändrade följas vid de nya valen.

Skall nya val förrättas under sådant år, då val av riksdagsmän eller av elektorer för valet av republikens president icke ägt rum, skall åtgärder för uppgörande av vallängder vidtagas så snart kännedom erhållits om att nya val skall förrättas. Till grund för vallängderna lägges härvid de basförteckningar som senast uppgjorts förrän nya val utlysts. Förteckningarna skall granskas på sätt i 14 § är sagt och omedelbart därefter under sju dagar i följd vara framlagda till granskning på sätt i 15 § 1 och 2 mom. är stadgat. Härvid skall även iakttagas vad i 15 § 3 mom. är stadgat om framläggandet av vallängderna och om tillkännagivandet av andra omständigheter.

I ovan i 2 mom. avsedda fall skall i vallängden såsom röstberättigad upptagen, sedan längden för hans vidkommande blivit granskad, dock senast då längden framlägges till granskning, tillställas i 16 § avsett kort, vilket dock icke behöver upptaga omnämnande av vare sig platsen där vallängden är framlagd till granskning eller röstningsstället.

Yrkande på rättelse av vallängd skall i fall, som nämnes i 17 § 1 mom., och på sätt däri sägs framställas senast vid det sammanträde som den kommunala centralvalnämnden håller den 10:e dagen efter utgången av ovan i 2 mom. nämnda tid.

Yrkande på uteslutning av person ur vallängden skall framställas skriftligen hos den kommunala centralvalnämnden eller hos dess ordförande eller sekreterare senast den tredje dagen efter utgången av den i 2 mom. nämnda tiden. Centralvalnämndens ordförande skall om yrkandet på rättelse underrätta den, vars uteslutning ur vallängden yrkats, genom meddelande som senast följande dag skall postas som rekommenderad försändelse eller eljest delgivas på sätt i 18 § sägs, och anmoda honom att inom fyra dagar från samma dag till centralvalnämnden avgiva förklaring i anledning av yrkandet, vid äventyr att om förklaring icke avgives saken det oaktat avgöres.

Yrkandena på rättelse av vallängd handlägges och avgöres vid det sammanträde som den kommunala centralvalnämnden håller den 10:e dagen efter utgången av den i 2 mom. nämnda tiden och som begynner klockan 19. Centralvalnämnden skall i varje ärende meddela beslut, som jämte motivering skall införas i protokollet. Centralvalnämndens beslut i saken är slutligt, likväl så, att om yrkande på rättelse förkastas eller avvisas eller gäller uteslutning ur vallängden, beslutet utan dröjsmål skall underställas länsstyrelsens prövning.

Angående länsstyrelsens beslut gäller vad i 20 § 2 och 3 mom. samt 21 § är stadgat.

25 §.

Kommunal centralvalnämnd skall tillse, att vallängderna står till valnämndernas förfogande innan valförrättningen börjar.

3 kap.

Uppställande av kandidater och ingående av valförbund.

26 §.

Parti som är upptaget i justitieministeriets partiregister har rätt att i varje valkrets uppställa högst så många kandidater till riksdagen som det antal riksdagsmän, som skall väljas i valkretsen, och att få deras namn publicerade i sammanställningen av kandidatlistorna i valkretsen.

Beslut om uppställande av kandidater i valkrets skall fattas av de i valkretsen bosatta partimedlemmarna i den ordning partiets stadgar förutsätter.

En och samma person må uppställas som kandidat endast för ett parti och endast i en valkrets.

Angående uppställande av kandidater i landskapet Ålands valkrets stadgas i 31 §.

27 §.

Justitieministeriet skall senast den 60:e dagen före riksdagsmannaval meddela centralnämnden i varje valkrets, med undantag av landskapet Ålands valkrets, vilka partier som är upptagna i partiregistret.

28 §.

Parti skall senast den 60:e dagen före riksdagsmannaval meddela centralnämnden i varje valkrets, där partiet ämnar uppställa kandidater till riksdagen, namnet på partiets kretsombud i valkretsen och på hans suppleant samt deras adresser.

29 §.

Anhållan om offentliggörande av partis kandidatlista skall av partiets kretsombud eller av honom bemyndigad person tillställas valkretscentralnämnden senast den 51:a dagen före riksdagsmannavalen.

Anhållan skall åtföljas av förslag till kandidatlista för partiet, på vilken varje kandidats namn och hans titel, yrke eller syssla, angiven med högst två uttryck, samt hans boningsort skall finnas tydligt nämnda. Till anhållan skall ytterligare fogas av envar av de som kandidater uppställda personerna egenhändigt undertecknat samtycke till att mottaga riksdagsmannauppdrag och en skriftligen avgiven försäkran att vederbörande icke samtyckt till att bli uppställd som kandidat för annat parti eller inom samma parti i annan valkrets.

30 §.

Två eller flera registrerade partier har rätt att inom en och samma valkrets sammansluta sig till ett valförbund.

Valförbund bildas så, att partierna tillställer valkretscentralnämnden en gemensam skriftlig anmälan, vari de till ett valförbund sammanslutna partierna uppräknas. Anmälningen skall undertecknas av partiernas kretsombud.

Anmälning om ingånget valförbund skall tillställas valkretscentralnämnden samtidigt med anhållan om publicering av partiets kandidatlista.

Partierna inom ett och samma valförbund må inom valkrets icke ha flere kandidater än parti, som icke tillhör valförbund.

31 §.

Inom landskapet Ålands valkrets har valmansförening, som för visst riksdagsmannaval bildats av minst 30 valberättigade i valkretsen, rätt att uppställa en kandidat till riksdagen och en suppleant för honom.

På valkretscentralnämnden ankommer att bestämma på vilket sätt valmansförening skall bildas, vad som skall iakttagas vid uppställandet av kandidat och hur valmansföreningen skall förfara för att få sin kandidatlista publicerad, samt att tillkännagiva detta genom kungörelse, som ofördröjligen skall publiceras i tidningar som centralnämnden bestämmer och dessutom anslås på dörren till centralnämndens sammanträdesrum.

4 kap.

Valkretscentralnämnds förberedande åtgärder för val.

32 §.

Valkretscentralnämnd sammanträder på kallelse av ordföranden senast den 60:e dagen samt därefter senast den 50:e, 47:e, 38:e och 34:e dagen före riksdagsmannavalen, den andra valdagen samt dagen efter och den 5:e dagen efter valen ävensom vid annan tid, om ärendenas handläggning det påkallar.

33 §.

Vid det första sammanträdet väljes sekreterare för valkretscentralnämnden och bestämmes till vem, vilka dagar och vilka tider samt var för centralnämnden avsedda handlingar angående valet skall inlämnas.

Vad som sålunda bestämts skall meddelas till de kretsombud för partierna, som uppgivits för centralnämnden.

34 §.

Vid det sammanträde som valkretscentralnämnd håller den 50:e dagen före riksdagsmannavalen föredrages och granskas förberedelsevis partiernas ansökningar jämte bifogade handlingar och vidtages åtgärder för införskaffande av möjligen erforderlig tilläggsutredning.

Partiernas inbördes ordningsföljd i sammanställningen av kandidatlistorna bestämmes genom lottning.

35 §.

Vid det sammanträde som hålles den 47:e dagen före riksdagsmannavalen föredrages partiernas ansökningar ånyo jämte med anledning av dem införskaffad tilläggsutredning.

Framgår härvid att ansökning icke tillställts valkretscentralnämnden inom föreskriven tid, skall den avvisas.

Partis kretsombud skall omedelbart underrättas, om det befinnes att i lag stadgad eller av centralnämnden föreskriven ordning eljest icke iakttagits vid inlämnandet av ansökningen eller att på partis kandidatlista upptagits namnet på person som icke är valbar eller som är uppställd såsom kandidat även för annat parti eller i annan valkrets. Kan ansökningen eller därtill hörande handlingar av annan orsak icke anses lagenliga, skall kretsombudet uppmärksamgöras även därpå.

Inom utsatt tid inlämnade ansökningar, mot vilka anmärkningar icke framställts, skall godkännas.

36 §.

Partis kretsombud har rätt att inom sju dagar från ovan i 35 § nämnt sammanträde rätta de till valkretscentralnämnden ingivna handlingarna till de delar, mot vilka anmärkningar enligt 35 § 3 mom. framställts, samt att företaga rättelser beträffande kandidats namn, titel, yrke, syssla eller hemort. Har skälet till anmärkning varit, att kandidatlistan upptager namnet på person som icke är valbar eller som är uppställd såsom kandidat även för annat parti eller i annan valkrets, har ombudet rätt att inom samma tid från listan stryka sådan kandidat.

De ansökningar, mot vilka anmärkningar framställts, handlägges ånyo vid det sammanträde av valkretscentralnämnden, vilket hålles den 38:e dagen före riksdagsmannavalen. Kan ansökan icke heller då godkännas, skall den förkastas.

37 §.

Anmälningarna om bildande av valförbund handlägges första gången vid det sammanträde som hålles den 47:e dagen före riksdagsmannavalen.

Anmälningarna om valförbund betecknas med romerska siffror i den ordning de inkommit.

Anmälan som icke inkommit inom utsatt tid skall avvisas. Kan anmälan av annan orsak ej godkännas, skall detta utan dröjsmål påpekas för ettvart av kretsombuden för de partier som undertecknat anmälningen. Ombuden har rätt att inom sju dagar från nämnda sammanträde till valkretscentralnämnden ingiva ett av dem gemensamt undertecknat förslag till rättelse av anmälningen.

Anmälningarna upptages till ny behandling vid det sammanträde som hålles den 38:e dagen före riksdagsmanna valen. Härvid skall de inom utsatt tid inkomma anmälningar, som icke heller då kan godkännas, förkastas.

38 §.

Valkretscentralnämnd skall härefter tilldela varje på godkänd kandidatlista upptagen kandidat ett löpande ordningsnummer sålunda, att kandidaterna på listan för det parti som enligt den i 34 § 2 mom. stadgade lottningen kommit på första plats, i den av partiet uppgivna ordningen betecknas med de första siffrorna, börjande från nummer 2, kandidaterna för det parti, som kommit på andra plats, på samma sätt med följande ordningsnummer och så vidare.

Alla kandidatlistor skall utan dröjsmål tryckas på samma sida av ett pappersblad, grupperade från vänster till höger i den för partierna genom lottningen bestämda ordningsföljden.

Ovanför varje partis kandidatlista tryckes partiets namn. Nedanför kandidatlistorna tryckes uppgift om godkända valförbund, vari, i den nummerföljd som angives i 37 § 2 mom., nämnes vilka partier som anslutit sig till respektive valförbund.

Så snart ovan i 2 mom. föreskriven tryckning utförts, skall denna preliminära sammanställning av kandidatlistorna utan dröjsmål sändas till alla kretsombud för de partier som uppställt kandidater.

39 §.

Har kandidat avlidit, skall hans namn strykas från sammanställningen av kandidatlistorna.

Partis kretsombud är skyldigt att omedelbart underrätta valkretscentralnämnden om kandidats död.

40 §.

Vid det sammanträde som hålles den 34:e dagen före valen skall den preliminära sammanställningen av kandidatlistorna, med beaktande av vad i 39 § 1 mom. är stadgat, behörigen rättas till slutlig sammanställning av kandidatlistorna.

41 §.

Valkretscentralnämnd skall låta trycka den slutliga sammanställningen av kandidatlistorna samt tillställa de kommunala centralvalnämnderna inom valkretsen ett tillräckligt antal av dem. Sammanställningen skall tillställas även alla kretsombud för de partier som uppställt kandidater i valkretsen och tillsändas kommunernas styrelser inom valkretsen samt tillhandahållas allmänheten. Vidare skall sammanställningen tillställas justitieministeriet samt valkretscentralnämnderna för övriga valkretsar för att utdelas till valkretsens kommunala centralvalnämnder, valnämnder och valbestyrelser.

42 §.

De kommunala centralvalnämnderna skall för varje valnämnd och valbestyrelse tillsändas valstämpel jämte tillbehör. Valstämplarna, som justitieministeriet skall låta förfärdiga, skall vara lika för alla röstningsområden inom valkretsen.

43 §.

Valkretscentralnämnd skall till valkretsens kommunala centralvalnämnder översända nödigt antal av de röstsedlar justitieministeriet låtit trycka, särskilt för sig för varje valnämnd, i omslag som förseglas med valkretscentralnämndens av justitieministeriet fastställda sigill och varpå antecknas antalet röstsedlar i omslaget.

Röstsedeln skall vara av standardformat, 148x210 mm, och på inre sidan upptaga en tryckt överskrift, vari angives vid vilket val den skall användas, samt dessutom en cirkellinje med en diameter av 90 mm, som vid hopvikningen av sedeln förblir oviken. Mitt i cirkeln skall tydligt utsatt finnas beteckningen N:o .. för antecknande av numret på den kandidat, för vilken den röstande önskar avgiva sin röst.

Röstsedlarnas papper skall vara vitt och av sådant slag, att det ej äventyrar bevarandet av valhemligheten. Röstsedlarna skall vara förfärdigade så, att det tydligt framgår hur de skall hopvikas, och de får icke upptaga annat än vad ovan är stadgat.

44 §.

I landskapet Ålands valkrets iakttages i tillämpliga delar vad om valkretscentralnämnds förberedande åtgärder ovan är stadgat. I den slutliga sammanställningen av kandidatlistorna skall nämnas såväl kandidatens som suppleantens namn och högst två uttryck för deras titel, yrke eller syssla samt deras hemort.

45 §.

I valkretscentralnämnds beslut som avses i detta kapitel må ändring icke sökas genom besvär.

5 kap.

Valförrättning.

46 §.

Riksdagsmannaval förrättas inom röstningsområdena den tredje söndagen i mars månad och följande måndag (valförrättning).

Har republikens president förordnat om nya val, äger valförrättningen rum den första söndagen och därpå följande måndag i den månad, som börjar närmast efter förloppet av 60 dagar från det förordnandet om nya val utfärdades.

Valförrättningen skall på åtgärd av den kommunala centralvalnämnden tillkännagivas på det sätt kommunala tillkännagivanden offentliggöres i kommunen. I tillkännagivandet skall valtiderna och röstningsområdenas röstningsställen angivas.

47 §.

Valförrättningen begynner vardera valdagen klockan 9 samt fortgår utan avbrott till klockan 20.

Alla röstande, som före klockan 20 kommit tillstädes för att invänta sin tur, har rätt att avgiva sin röst, innan valförrättningen den första valdagen avbrytes eller den andra valdagen avslutas. Väntrummet skall stängas och avspärras klockan 20, sedan detta meddelats de röstande som kommit tillstädes.

48 §.

För valförrättningen skall inom varje röstningsområde finnas ett röstningsställe, för vilket kommunen skall ställa lämplig lokal och inredning till förfogande. På synnerliga skäl må röstningsställe förläggas utom röstningsområdet eller jämväl utom kommunen, såframt detta icke bereder de röstande oskälig olägenhet.

Röstningsstället skall ha tillräckliga utrymmen även för de röstande, som inväntar sin tur att komma in i valrummet för att rösta.

49 §.

Kommunal central valnämnd skall skrida till alla för valens förrättande erforderliga åtgärder och för detta ändamål bland annat i god tid förvissa sig om att valnämnderna till sitt förfogande har:

1) sådant röstningsställe, som är stadgat i 48 §;

2) sådana valbås för röstningen att valhemligheten bevaras;

3) vallängden jämte register;

4) av valkretscentralnämnden fastställda slutliga sammanställningar av kandidatlistorna, vilka skall anslås i valrummet och väntrummen ävensom i varje valbås; samt

5) röstsedlar, valstämpel, förseglingsmateriel, protokollsblanketter samt valurna, vilken justitieministeriet på statens bekostnad låter tillställa valnämnden i varje röstningsområde.

50 §.

På varje röstningsställe skall finnas tillstädes ett av valnämnden antaget särskilt valbiträde med armbindel, som på begäran av röstande bistår denne att göra anteckningen på röstsedeln.

Önskar röstande anlita medlem av valnämnden såsom biträde vid införandet av anteckningen, äger han rätt därtill, om valförrättningen icke därigenom fördröjes.

Blind röstande må vid införandet av anteckningen på röstsedeln anlita av honom utsedd person.

Den som äger rätt att bistå röstande är skyldig att samvetsgrant följa den röstandes anvisningar samt hemlighålla vad han vid valförrättningen erfarit.

51 §.

I vallokal eller i omedelbar närhet därav må icke hållas tal eller anslås eller utdelas tryckta eller skrivna upprop, ej heller röstande i sin valfrihet på något sätt utsättas för påverkan eller försök därtill.

De tillstädeskomna skall iakttaga de bestämmelser, som valnämnden finner nödigt att meddela för upprätthållande av ordningen och tryggande av valförrättningens ostörda förlopp.

52 §.

Då valförrättningen börjar, skall valnämndens ordförande eller viceordförande visa de närvarande att valurnan är tom samt därefter tillsluta urnan och öppna det omslag, vari de till valnämnden översända röstsedlarna är inlagda.

Sedan valurnan vid valförrättningens början tillslutits, må den icke öppnas förrän rösträkningen begynner efter det röstningen avslutats den andra valdagen.

53 §.

Röstberättigad må utöva sin rösträtt vid valförrättningen inom det röstningsområde, i vars vallängd han är upptagen.

Den som önskar utöva sin rösträtt vid valförrättning, skall anmäla sig för valnämnden för att utfå en röstsedel. Valnämnden skall tillse att röstande icke utfår röstsedel, innan det fastslagits, att han är antecknad i vallängden såsom röstberättigad.

Röstande är vid behov skyldig att för valnämnden styrka sin identitet.

54 §.

Röstande äger rätt att avgiva sin röst till förmån för kandidat i den slutliga sammanställningen av kandidatlistorna för den valkrets, där han är antecknad såsom röstberättigad.

55 §.

Röstande skall inom cirkeln i röstsedeln anteckna numret på den kandidat, till förmån för vilken han önskar avgiva sin röst, så tydligt, att tvivelsmål icke kan uppstå om vilken kandidat han avser. Anteckningen skall göras i valbåset, så att valhemligheten bevaras.

56 §.

Röstande, som gjort sin anteckning på röstsedeln, skall framlämna densamma hopviken till valnämnden för avstämpling och lägga den avstämplade röstsedeln i valurnan.

Valnämnden skall övervaka, att valförrättningen för varje röstandes vidkommande försiggår såsom i denna lag är stadgat.

57 §.

Då röstande lagt röstsedeln i valurnan, skall i vallängden antecknas, att han utövat sin rösträtt.

58 §.

Då valförrättningen första valdagen avbrytes, skall valurnan förseglas med ordförandens eller viceordförandens och minst en annan medlems sigill samt sättas i säkert förvar. Vallängden och det alfabetiska registret skall likaså, sedan antalet av dem som utövat sin rösträtt räknats, på samma sätt förseglas samt sättas i säkert förvar. Då förrättningen fortsättes, skall valnämnden innan sigillen avlägsnas granska att dessa är obrutna.

59 §.

Sedan valnämndens ordförande eller viceordförande förklarat valförrättningen avslutad, uttages röstsedlarna ofördröjligen ur valurnan och räknas. Likaså räknas antalet personer som enligt anteckningarna i vallängden utövat sin rösträtt.

Därefter granskas röstsedlarna. De röstsedlar, som saknar stämpel eller som enligt 83 § eljest bör anses ogiltiga, avskiljes till en särskild grupp. Återstående röstsedlar ordnas så, att sedlarna till förmån för respektive kandidat avsättes till en särskild grupp. Antalet röstsedlar i varje grupp räknas.

Valnämnden skall utföra räkningen och ordnandet av röstsedlarna utan avbrott.

Röstsedlarna, grupperade på sätt ovan är sagt, inlägges därefter i hållbart omslag, vilket ordföranden eller viceordföranden och minst en annan medlem omsorgsfullt förseglar med sitt sigill. På omslaget antecknas valkretscentralnämndens adress, försändelsens innehåll och avsändaren.

Partis kretsombud eller av denne för varje valnämnd särskilt för sig skriftligen befullmäktigad person äger rätt att vara närvarande då röstsedlarna räknas.

60 §.

Valnämnd skall utse en av sina medlemmar att föra valprotokoll, vari antecknas:

1) dag och klockslag, då valförrättningen begynte, avbröts och förklarades avslutad;

2) närvarande medlemmar av valnämnden;

3) valbiträdena och av blind utsett och anlitat biträde;

4) antalet av dem som utövat sin rösträtt;

5) totalantalet inlämnade röstsedlar och antalet sedlar i envar av de grupper, vari dessa enligt 59 § indelats;

6) dag och klockslag, då röstsedlarna inlades i omslag; samt

7) de kretsombud för partier eller av dem befullmäktigade personer som var närvarande, då röstsedlarna ordnades och räknades.

Protokollet skall upptaga avtryck av de sigill som använts, och därtill skall fogas de till valnämnden inlämnade fullmakterna för ovan i 1 mom. 7 punkten avsedda, av partiernas kretsombud befullmäktigade personer.

Till sist skall protokollet uppläsas och justeras samt undertecknas av ordföranden eller viceordföranden och minst en annan medlem av valnämnden, varefter det jämte bilagor inlägges i omslag, som tillslutes och påtecknas valkretscentralnämndens adress och uppgift om innehåll och avsändare.

Närmare anvisningar om uppgörandet av valprotokoll meddelas av justitieministeriet, som även fastställer protokollsblanketter, vilka tillställes valnämnderna.

61 §.

Ordföranden eller viceordföranden och en annan medlem av valnämnd skall ofördröjligen tillsammans inlämna i 59 och 60 §§ nämnda, till valkretscentralnämnden adresserade försändelser till centralnämnden eller på närmaste postanstalt.

Vallängden jämte register skall likaså i slutet omslag tillställas centralnämnden tillsammans med ovan i 1 mom. nämnda försändelser.

62 §.

I landskapet Ålands valkrets röstar varje röstberättigad på en kandidat till riksdagen och på en och samma kandidatlista upptagen person till dennes suppleant. I övrigt gäller om riksdagsmannaval i landskapet Ålands i tillämpliga delar vad i denna lag stadgas.

6 kap.

Förhandsröstning.

63 §.

I vallängden för röstningsområde upptagen röstberättigad, som är intagen på sjukhus, kommunalhem, ålderdomshem eller sjukhem, vilka i denna lag benämnes vårdanstalter, eller som de i 46 § avsedda valdagarna av annan orsak sannolikt kommer att vara förhindrad att utöva sin rösträtt vid valförrättningen inom det röstningsområde, i vars vallängd han är upptagen, må avgiva sin röst på förhand på sätt i detta kapitel stadgas.

64 §.

Förhandsröstning i hemlandet äger rum i de av post- och telegrafverkets anstalter som bestämmes genom förordning samt i ovan i 63 § avsedda vårdanstalter, dock icke i sinnessjukhus eller vårdanstalts avdelning för sinnessjuka, och utomlands i de finska representationer, som bestämmes genom förordning, samt ombord på finskt fartyg (förhandsröstningsställen).

I vårdanstalt må i förhandsröstning deltaga endast i anstalten intagen person och ombord på finskt fartyg endast dess personal.

65 §.

Anordnandet av röstning på annat förhandsröstningsställe än i vårdanstalt ombesörjes av en valförrättare. Valförrättare är i post- och telegrafverkets anstalter en av postdistriktets chef förordnad tjänsteman, i finsk representation i utlandet dess chef eller av denne förordnad, vid representationen anställd person och ombord på finskt fartyg befälhavaren eller av denna förordnad, på fartyget tjänstgörande person. I vårdanstalt ombesörjes röstningen av ovan i 8 § avsedd valbestyrelse.

Vid behov må flera valförrättare förordnas för ett och samma förhandsröstningsställe.

66 §.

Förhandsröstningen begynner den 20:e dagen före riksdagsmannavalen och avslutas i utlandet den 8:e dagen före valen och i hemlandet onsdagen före valen klockan 16.

67 §.

Förhandsröstning försiggår i post- och telegrafverkets anstalter alla vardagar den tid anstalten är öppen för allmänheten eller på annan tid, som bestämmes av post- och telegrafstyrelsen, i finsk representation i utlandet och ombord på finskt fartyg varje dag på tid som bestämmes av chefen för representationen respektive befälhavaren. I vårdanstalt anordnas förhandsröstning på de dagar, då förhandsröstningen begynner och avslutas, samt på en annan dag, vilken liksom röstningstiderna, bestämmes av valbestyrelsen.

Den som inom ovan i 1 mom. avsedda tid infunnit sig på förhandsröstningsställe, men icke kunnat utöva sin rösträtt under denna tid äger rätt att rösta även efter sagda tids utgång.

Valförrättare och valbestyrelse skall tillse att röstningstiderna och den närmare ordningen för förhandsröstningen tillkännagives genom kungörelse som anslås på förhandsröstningsstället och vid behov även på annat lämpligt sätt.

68 §.

Till kommunal central valnämnd skall 14 dagar före förhandsröstningens början anmälas namnet på valförrättaren vid sådan anstalt vid post- och telegrafverket, som bestämts att vara förhandsröstningsställe inom kommunen, samt dennes tjänsteställning eller uppdrag ävensom de tider då förhandsröstning äger rum. Anmälan skall göras av chefen för vederbörande postdistrikt.

Meddelande om de av post- och telegrafverkets anstalter som är förhandsröstningsställen inom kommun samt om röstningstiderna i dem skall på åtgärd av den kommunala centralvalnämnden tillkännagivas på sätt kommunala tillkännagivanden offentliggöres i kommunen.

69 §.

På förhandsröstningsställe må icke under röstningstid hållas tal, anslås eller utdelas tryckta eller skrivna upprop eller de röstande i sin valfrihet eljest utsättas för påverkan eller försök därtill.

De tillstädeskomna skall följa de föreskrifter som valförrättaren och valbestyrelsen finner nödigt meddela för upprätthållande av ordningen och för tryggande av valförrättningens ostörda förlopp.

70 §.

Vid förhandsröstning skall användas i 43 § avsedd röstsedel samt valkuvert, följebrev och ytterkuvert, vilka förfärdigas och tryckes på åtgärd av justitieministeriet.

71 §.

Justitieministeriet skall i god tid före förhandsröstningens början översända röstsedlar, valkuvert, följebrevsblanketter och ytterkuvert samt blanketter till nedan i 76 § 2 mom. avsedd förteckning, åtföljda av nödiga anvisningar, till de kommunala centralvalnämnderna för vidarebefordran till valförrättarna vid post- och telegrafverkets anstalter och till valbestyrelserna samt till ministeriet för utrikesärendena för vidarebefordran till Finlands representationer i utlandet.

I samma syfte skall valkretscentralnämnd till de kommunala centralvalnämnderna i den egna valkretsen sända slutliga sammanställningar av kandidatlistorna i alla valkretsar samt av densamma uppgjorda slutliga sammanställningar av kandidatlistorna till ministeriet för utrikesärendena.

Befälhavare för finskt fartyg skall för förhandsröstningen ombord rekvirera i 1 och 2 mom. avsedda valhandlingar hos ministeriet för utrikesärendena eller hos finsk representation i utlandet.

72 §.

Den som önskar utöva sin rösträtt på förhand skall personligen anmäla sig hos valförrättaren på förhandsröstningsställe eller hos valbestyrelse. I vårdanstalt skall valförrättning vid behov ordnas också på olika avdelningar och i patientrum.

Sedan röstande företett identitetsbevis eller annan tillräcklig utredning om sin identitet, skall till honom utgivas röstsedel, valkuvert, följebrevsblankett och ytterkuvert. Den röstande skall även beredas tillfälle att laga del av den slutliga sammanställningen av kandidatlistorna inom sin valkrets.

På röstandes begäran skall valförrättaren och medlem av valbestyrelsen bistå den röstande vid röstningen. Blind röstande äger rätt att vid röstningen såsom biträde anlita person som han själv utsett. Angående dessa biträden gäller vad i 50 § 4 mom. är stadgat om valbiträde.

73 §.

Röstsedel skall av röstande ifyllas med inkttagande av vad i 54 och 55 §§ är stadgat.

Röstningen skall på förhandsröstningsställe vara ordnad så att valhemligheten bevaras.

74 §.

Följebrev skall ställas till den kommuns centralvalnämnd där den röstande enligt egen uppgift är upptagen i vallängden.

Följebrev skall innehålla:

1) den röstandes förklaring, att han personligen, med bevarande av valhemligheten ifyllt röstsedeln och inlagt densamma, avstämplad i valkuvertet, som han därefter tillslutit;

2) uppgift om den röstandes fullständiga namn, yrke eller syssla, födelsedatum och -ort samt boningsort och postadress vid tidpunkten för röstningen;

3) uppgift om den kommun där den röstande är upptagen i vallängd eller där han är mantalsskriven det år, på vars mantalsskrivning vallängderna baserar sig, om boningsorten där samt om röstningsområdets nummer och namn, försåvitt den röstande med säkerhet känner till dem; samt

4) uppgift om orsaken till att den röstande sannolikt är förhindrad att valdagarna utöva sin rösträtt vid valförrättningen i det röstningsområde, där han är upptagen i vallängden.

Röstande som överlämnar i 16 § avsett kort att fogas till följebrevet behöver icke lämna i 2 mom. 2 och 3 punkterna nämnda uppgifter särskilt för sig.

På ytterkuvertet antecknas adressen i enlighet med följebrevet.

75 §.

Röstande skall för valförrättaren och i vårdanstalt för valbestyrelsen förete röstsedeln hopviken för avstämpling samt omedelbart därefter i dessas åsyn inlägga den i valkuvertet. Jämväl valkuvertet skall avstämplas, men några andra anteckningar må vid förhandsröstningen icke göras på detsamma. Den röstande skall i närvaro av valförrättaren eller valbestyrelsen i anstalten egenhändigt underteckna den ifyllda följebrevsblanketten samt lämna följebrevet och kortet om han har sådant, till valförrättaren eller valbestyrelsen.

Såsom stämpel, varmed röstsedeln och valkuvertet skall stämplas, användes post- och telegrafverkets vederbörande anstalts, finsk representations i utlandet eller fartygs stämpel samt i vårdanstalt den valkrets stämpel, inom vilken anstalten är belägen.

76 §.

Valförrättare och ordförande för valbestyrelse skall i följebrevet intyga, att röstningen försiggått på sätt i 72―75 §§ är stadgat. Intyget skall dateras samt undertecknas av valförrättaren eller valbestyrelsens ordförande och påtecknas uppgift om förhandsröstningsstället. Valkuvertet och följebrevet skall därefter inläggas i ytterkuvertet.

På förhandsröstningsställe skall på blankett som tryckes på åtgärd av justitieministeriet föras förteckning över de röstande, upptagande röstandes namn, den kommun, där denne enligt egen uppgift är upptagen i vallängden, samt den dag förhandsröstningen ägt rum.

77 §.

Valförrättare och valbestyrelse skall tillse att ytterkuvertet ofördröjligen vidarebefordras såsom tjänsteförsändelse.

Från finsk representation i utlandet sändes ytterkuverten med anlitande av snabbaste tjänstepostväg eller såsom rekommenderad luftpost till ministeriet för utrikesärendena för vidarebefordran till vederbörande kommunala centralvalnämnd.

Valförrättare på finskt fartyg skall på snabbaste möjliga sätt befordra ytterkuverten till Finlands representation i det land, där fartyget ligger i hamn eller dit det först ankommer, för att vidarebefordras till ministeriet för utrikesärendena i ovan i 2 mom. nämnt syfte, eller ock, om finsk representation icke finnes i landet, direkt till ministeriet för utrikesärendena.

78 §.

Till kommunal centralvalnämnd inkomna förhandsröstningshandlingar granskas, utan att valkuverten öppnas, vid det sammanträde, som börjar fredagen före valen klockan 16.

Är den som deltagit i förhandsröstning icke upptagen i vallängd såsom röstberättigad eller framgår det att han är avliden eller är följebrevet så bristfälligt eller otydligt, att säkerhet icke kan vinnas om vem den förhandsröstande är, eller är valkuvertet öppet eller ostämplat eller upptager det obehörig anteckning om den röstande eller om kandidat eller annat obehörigt, skall röstningen lämnas utan avseende. Härom skall anteckning göras i protokollet för sammanträdet, vartill skall fogas det valkuvert jämte följebrev och ytterkuvert som lämnats utan avseende.

Kan följebrev och valkuvert, med beaktande av vad ovan är stadgat om dem, godkännas, antecknas i vallängden, att den i följebrevet nämnda personen utövat sin rösträtt. Samtidigt tecknas på valkuvertets framsida intyg över att den röstande befunnits röstberättigad. Därefter räknas de godkända valkuverten samt kontrolleras, att de är lika många som antalet av dem som i vallängden antecknats ha utövat sin rösträtt.

79 §.

Kommunal centralvalnämnd inlägger de godkända valkuverten i hållbart omslag, som påtecknas valkretscentralnämndens adress, uppgift om försändelsens innehåll och avsändaren. Försändelsen skall i brådskande ordning inlämnas eller såsom tjänstepost sändas till centralnämnden.

Har kommunal centralvalnämnd icke tillställts valkuvert, vilka i enlighet med vad ovan är stadgat borde sändas till valkretscentralnämnden, skall centralnämnden underrättas därom.

80 §.

Ytterkuvert, som inkommit till kommunal centralvalnämnd efter utgången av ovan i 78 § 1 mom. nämnd tid, men senast andra valdagen före klockan 16, skall oöppnade ofördröjligen vidarebefordras till valkretscentralnämnden.

Valkretscentralnämnden skall granska i 1 mom. avsedda förhandsröstningshandlingar med iakttagande av vad i 78 § 2 och 3 mom. är stadgat.

Godkända valkuvert skall, åtskilda från följebreven, hållas i säkert förvar hos valkretscentralnämnden.

7 kap.

Rösträkning, fastställande av valresultatet och utfärdande av fullmakt.

81 §.

Valkretscentralnämnd skall andra valdagen klockan 20 påbörja räkningen av de vid förhandsröstning avgivna rösterna. Härvid öppnas i 79 § 1 mom. avsedda valkuvert. De röstsedlar, vilka såsom ogiltiga skall lämnas utan avseende, avskiljes till en särskild grupp. Övriga röstsedlar ordnas så, att sedlarna till förmån för envar särskild kandidat bildar en grupp, varefter antalet röstsedlar i varje grupp räknas.

82 §.

Dagen efter valen klockan 9 skall valkretscentralnämnd inleda granskningen av de vid valförrättningen inlämnade röstsedlarna och valnämndernas uträkningar samt härvid besluta, vilka röstsedlar skall lämnas utan avseende såsom ogiltiga. Efter denna granskning skall i 80 § 3 mom. avsedda valkuvert öppnas och med dem förfaras på sätt i 81 § är stadgat. Därefter skall centralnämnden räkna det sammanlagda antalet av de vid förhandsröstningen och valförrättningen avgivna godkända rösterna till förmån för envar kandidat särskilt för sig.

Vid förhandsuträkningen av valresultatet och tillkännagivande av resultatet skall av justitieministeriet givna anvisningar följas.

83 §.

Röstsedel är ogiltig:

1) om valkuvert innehåller flera eller annat än en röstsedel;

2) om valkuvert är behäftat med sådan brist eller försett med sådan påteckning, att röstningen enligt 78 § 2 mom. borde ha lämnats utan avseende;

3) om såsom röstsedel använts annat än en röstsedel som tryckts genom justitieministeriets försorg;

4) om röstsedeln är ostämplad;

5) om numret på kandidat antecknats så, att det icke fullt tydligt framgår vilken kandidat som avses;

6) om på röstsedeln skrivits den röstandes namn eller särskilt kännetecken på den röstande eller om annan obehörig anteckning gjorts därpå; samt

7) om med röstsedeln avgivits röst för kandidat som i strid med stadgandet i 26 § 3 mom. uppställts såsom kandidat i två eller flera valkretsar.

Såsom obehörig må icke anses sådan anteckning på valsedel, som endast förtydligar, på vilken kandidat den röstande avsett att rösta.

84 §.

Framgår det att kandidat, som angivits av röstande, icke är valbar eller att han avlidit, kommer de röster som avgivits för sådan kandidat dock det parti till godo, till vilket kandidaten hör.

85 §.

Kandidaterna inom samma parti har företräde framom varandra enligt storleken av de röstetal de erhållit.

I nämnd ordningsföljd tilldelas kandidaterna jämförelsetal sålunda, att den första kandidaten från varje parti såsom jämförelsetal erhåller partiets hela antal röster, den andra hälften därav, den tredje en tredjedel, den fjärde en fjärdedel och så vidare.

86 §.

Har valförbund bildats, bestämmes den inbördes ordningsföljden mellan de därtill hörande kandidaterna i enlighet med deras i 85 § 1 mom. avsedda personliga röstetal. I denna ordning tilldelas valförbundets kandidater valförbundets jämförelsetal sålunda, att den första kandidaten såsom jämförelsetal erhåller hela antalet röster som avgivits till förmån för valförbundet, den andra hälften därav, den tredje en tredjedel, den fjärde en fjärdedel och så vidare.

87 §.

För fastställandet av röstningsresultatet skrives alla kandidaters namn i den ordning deras jämförelsetal anger, varvid i fråga om de kandidater, som hör till valförbund, de för dem enligt 86 § uträknade jämförelsetalen beaktas, och invid varje kandidats namn antecknas hans jämförelsetal.

Av kandidaterna i ovan i 1 mom. avsedda namnserie förklarar valkretscentralnämnden så många kandidater, räknade från seriens början, valda till riksdagsmän som i valkretsen skall väljas.

88 §.

Suppleant för riksdagsman bestämmes, utom i landskapet Ålands valkrets, sålunda, att suppleant blir den första icke valda kandidaten i det parti eller, då valförbund bildats, den första icke valda kandidaten inom det valförbund som den valde tillhörde.

Kan suppleant för kandidat icke eljest erhållas, blir den icke valda kandidat suppleant, vars namn står först i ovan i 87 § avsedda namnserie.

Blir suppleant riksdagsman eller bortfaller han av annat skäl, skall valkretscentralnämnden bestämma ny suppleant för riksdagsmannen med iakttagande av ovan i 1 och 2 mom. stadgade grunder.

Blir i landskapet Ålands valkrets vald riksdagsmans mandat ledigt, träder enligt 62 § vald suppleant i hans ställe. Är även suppleanten förhindrad att handha riksdagsmannauppdrag, skall nytt riksdagsmannaval omedelbart förrättas i valkretsen. Tiden för valet bestämmes och kungöres av länsstyrelsen.

89 §.

Är röstetal eller jämförelsetal lika stora, avgöres deras inbördes ordningsföljd genom lottning.

90 §.

Valkretscentralnämnd fastställer valresultatet vid sammanträde den 5:e dagen efter andra valdagen, vilket begynner klockan 12. Centralnämnden skall samma dag offentliggöra valresultatet genom tillkännagivande i nämndens förrum och i tillkännagivandet även meddela vem som är respektive invald riksdagsmans suppleant samt ofördröjligen utfärda fullmakt för envar som blivit vald till riksdagsman.

91 §.

Fullmakten för riksdagsman skall ha följande lydelse:

"Vid riksdagsmannaval, som den ... och den ... förrättats i ... valkrets, har N. N., bosatt ... blivit vald till riksdagsman för tiden från denna dag till dess nästföljande riksdagsmannaval förrättats.

Detta intyg gäller såsom riksdagsmannafullmakt." Ort och tid.

Har riksdagsmandat blivit ledigt, utfärdar valkretscentralnämnden fullmakt åt den som jämlikt 88 § skall träda i den bortfallnes ställe. I sådant fall skall fullmakten ha följande lydelse:

"Sedan N. N. vid riksdagsmannaval, som den ... och den ... förrättats i ... valkrets, valts till riksdagsman för tiden från ... till dess nästföljande riksdagsmannaval skulle förrättas, men riksdagsmandatet efter honom blivit ledigt, skall enligt lagen om riskdagsmannaval N. N., bosatt ... efterträda honom såsom medlem av riksdagen.

Detta intyg gäller såsom riksdagsmannafullmakt." Ort och tid.

92 §.

Avbrytes räkningen eller handläggningen av röstsedlar, skall alla röstsedlar och uträkningar förvaras så, att ingen kan åtkomma dem.

93 §.

Vid de sammanträden valkretscentralnämnd håller för räkning av röstsedlarna och fastställande av valresultatet är partiernas kretsombud berättigade att närvara.

94 §.

Vid valkretscentralnämnds sammanträden föres protokoll, vari antecknas sammanträdesdagarna, klockslagen, då sammanträde begynte, avbröts och avslutades, närvarande medlemmar och i 93 § nämnda personer samt fattade beslut. Innehållet i beslut må angivas genom hänvisning till skrivelse eller annan expedition.

Protokollet undertecknas av sekreteraren och bestyrkes av ordföranden.

95 §.

Då valresultatet fastställts, skall i protokollet nämnas vilka som blivit valda och vilka som, om riksdagsmandat blir lediga, i egenskap av suppleanter träder i stället for de valda.

Envar av de valda upptages i protokollet med angivande av hans namn och titel, yrke eller syssla samt boningsort ävensom jämförelsetal och röstetal.

96 §.

Valkretscentralnämnd skall omedelbart underrätta justitieministeriet, länsstyrelsen och de kommunala centralvalnämnderna i valkretsen om valresultatet samt offentliggöra detta ävensom de valdas jämförelsetal och röstetal i de i valkretsen mest spridda tidningar, vilka företräder de partier, från vilka kandidater valts.

Valkretscentralnämnden skall utan dröjsmål låta tillställa envar vald hans fullmakt.

97 §.

Valkretscentralnämnds expeditioner undertecknas på nämndens vägnar av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren.

98 §.

Röstsedlarna och ett exemplar av den slutliga sammanställningen av kandidatlistorna i valkretsen skall inläggas i omslag, som förseglas med valkretscentralnämndens och dess ordförandes sigill, samt förvaras till dess följande val förrättats.

De slutliga uträkningarna skall genomdragas och förseglas med centralnämndens och dess ordförandes sigill samt förvaras såsom bilaga till protokollet.

Vallängderna skall av valkretscentralnämnden överstyras till vederbörande kommunala centralvalnämnder. Alla övriga handlingar och annan rekvisita som finnes hos centralnämnden skall överlämnas till länsstyrelsen.

Närmare anvisningar om förvaringen av valhandlingar och rekvisita meddelas av justitieministeriet.

8 kap.

Besvär över riksdagsmannaval.

99 §.

Valkretscentralnämnds beslut, varigenom valresultat fastställts, må överklagas hos länsstyrelsen inom 14 dagar från det valresultatet offentliggjorts på sätt i 90 § sägs.

Med anledning av besvär skall länsstyrelsen av valkretscentralnämnden inbegära utlåtande och det överklagade beslutet, om detta icke fogats till besvären, samt de uppgifter och utredningar som med anledning av besvären befinnes nödiga.

Besvär skall handläggas i brådskande ordning.

100 §.

Länsstyrelses utslag skall delgivas den som anfört besvär samt valkretscentralnämnden.

Över länsstyrelsens beslut må besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet.

9 kap.

Särskilda stadganden.

101 §.

Försummar medlem av valkretscentralnämnd, kommunal centralvalnämnd, valnämnd eller valbestyrelse eller annan person i egenskap av i denna lag förutsatt valmyndighet sina skyldigheter, straffes han såsom tjänsteman för tjänstebrott.

102 §.

De kommunala centralvalnämndernas, valnämndernas och valbestyrelsernas alla utgifter bestrides av kommunerna, men i 16 och 24 §§ avsedda kort samt röstsedlarna bekostas och alla utgifter för valförrättarna och valkretscentralnämnderna bestrides med statens medel.

Valkretscentralnämnderna, de kommunala centralvalnämnderna, valnämnderna, valbestyrelserna och valförrättarna har fribrevsrätt.

103 §.

Infaller i 46 § 2 mom. avsedd söndag på nyårsdagen, påskdagen, pingstdagen, självständighetsdagen eller första maj eller ock i samma moment avsedd måndag på självständighetsdagen eller första maj, förrättas valen den första söndagen därefter och därpåföljande måndag.

Infaller annan än för valförrättningen stadgad dag på helgdag eller söckenlördag, gäller följande vardag såsom utsatt dag. I ovan i 15 § 1 mom. avsedda fall anses söckenlördag som vardag.

104 §.

Vad i denna lag är stadgat om köping gäller även köping som icke är särskild kommun.

105 §.

Står i justitieministeriets partiregister upptagna partier i sådant förhållande till varandra som i 2 § 2 mom. partilagen (10/69) avses, anses de vid tillämpningen av stadgandena i denna lag såsom ett enda parti.

106 §.

Närmare bestämmelser och anvisningar om tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov av justideministeriet.

107 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1969, och genom densamma upphäves lagen den 30 juni 1955 om riksdagsmannaval (336/55) jämte däri senare vidtagna ändringar.

Före lagens ikraftträdande må av lagens verkställighet förutsatta åtgärder vidtagas.

Då vallängder uppgöres första gången efter denna lags ikraftträdande, skall den indelning i röstningsområden iakttagas, som enligt stadgandena i 4 § av den tidigare lagen bort verkställas senast i januari 1969. De terminer, om vilka stadgas i 7 och 13―20 §§ denna lag, framskjutes år 1969 med två månader.

Vid de riksdagsmannaval, som först förrättas efter denna lags ikraftträdande, skall i stället för stadgandena i denna lag de stadganden i den tidigare lagen tillämpas, vilka gäller rätten att uppställa kandidater, förfarandet vid uppställande av kandidater, valförbund, förberedande åtgärder av valkretsens centralnämnd, uträkningen av röstetal och jämförelsetal, som tillfallit kandidaterna, samt bestämmandet av suppleant för riksdagsman, likväl med följande undantag:

a) en och samma person får uppställas såsom kandidat blott i en valkrets;

b) anhållan, som avses i den tidigare lagens 26 §, bör tillställas centralnämnden senast den 51:a dagen före valdagen, och till anhållan bör fogas egenhändigt undertecknat samtycke av de personer, vilka uppställts såsom kandidater och suppleanter, till att mottaga riksdagsmannauppdrag, jämte försäkran, att de icke samtyckt till att bli uppställda som kandidater i annan valkrets. De i den tidigare lagens 26 § 3 mom. ingående stadgandena om styrkande av riktigheten av ombudsmans namnteckning tillämpas icke beträffande underskriften av samtycket och försäkran;

c) anmälan, som avses i den tidigare lagens 29 § 1 mom., skall göras hos centralnämnden senast den 37:e dagen före valdagen;

d) i valförbunds devis, som avses i den tidigare lagens 31 §, må ett i partiregistret antecknats partis namn intagas, om partiet givit sitt samtycke därtill;

e) centralnämndens i den tidigare lagens 34 § 1 mom. avsedda första sammanträde skall hållas senast den 60:e dagen före riksdagsmannavalet och de övriga sammanträdena den 50:e, 47:e, 3 8:e och 34:e dagen före valen, den andra valdagen, dagen efter valen och den 5:e dagen efter valen;

f) centralnämndens i den tidigare lagens 35 § 1 mom. avsedda sammanträde skall hållas den 50:e dagen före riksdagsmannavalet;

g) centralnämndens i den tidigare lagens 36 § 1 mom. avsedda sammanträde skall hållas den 47:e dagen före riksdagsmannavalet, och konstateras det härvid, att en kandidat uppställts såsom kandidat eller suppleant även i annan valkrets, skall ombudsmannen för vederbörande valmansförening och valförbund underrättas även därom;

h) vad i den tidigare lagens 37 § är stadgat om rätten för valmansförenings ombudsman att stryka en kandidats namn och ersätta det med suppleant, gäller även i det fall, då en kandidat konstaterats vara kandidat jämväl i annan valkrets;

i) centralnämndens i den tidigare lagens 37 § 2 mom. avsedda sammanträde skall hållas den 38:e dagen före riksdagsmannavalet;

j) den termin som avses i den tidigare lagens 39 §, utgår den 37:e dagen före riksdagsmannavalet;

k) centralnämndens i den tidigare lagens 40 § 1 mom. avsedda sammanträde skall hållas den 34:e dagen före riksdagsmannavalet;

l) beträffande skyldigheten för valkretsens centralnämnd att låta trycka och utsända den slutliga sammanställningen av kandidatlistorna iakttages stadgandena i denna lags 41 § likväl så, att sammanställningen av kandidatlistorna icke tillsändes partiernas kretsombud;

m) angående rätten för representanter för valmansföreningar och valförbund att närvara vid valnämnds och centralnämnds sammanträden tillämpas stadgandena i den tidigare lagens 56 § 7 mom. och 103 §;

n) vid rösträkningen iakttages stadgandena i denna lags 81―83 §§ samt stadgandena i den tidigare lagens 89―92, 94 och 95 §§; och

o) valresultatet fastställes med iakttagande av stadgandena i denna lags 90 §.

Skall riksdagsmannaval enligt republikens presidents förordnande förrättas före den 1 oktober 1969, tillämpas tidigare gällande lag.

Helsingfors den 13 juni 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
A. Simonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.