321/1969

Given i Helsingfors den 23 maj 1969.

Förordning om verkställighet av böter och förvandlingsstraff för böter samt av vissa andra straffrättsliga påföljder och staten tilldömda ersättningar.

På föredragning av justitieministern stadgas:

1 kap.

Saköreslängd och annan verkställighetshandling.

1 §.

För verkställighet rörande böter samt visst föremål eller annan egendom som dömts förbruten ävensom fordran, varmed avses penningbelopp som dömts förbrutet och staten, Finlands Bank, postsparbanken eller folkpensionsanstalten tilldömd ersättning skall saköreslängd föras av domstol, av domare som handlägger ärenden angående strafforder och av annan myndighet som utdömer ovan nämnda straffrättsliga påföljder.

Verkställighetshandling i verkställighetsärenden som avses i 1 mom. utgör utdrag ur saköreslängden eller avskrift av domstols eller annan myndighets beslut eller ock transumt därav.

2 §.

I saköreslängd skall införas de uppgifter om den dömde och om beslutets innehåll som erfordras för verkställigheten. Vid underrätt skall i saköreslängden även antecknas huruvida allmän åklagare lämnat den dömde i denna förordning avsett meddelande angående beloppet av böter eller fordran. I saköreslängd rörande strafforderärenden skall, om böter eller fordran utdömts till ett mindre belopp än vad som yrkats, anteckning om detta göras. I det fall, att handlingarna rörande straffanspråk utan att strafforder utfärdats återställts till åklagaren, eller att den åtalade gjort straffanspråket till föremål för domstols handläggning, skall i saköreslängden likväl göras anteckning om straffanspråkets datum och nummer, den åtalades namn och adress samt därom, att strafforder ej utfärdats.

Skall besvärstiden räknas från delfåendet av beslut, skall härom och om delgivningsdagen göras anteckning i saköreslängden. Så skall dock ej förfaras, då hovrätts beslut må överklagas endast såframt högsta domstolen med stöd av 30 kap. 3 § 2 punkten därtill beviljar fullföljdstillstånd.

Skulle införandet av anteckningar i domstols saköreslängd om fordran som skall solidariskt betalas av två eller flera personer medföra olägenhet, må beträffande sådan fordran i saköreslängden i stället för uppgifterna om utslagets innehåll införas endast en hänvisning till protokollet eller liggaren.

3 §.

Villkorligt ådömt bötesstraff skall införas i saköreslängden först då förordnande om dess verkställighet meddelats. Har böter, på grund av att den dömde före beslutets meddelande blivit berövad friheten, med stöd av 3 kap. 11 § strafflagen betraktats såsom helt och hållet avtjänade, skall anteckning därom icke göras i saköreslängden.

Såvitt beslut underställts högre domstols prövning, skall anteckning om dess innehåll icke göras i den lägre domstolens saköreslängd. Har mål hänskjutits till annan domstol, skall anteckning om innehållet av beslutet därom göras blott i den domstols saköreslängd, där målet senast handlagts.

Domstol eller annan myndighet må icke i sin saköreslängd göra anteckning på grund av sitt beslut, om lägre domstol eller myndighet ålegat att i samma ärende göra anteckning i saköreslängden.

4 §.

För verkställighet skall utdrag ur underrätts, domares som handlägger ärenden rörande strafforder och annan myndighets saköreslängd för varje månad eller, då fråga är om häradsrätt, for varje allmänt sammanträde eller urtima ting sändas till länsstyrelsen i det län, på vars område underrättens ordinarie sammanträdesplats är belägen eller domarens eller den andra myndighetens tjänstgöringsort finnes.

Utdrag ur saköreslängden skall insändas efter det tiden for missnöjesanmälan, då sådan skall göras, gått till ända och för varje månad senast före den 15 i följande månad eller från varje allmänt sammanträde eller urtima ting senast inom en månad från dess slut.

Har i allmän underätts, krigsdomstols, magistrats eller ordningsrätts saköreslängd under någon månad eller vid något allmänt sammanträde eller urtima ting icke alls gjorts anteckning, skall domstolen, magistraten eller rättens ordförande sända anmälan därom till länsstyrelsen inom den i 2 mom. stadgade tiden. Motsvarande anmälan skall av domare som handlägger ärenden rörande strafforder insändas, om i saköreslängden angående sådana ärenden icke under en månad gjorts anteckning.

5 §.

Från hovrätt och högsta domstolen skall utdrag ur saköreslängden för varje månad under loppet av följande månad, från hovrätt likväl icke förrän tiden för missnöjesanmälan, då sådan skall göras, gått till ända, för verkställighet sändas till den länsstyrelse, vartill den underrätt som avkunnat beslut i målet skall insända utdrag ur sin saköreslängd eller, då hovrätt handlagt målet såsom första instans, till länsstyrelsen i det län, där hovrätten har sitt

Har hovrätt eller högsta domstolen i enlighet med 3 § 3 mom. icke gjort anteckning om innehållet av sitt beslut i saköreslängden, eller blir lägre domstols beslut upphävt i högre domstol, eller upptages ändringsansökan icke där till prövning, skall avskrift av den högre domstolens beslut i två exemplar, från hovrätt försett med anteckning om eventuellt anmält missnöje, inom den i 1 mom. stadgade tiden för verkställighet sändas till den i momentet angivna länsstyrelsen. Till avskriften av utslaget skall härvid fogas person- och adressuppgifter angående den, vilken genom ifrågavarande beslut dömts till böter, att förverka egendom eller till betalningsskyldighet, men i fråga om vilken yrkandena i lägre domstolar förkastats, samt såframt besvärstiden skall räknas från delfåendet av utslaget anteckning om delgivningsdagen.

På länsstyrelse, då den avgjort ärende såsom rättsmedelsinstans, samt på tjänsteöverdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen skall vad i 1 och 2 mom. sagts äga motsvarande tillämpning.

6 §.

Har i domstols saköreslängd beträffande någon fordran i enlighet med 2 § 3 mom. i stället för uppgift om innehållet av utslag införts hänvisning till protokoll eller liggare, skall då utdrag ur saköreslängden insändes till länsstyrelsen, därtill fogas i två exemplar taget transumt av utslaget rörande ifrågavarande fordran.

Har i 2 § 2 mom. och 5 § 2 mom. avsedd anteckning om delgivningsdagen icke kunnat göras förrän utdrag ur saköreslängden eller avskrift av utslaget hade bort insändas till länsstyrelsen, skall sedan delgivning skett särskilt meddelande om delgivningsdagen tillställas länsstyrelsen.

7 §.

I mål angående tullförbrytelse skall utdrag ur saköreslängden och avskrift av utslaget samt i 6 § 2 mom. avsett meddelande inom den i 4 och 5 § stadgade tiden i två exemplar insändas även till tullstyrelsen.

8 §.

Beviljar högsta domstolen icke fullföljdstillstånd i ärende, vari om underrätts eller annan myndighets beslut anteckning bort göras i saköreslängden, och vari tillstånd hade kunnat beviljas med stöd av 30 kap. 3 § 1 punkten rättegångsbalken, skall anmälan därom göras till länsstyrelse som angives i 5 § 1 mom. samt i mål angående tullförbrytelse även till tullstyrelsen.

Högre domstol eller annan rättsmedelsinstans, som förbjuder eller förordnar om uppskov med verkställigheten av beslut som ej vunnit laga kraft i ärende, vari anteckning om lägre domstols eller annan myndighets beslut bort göras i saköreslängden, skall likaså därom göra anmälan till sagda länsstyrelse.

2 kap.

Verkställighet av böter samt av vissa andra straffrättsliga påföljder och fordran.

9 §.

Den som blivit dömd till böter eller betalningsskyldighet skall beredas tillfälle att genast betala det penningbelopp som enligt beslutet skall erläggas. För detta ändamål skall i underrätt allmänna åklagaren samt i andra fall den i första instans dömande domstolen eller andra myndigheten lämna den dömde meddelande angående bötes- eller fordringsbeloppet. På det postgiroinbetalningskort som ansluter sig till meddelandet skall tillika göras de anteckningar som erfordras för betalningens fullgörande. I underrätt skall ordföranden draga försorg om att åklagaren erhåller de uppgifter som han behöver för meddelandets uppgörande.

Är den dömde icke själv tillstädes, skall meddelandet sändas till honom med posten eller, då det prövas vara lämpligare, lämnas till hans ombud eller lagbestämda företrädare. Meddelande behöver icke lämnas, då det är uppenbart att betalning icke kan indrivas på annat sätt än i utsökningsväg.

Då två eller flera dömts att betala en fordran solidariskt, skall på det inbetalningskort som tillställes envar av dem av denna fordran antecknas blott hans andel, om icke vederbörande sins emellan annat överenskommer eller annan orsak finnes till anteckningar av annat slag.

I strafforderförfarande skall på det inbetalningskort, som ansluter sig till det skriftliga meddelandet åt den åtalade om straffanspråket, likaså antecknas de uppgifter, som erfordras för betalningen av böterna eller fordringen.

Anser åklagaren i ett strafforderförfarande att det icke är skäl att göra det ärende, som avses i det straffanspråk som redan delgivits den åtalade, till föremål för avgörande genom strafforder, skall åklagaren anmäla detta till länsstyrelsen i och för restitution till vederbörande av det belopp av böterna eller fordringen som måhända redan betalats. I anmälan skall ingå personuppgifter beträffande den åtalade samt straffanspråkets datering och nummer.

10 §.

Verkställighetshandling skall sedan den inkommit till länsstyrelse införas i dagboken över verkställighetsärenden. Länsstyrelsen skall i verkställighetshandlingen anteckna redan fullgjorda betalningar och i fråga om bötesstraff undersöka huruvida beslutet vunnit laga kraft. Därefter skall verkställighetshandlingen eller transumt därav sändas till vederbörande utmätningsman, som skall draga försorg om att beslutet verkställes till den del betalning icke skett.

Av den dömde underskriven och av ett vittne styrkt anteckning på verkställighetshandlingen eller transumtet därav om att den dömde för böternas del nöjes åt beslutet må anses såsom tillräcklig utredning om att beslutet vunnit laga kraft i avseende på den dömde.

11 §.

I denna förordning avsedda verkställighetsärenden skall verkställas i skyndsam ordning. Utmätning skall förrättas och, om icke verkställigheten förbjudes eller den dömde visar sig ha erhållit betalningstid eller i ärendet uppstår sådant dröjsmål som ej kan undvikas, den utmätta egendomen säljas i så god tid att därvid influtna medel inom stadgad redovisningstid kan redovisas för länsstyrelsen. Utmätningsman må förelägga utmätningsbiträde viss tid för utförande av verkställighetsuppdrag.

Sedan verkställighetshandling i fråga om böter eller fordran inkommit till utmätningsman, skall den dömde under den adress, som antecknats i verkställighetshandlingen eller som eljest är känd, genom posten eller muntligen anmanas fullgöra sin betalningsskyldighet. I samband med betalningsanmaningen skall till den dömde överlämnas ett postgiroinbetalningskort, på vilket skall göras de anteckningar som erfordras för betalningen av böterna eller fordringen. Om betalningsanmaningen skall anteckning även göras i verkställighetshandlingen.

Då betalningsanmaning göres, skall den dömde underrättas om att böter eller fordran som icke frivilligt erlägges kan hos honom indrivas i utmätningsväg och därom, att i det fall, att böterna ej ens i utmätningsväg kan indrivas, anmälan i saken kommer att ske till allmän åklagare i och för anhängiggörande av förfarande, som gäller böternas förvandling till fängelsestraff. Den dömde skall även underrättas om sina möjligheter att under vissa förutsättningar på anhållan få betalningstid i avseende på erläggande av böterna eller fordringen.

12 §.

Sedan exekutionsbiträde verkställt utmätning, skall han överlämna det vid förrättningen uppgjorda protokollet till utmätningsmannen.

Då utmätningsman förordnar exekutionsbiträde att sälja lös egendom, skall förordnandet därom av utmätningsmannen inskrivas i utmätningsprotokollet.

Är utmätning av fastighet av nöden, skall exekutionsbiträdet därom underrätta utmätningsmannen som må förordna exekutionsbiträdet att verkställa utmätningen. Utmätningsmannen skall likväl alltid draga försorg om att meddelanden angående utmätning avsändes.

13 §.

Länsstyrelse skall ha nödigt antal postgiroinbetalningskonton för inbetalning av böter och fordringar.

Böter och fordringar skall inbetalas till postsparbanken eller på postanstalt som förmedlar girorörelse eller, i enlighet med vad justitieministeriet bestämmer, till bank eller annan penninginrättning. Länsstyrelse och utmätningsman skall även mottaga betalning av böter eller fordringar även om de ännu icke sänts till indrivning i utmätningsväg.

14 §.

Då böter eller fordran betalas, skall företes av åklagaren eller den dömande myndigheten utfärdat meddelande eller av den verkställande myndigheten översänd betalningsanmaning. Har meddelande eller betalningsanmaning förkommit, eller kan endast en del erläggas av det penningbelopp som skall betalas, skall betalningen alltid ske till länsstyrelsen eller utmätningsmannen, som tillika skall lämnas tillgäng liga uppgifter om den myndighet som avkunnat eller meddelat ifrågavarande beslut eller framställt straffanspråk och om data i ärendet, samt meddelas den betalningsskyldiges adress.

Betalning, som är mindre än beloppet av en dagsbot eller, då fråga är om vite som utdömts till visst markbelopp eller om fordran, mindre än fem mark, och varigenom böterna eller fordringen icke blir till fullo betalda, är verkställande myndighet icke skyldig att emottaga.

15 §.

Dömd som begär betalningstid skall lämna för sakens avgörande nödiga uppgifter och utredningar.

Begäres betalningstid på grund av svår sjukdom, skall därom företes vederbörligt läkarintyg.

16 §.

Utmätningsman och länsstyrelse skall utan dröjsmål, sedan nödig utmätning verkställts och måhända behövlig tilläggsutredning om den dömdes förmögenhetsförhållanden införskaffats, fatta beslut om beviljande av betalningstid.

Om beviljande, ändring och återkallande av betalningstid skall anteckning ofördröjligen göras i verkställighetshandlingen och till den dömde på begäran utfärdas intyg.

17 §.

Följer av beviljande av betalningstid eller av annat laga skäl att slutredovisning icke kan avgivas inom stadgad redovisningstid, skall utmätningsmannen utan dröjsmål meddela länsstyrelsen detta. Till meddelandet skall fogas utredning om grunderna för betalningstidens beviljande. Ändrar utmätningsmannen sedermera sitt beslut om betalningstid eller återkallar han rätten att åtnjuta betalningstid, skall han även därom underrätta länsstyrelsen.

Länsstyrelsen skall delgiva utmätningsmannen sitt beslut angående betalningstid.

18 §.

Förslår icke de medel som bötfälld erlagt till utmätningsman till betalning av alla de böter som på samma gång indrives hos honom, skall utmätningsmannen, såvida icke annorlunda är särskilt stadgat, i främsta rummet använda de influtna medlen till betalning av de böter, i fråga om vilka dagsbotens penningbelopp är minst, eller om dagsböternas penningbelopp är lika stora till betalning av de böter, i fråga om vilka antalet dagsböter är lägst.

Har av böter eller fordringar, som på samma gång varit föremål för verkställighet, något blivit helt eller delvis obetalt på grund av att de influtna medlen icke räckt till, skall utmätningsmannen härom på verkställighetshandlingen teckna intyg, vari även skall angivas dagen då verkställigheten slutfördes.

Då någon av flera som dömts till solidarisk betalningsskyldighet i förväg betalat sin andel av fordran, skall man i första hand söka indriva resten av fordran hos de övriga betalningsskyldiga. Vid behov skall utmätning likväl verkställas beträffande envar betalningsskyldig.

19 §.

Finner utmätningsman att ansökan om förpliktande av dömd person att avlägga ed varom stadgas i 3 kap. 33 § utsökningslagen eller om dennes försättande i konkurs eller andra särskilda åtgärder för indrivning av böter eller fordran är av nöden, skall han ofördröjligen därom göra anmälan till länsstyrelsen och tillställa denna i saken erhållna utredningar och, i synnerhet då den dömde misstänkes ha företagit sådan rättshandling som avses i 29 § förordningen om införande av utsökningslagen eller 46 § konkursstadgan, avskrifter av handlingarna i saken.

20 §.

Anträffas den dömde icke inom utmätningsmannens ämbetsområde, och har han icke veterligen där tillgångar till betalning av det utdömda beloppet, skall utmätningsmannen ofördröjligen överföra ärendet på den utmätningsman, inom vars ämbetsområde den dömde uppgivits uppehålla sig eller äga tillgångar, samt tillika lämna de uppgifter som erhållits rörande den dömdes adress, arbetsplats och egendom.

Har den dömdes lön utmätts men erlägges denna på annan ort, må utmätningsmannen, om han finner skäl därtill föreligga, överföra ärendet för vidare åtgärder på den utmätningsman, inom vars ämbetsområde lönebetalningen sker.

Då ärende överföres på annan, skall utmätningsmannen till sin skrivelse foga verkställighetshandlingen och, om lön utmätts, utdrag ur utmätningsprotokollet i två exemplar. Duplettexemplaret av skrivelsen skall såsom slutredovisning insändas till länsstyrelsen.

21 §.

Har böter eller fordran icke kunnat uttagas ur den dömdes egendom eller har, då fråga är om böter, den bötfällde icke trots efterspaningar anträffats, skall utmätningsmannen ofördröjligen återställa verkställighetshandlingen till länsstyrelsen i och för offentliggörande av efterlysning.

Efterlysning med anledning av böter må icke offentliggöras förrän det beslut, genom vilket böterna utdömts, vunnit laga kraft.

Är det skäl att antaga att efterlysning icke främjar verkställigheten av böter eller fordran, eller är fordran mindre än tvåhundra mark, må länsstyrelsen efter prövning besluta, att efterlysning icke skall offentliggöras.

22 §.

Efterlysning skall innehålla för beslutets verkställighet och för redovisningen nödiga uppgifter. Beviljas betalningstid, blir böterna eller fordringen helt eller delvis indrivna, instämmes den bötfällde att svara i rättegång som gäller bestämmande av förvandlingsstraff, eller inträffar i övrigt förändringar beträffande de uppgifter som ingår i efterlysningen, skall efterlysningen återkallas och vid behov ny efterlysning kungöras.

Ovan avsedda efterlysningar skall genom centralkriminalpolisens försorg offentliggöras minst en gång i månaden. Återkallande av efterlysning skall offentliggöras utan dröjsmål.

23 §.

Då verkställighetshandling av orsak som angives i 20 eller 21 § översändes till annan utmätningsman eller återställes till länsstyrelsen, skall därtill fogas intyg av den utmätningsman eller det exekutionsbiträde som vidtagit verkställighetsåtgärden samt vid behov av vederbörande polismyndighet angående hinder som mött verkställigheten och angående den dömdes vistelseort. Utmätningsmannen skall granska av exekutionsbiträde utfärdat intyg och, om detta icke föranleder anmärkningar, bestyrka det med sin underskrift.

Polismyndighet skall utfärda i 1 mom. avsett intyg inom sju dagar från det anhållan därom framställts.

24 §.

Äger den dömde på grund av högre domstols laga kraft vunna beslut eller av annan orsak rätt att helt eller delvis återfå penningbelopp som han erlagt, skall länsstyrelsen, om det låter sig göra, återgälda det överbetalda beloppet till honom även om han icke gjort anhållan därom. På det penningbelopp av skadestånd eller ersättning för rättegångskostnader som skall återbäras ävensom på penningbeloppet av böter eller fordran, som erlagts innan verkställigheten inleddes, skall härvid erläggas sex procents årlig ränta. Är räntebelopp mindre än två mark, erlägges likväl ingen ränta.

Finner utmätningsman att belopp som den dömde erlagt bör återbetalas till honom, skall utmätningsmannen därom och om den dömdes adress underrätta länsstyrelsen.

25 §.

Förordnande om att visst föremål eller annan egendom som dömts förbruten skall övertagas för statens räkning meddelas av ministeriet för inrikesärendena. Likväl må ministeriet för inrikesärendena berättiga länsstyrelse eller chef för polisdistrikt eller, då fråga är om egendom som dömts förbruten i mål angående tullförbrytelse, tullstyrelsen att förordna om egendomens övertagande för statens räkning.

Finner myndighet, på vilken det ankommer att förordna om övertagande av egendom för statens räkning, att skäl till sådant förordnande kan föreligga, skall nämnda myndighet förbjuda försäljningen av egendomen, till dess frågan om sådant förordnande avgjorts.

I denna paragraf avsett förordnande och förbud skall tillställas vederbörande verkställande myndighet, och i förordnandet skall även meddelas till vilken myndighet egendomen skall överlämnas samt egendomens värde.

26 §.

Innan förordnande meddelas om övertagande för statens räkning av egendom som dömts förbruten eller egendomen säljes eller göres till föremål för annan åtgärd skall, om icke beslutet vunnit laga kraft eller fråga är om tredje mans rätt, och om i vartdera fallet mellan vederbörande myndighet och ägaren till egendomen eller tredje man icke överenskommits om egendomens värde, värdering av egendomen företagas. Värderingen skall under domaransvar verkställas enligt ministeriets för inrikesärendena anvisningar av två sakkunniga och ojäviga personer, vilka därtill förordnats av den myndighet på vilken det ankommer att förordna om egendomens övertagande för statens räkning. Vid värderingsförrättningen skall någon polisman från den ort där egendomen förvaras vara tillstädes.

Tiden och platsen för värderingsförrättningen skall i god tid meddelas ägaren och den som har rättigheter beträffande egendomen såvida de utan olägenhet kan anträffas.

Över förrättningen skall värderingsmännen uppgöra och underteckna protokoll, i vilket anges grunderna för värderingen och värderingspriset samt huruvida de i 2 mom. nämnda personerna blivit om tiden och platsen för förrättningen underrättade och varit tillstädes vid denna. Efter det den närvarande polismannen på protokollet tecknat intyg över att värderingen blivit behörigen verkställd, skall protokollet sändas till den myndighet som förordnat värderingsmännen.

Kostnaderna för värderingen erlägges av statsmedel.

27 §.

Har domstol sedermera medelst beslut som vunnit laga kraft förkastat yrkande om att visst föremål eller annan egendom skall dömas förbruten, skall egendomen efter ansökan återställas till ägaren eller den som har rättigheter beträffande egendomen. Är det icke möjligt att återställa egendomen till vederbörande på grund av att den redan försålts eller av annan orsak, äger han rätt till ersättning därför. Vederbörande skall likaså utfå ersättning även för annan skada, som åtgärd beträffande egendomen tillskyndat honom.

Länsstyrelse, på vilken det ankommit att draga försorg om beslutets verkställighet, skall på ansökan, utgående från den i 26 § avsedda värderingen, fastställa beloppet av ovan i 1 mom. avsedd ersättning och utbetala den till vederbörande. Den som icke nöjes åt länsstyrelsens beslut äger rätt att föra talan om ersättning mot staten efter stämning vid den domstol, inom vars domkrets ifrågavarande brott är eller påstås vara begånget. Stämning skall dock vid äventyr av talans förlust begäras inom sex månader från det den av länsstyrelsen fastställda ersättningen utbetalades till vederbörande.

28 §.

Visst föremål eller annan egendom, som på grund av myntbrott dömts förbruten, skall sedan beslutet vunnit laga kraft tillställas centralkriminalpolisen.

Centralkriminalpolisen skall ofördröjligen göra den i 1 mom. avsedda egendomen obrukbar och förelägga ministeriet för inrikesärendena till fastställelse sitt förslag om huru med egendomen på grund av föreskrifterna i den i Geneve den 20 april 1929 till förebyggande av falskmyntning ingångna konventionen (fördragsserien Nr 47/36) bör förfaras, samt verkställa ministeriets för inrikesärendena beslut i ärendet.

3 kap.

Åtgärder som ansluter sig till bestämmande och verkställighet av förvandlingsstraff.

29 §.

Utmätningsman skall i den 6 kap. 6 § 1 mom. förordningen om verkställighet av straff avsedda anmälan om att böter icke blivit erlagda lämna erforderliga uppgifter om den bötfällde och de böter som utestår. Till anmälan som skall uppgöras i två exemplar skall fogas verkställighetshandlingen beträffande böterna samt utsökningsmyndighetens utredning om de omständigheter som inverkar på den bötfälldes betalningsförmåga och om orsakerna till att böterna blivit obetalda ävensom från justitieministeriets straffregisterbyrå skaffad utredning angående de förvandlingsstraff som möjligen bestämts för den dömde och, när saken det påkallar, från socialmyndigheterna skaffad utredning som erfordras för tillämpningen av 6 kap. 11 § 1 mom. förordningen om verkställighet av straff. Om sakens hänskjutande till rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff skall såsom slutlig redovisning till länsstyrelsen insändas anmälan.

Ärende må icke hänskjutas till rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff, förrän det beslut genom vilket böterna utdömts vunnit laga kraft, ej heller under den tid då den bötfällde såsom värnpliktig tjänstgör i aktiv trupp eller vid reservens övningar eller fullgör vapenfri tjänst eller civiltjänst.

Betalas böterna helt eller delvis efter det saken hänskjutits till rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff, men innan underrätten avgjort ärendet, skall betalningen ofördröjligen anmälas till vederbörande allmänna åklagare.

30 §.

Allmän åklagare skall, när därtill är skäl, vidtaga åtgärder för förrättande av undersökning som han finner erforderlig för klarläggande av sådana omständigheter som är av betydelse vid bestämmandet av förvandlingsstraff för böter.

Finner åklagaren att åtgärderna för indrivning av böter borde fortsättas eller att yrkande på bestämmande av förvandlingsstraff icke må framställas, skall ärendet återföras till utsökningsförfarande och därom göras anmälan till länsstyrelsen.

31 §.

Då bötfälld kallas till domstol genom muntlig stämning, skall hos vederbörande domare skaffas uppgift om dagen för ärendets handläggning. Domaren må likväl berättiga allmän åklagare att utan särskild förfrågan instämma den bötfällde till något på förhand angivet rättegångstillfälle.

32 §.

Vid muntlig stämning skall på den i 29 § åsyftade anmälan om utestående böter över stämningens delgivning tecknas intyg, vari skall ingå erforderliga uppgifter angående den bötfällde, allmänna åklagarens yrkande, domstolen till vilken den bötfällde kallas att svara samt tid och plats för ärendets handläggning. Vid fastställandet av handläggningsdagen skall avseende även fästas vid att för den bötfällde före rättegången blir skälig tid att betala böterna.

Ett exemplar av anmälan skall givas den bötfällde såsom stämningsbevis och ett annat exemplar tillställas åklagaren. Om stämningen skall även vederbörande domare underrättas.

Då den bötfällde instämmes, skall han underrättas om att ärendet, om han utan att uppgiva laga förfall uteblir från domstolen, må avgöras trots hans frånvaro. Den bötfällde skall även lämnas anvisningar i avseende på böternas betalning.

33 §.

Då för böter efterlyst person anträffas och vad han erlagt och de hos honom utmätta tillgångarna icke förslår till betalning i pengar av böternas fulla belopp, skall den bötfällde, såframt utmätningsmannen icke beviljar honom betalningstid, instämmas att svara i rättegång som gäller bestämmande av förvandlingsstraff. Angående den bötfälldes anträffande skall även länsstyrelsen underrättas i och för återkallande av efterlysningen. Den bötfällde skall tillika av utmätningsmannen spörjas om de omständigheter som erfordras för uppgörandet av den i 29 § avsedda utredningen, och till honom skall för betalande av böterna före rättegången överlämnas postgiroinbetalningskort, på vilket skall göras erforderliga anteckningar.

Länsstyrelsen skall, sedan den fått kännedom om den efterlystes anträffande, ofördröjligen i och för åtgärder som avses i 29 § insända verkställighetshandlingen beträffande böterna till utmätningsmannen på den ort, till vars underrätt den bötfällde instämts att svara.

34 §.

Allmän åklagare skall då han yrkar böternas förvandlande till fängelse förete erforderliga uppgifter angående den bötfällde och de obetalda böterna samt till domstolen inlämna verkställighetshandlingen beträffande böterna och övriga erforderliga handlingar.

35 §.

Vad ovan i 29―34 §§ stadgats skall i tillämpliga delar även iakttagas då till domstols avgörande bringas ärende, där fråga är om att böter eller förvandlingsstraff skall förfalla eller om förordnande om avstånd med verkställigheten av förvandlingsstraff i enlighet med vad därom stadgats i 6 kap. 11 § förordningen om verkställighet av straff.

36 §.

Verkställighetshandling beträffande förvandlingsstraft utgöres domstolens meddelande angående ärendets avgörande eller avskrift eller transumt av domstolens beslut eller utdrag ur strafflängden.

37 §.

Underrätt skall sedan den bestämt förvandlingsstraffet, vare sig det skall sättas i verkställighet eller med dess verkställighet förordnats att anstå, till länsstyrelsen i det län, på vars område underrättens ordinarie sammanträdesplats är belägen, inom den 4 § 2 mom. stadgade tiden insända meddelande om huru ärendet avgjorts och till anmälan foga verkställighetshandlingen beträffande böterna.

Vad i 1 mom. är stadgat skall äga motsvarande tillämpning även då underrätten avgjort ärende som avses i 35 §.

Finner underrätten i ärende som angår bestämmande av förvandlingsstraff att åtgärderna för indrivning av böterna borde fortsättas eller att bestämmande av förvandlingsstraff icke kan äga rum, skall underrätten återställa handlingarna till allmänna åklagaren och bifoga meddelande angående ärendets avgörande.

38 §.

Högre domstol skall inom den i 5 § stadgade tiden till länsstyrelsen insända avskrift av sitt beslut i ärende som avses i 37 §.

39 §.

Har domstol med stöd av 6 kap. 9 § 2 mom. förordningen om verkställighet av straff förordnat att förvandlingsstraff skall sättas i verkställighet, eller har högre domstol avgjort ärende som gäller förordnande om verkställighet av dylikt förvandlingsstraff, skall beträffande beslutets införande i strafflängden, verkställighetshandlingens insändande till länsstyrelsen samt länsstyrelsens och övriga verkställighetsmyndigheters skyldighet att draga försorg om den dömdes förpassande till straffanstalt samt övriga till verkställigheten anknytande åtgärder i tillämpliga delar gälla vad om verkställigheten av direkt ådömt ovillkorligt frihetsstraff är stadgat. Av verkställighetshandlingen och den eventuella efterlysningen skall även framgå det totala penningbeloppet av de förvandlade böterna.

40 §.

Har länsstyrelse av domstol erhållit anmälan om att anstånd med verkställigheten av förvandlingsstraff meddelats, skall länsstyrelsen efter det beslutet vunnit laga kraft sända handlingarna angående bestämmandet av förvandlingsstraff eller avskrifter av dem den länsstyrelse till kännedom, på vilken det ankommit att indriva de böter i stället för vilka förvandlingsstraff bestämts.

Har domstol förordnat att böter eller förvandlingsstraff för böter skall förfalla eller att med verkställigheten av tidigare ådömt förvandlingsstraff skall anstå, skall länsstyrelsen, sedan beslutet vunnit laga kraft, sända handlingarna eller avskrifter av dem den länsstyrelse till kännedom, som skall draga försorg om verkställigheten av ifrågavarande böter eller förvandlingsstraff.

41 §.

När det beslut genom vilket förvandlingsstraffet bestämts vunnit laga kraft, skall länsstyrelsen i och för verkställighet sända verkställighetshandlingen beträffande förvandlingsstraffet jämte bilagor till utmätningsmannen på den ort, där den dömde bor eller vistas. Avskrift av verkställighetshandlingen skall sändas den länsstyrelse till kännedom, på vilken det ankommit att indriva de böter i stället för vilka förvandlingsstraffet bestämts.

Har domstol med stöd av 6 kap. 11 § förordningen om verkställighet av straff förordnat att böterna eller förvandlingsstraffet icke skall förfalla eller att med verkställigheten av tidigare bestämt förvandlingsstraff icke skall anstå, skall länsstyrelsen sedan beslutet vunnit laga kraft i och för verkställighet sända handlingarna till den länsstyrelse, som skall draga försorg om verkställigheten av böterna eller förvandlingsstraffet.

42 §.

Utmätningsman skall draga försorg om att person, som genom laga kraft vunnet beslut förordnats att utstå förvandlingsstraff, ofördröjligen förpassas till vederbörande straffanstalt samt sända verkställighetshandlingarna till fängelsedirektören, som även skall tillställas från justitieministeriets straffregisterbyrå skaffad utredning angående förvandlingsstraff som till äventyrs bestämts för den dömde samt från socialmyndigheterna skaffad utredning som erfordras för tillämpningen av 6 kap. 11 § förordningen om verkställighet av straff.

Beträffande överförande av verkställighetsuppdrag på annan utmätningsman och återställande till länsstyrelsen av handlingar i och för offentliggörande av efterlysning samt beträffande efterlysning och återkallelse därav är i tillämpliga delar gällande vad i 20―23 §§ är stadgat. I efterlysningen skall även angivas det totala penningbeloppet av de förvandlade böterna.

43 §.

Har den dömde, efter det förvandlingsstraff bestämts men innan verkställigheten därav påbörjats, i sin helhet erlagt det utestående beloppet av böterna eller, om förvandlingsstraff bestämts för flera bötesstraff, av samtliga böter, skall om betalningen ofördröjligen underrättas den myndighet som skall draga försorg om verkställigheten av förvandlingsstraffet.

Sedan verkställigheten av förvandlingsstraffet påbörjats må betalning av böterna icke tagas emot, och det belopp som erlagts efter verkställighetens påbörjande skall ofördröjligen återställas till den dömde.

44 §.

Fängelsedirektör skall om emottagandet på straffanstalten av person som förordnats att avtjäna förvandlingsstraff ofördröjligen underrätta länsstyrelsen.

Då den dömde avtjänat förvandlingsstraffet eller, innan verkställigheten av förvandlingsstraffet påbörjats, erlagt hela det utestående beloppet av böterna, skall fängelsedirektören däröver till honom utgiva intyg, i vilket även skall antecknas tiden för avtjänandet av förvandlingsstraffet och, om den dömde varit för sitt förvandlingsstraff efterlyst, även kungörelsens nummer.

4 kap.

Bokföring och redovisning i fråga om verkställighetsärenden.

45 §.

Utmätningsman skall över verkställighetsärenden som avses i denna förordning föra dagbok, vari skall nämnas ärendets ordningsnummer, ankomstdag och avsändare, den dömdes namn och verkställighetsuppdragets beskaffenhet, samt beloppet av de böter eller den fordran som skall indrivas eller det vissa föremål eller den andra egendom som dömts förbruten ävensom beträffande det förvandlingsstraff som skall verkställas tiden för detta och det totala penningbeloppet av de förvandlade böterna. I dagboken skall antecknas även de av utmätningsmannen företagna åtgärderna i ärendet och tiden för dessa, dagen då verkställigheten uppdrogs åt namngivet exekutionsbiträde, i ärendet influtna och redovisade penningbelopp samt dagen då uppdraget upphörde och den slutliga redovisningen ägde rum.

Stöter verkställigheten på hinder eller fördröjes den till följd av ändringssökande, utmätning av lön eller annan sådan omständighet som icke kunnat undvikas, skall i dagboken även antecknas av exekutionsbiträdet företagna åtgärder samt nämnda hinder eller skälet till dröjsmålet med den slutliga redovisningen.

46 §.

Exekutionsbiträde skall över honom ombetrodda verkställighetsärenden föra räkenskapsbok, vari skall nämnas uppdragets ordningsnummer, dagen då uppdraget anförtroddes honom, ärendets nummer i utmätningsmannens dagbok, den dömdes namn och uppdragets beskaffenhet samt beloppet av böterna eller fordran som skall indrivas eller det vissa föremål eller den andra egendom som dömts förbruten ävensom beträffande det förvandlingsstraff som skall verkställas tiden for detta och det totala penningbeloppet av de förvandlade böterna. Därjämte skall exekutionsbiträdet dagligen i sin räkenskapsbok anteckna de åtgärder vilka han företagit för verkställigheten, de av honom indrivna penningbeloppen och den av honom omhändertagna egendomen samt de hinder som mött verkställigheten eller skälen till dröjsmålet med redovisningen.

När exekutionsbiträdet utfört sitt verkställighetsuppdrag eller uppdraget på annat sätt upphört samt beträffande detta redovisats för utmätningsmannen, skall ärendet i räkenskapsboken antecknas såsom slutbehandlat.

47 §.

Beträffande anteckning i kassadagbok av medel som utmätningsman mottagit gäller vad därom särskilt är stadgat. I början av varje månad skall kassabehållningen specificerad antecknas i kassadagboken.

48 §.

Över varje penningbetalning som mottages av utsökningsmyndighet skall åt betalaren givas kvitto, varom stadgas i förordningen den 21 december 1944 angående indrivningskvitton. Betalas endast en del av de böter eller den fordran som skall indrivas, skall denna del och i fråga om böter det återstående beloppet antecknas på indrivningskvittot.

49 §.

Om influtet penningbelopp och indrivningsdagen skall anteckning göras även i verkställighetshandlingen.

50 §.

Exekutionsbiträde skall utan dröjsmål insätta till honom influtna medlen på postgirokontot för utmätningsmannens tjänstemedel eller tillställa utmätningsmannen dessa medel samt på tider som av utmätningsmannen fastställes redovisa medlen och redogöra för hinder som till äventyrs mött verkställigheten.

51 §.

Utmätningsman skall utan dröjsmål insätta till honom influtna medel på sitt postgirokonto för tjänstemedel och därefter inleverera dem till länsstyrelsen, som också bör tillställas redovisningen för dem. I redovisningen skall även nämnas huruvida böterna eller fordran indrivits helt eller delvis samt när medlen uppburits hos den dömde.

När bötesbelopp blivit helt och hållet indrivet eller verkställigheten rörande fordran, visst föremål eller annan egendom som dömts förbruten slutförts, skall verkställighetshandlingen jämte redovisningen återställas till länsstyrelsen.

52 §.

Erlägger den dömde betalning av böter eller fordran efter det verkställighetsuppdraget upphört, skall om inskrivning i handlingar och om redovisning av medlen i tillämpliga delar gälla vad ovan i detta kapitel är stadgat.

Belopp som i sin helhet erlagts av ett eller flera bötesstraff, som avses i 6 kap. 10 § förordningen om verkställighet av straff och som förvandlats till fängelsestraff, skall redovisas för den länsstyrelse vilken drager försorg om förvandlingsstraffets verkställighet.

53 §.

Fängelsedirektör skall utan dröjsmål för vederbörande utmätningsman redovisa de medel som influtit då bötfälld under sin vistelse i straffanstalten betalar böter, för vilka förvandlingsstraff ännu icke bestämts. Har till förvandlingsstraff dömd på straffanstalten i sin helhet betalat böter, i stället för vilka förvandlingsstraff bestämts, innan han begynt avtjäna sagda förvandlingsstraff, skall de medel som bör redovisas sändas till den länsstyrelse som drager försorg om förvandlingsstraffets verkställighet.

54 §.

Befrias person, som dömts till böter eller förvandlingsstraff, med stöd av 7 kap. 8 a § 2 mom. strafflagen eller av annan orsak från att betala böter eller utstå förvandlingsstraff, skall om verkställighetens förfallande anteckning göras i verkställighetshandlingen och i saken sändas slutlig redovisning till länsstyrelsen.

55 §.

Har person, som dömts till böter eller förvandlingsstraff, avlidit och straffet i anledning därav förfallit innan verkställigheten slutförts,. skall då redovisning i saken sker och då de i saken före dödsfallet till äventyrs influtna medlen tillställes länsstyrelsen, till redovisningen fogas ämbetsbetyg som utvisar den dömdes dödsdag.

56 §.

Länsstyrelse skall för varje år över de i 2 kap. avsedda verkställighetsärendena uppgöra redovisning, varav de influtna medlen och hinder som mött verkställigheten skall framgå.

57 §.

Länsstyrelse skall i den i 1 § åsyftade verkställighetshandlingen göra anteckning om den utmätningsman som ombetrotts verkställighetsuppdraget och när detta inträffat, om de penningbelopp som utmätningsmannen redovisat, om tidpunkten då beloppen indrivits hos den dömde och då de redovisats för länsstyrelsen, om offentliggörande av efterlysning och återkallande därav, om ärendets hänskjutande till rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff och om bestämmande av förvandlingsstraff, om överlämnande till vederbörande myndighet av visst föremål eller annan egendom som dömts förbruten samt om andra åtgärder i respektive ärende.

Efter utgången av varje år skall länsstyrelse uppgöra restlängd över alla vid årsskiftet icke redovisade, i 1 mom. avsedda ärenden och i denna därefter införa ovan åsyftade anteckningar. Verkställighetshandlingarna för redovisningsårets sista kvartal må likväl utan vidare överföras till restlängden, varvid över de anteckningar som däri före redovisningsårets utgång möjligen införts skall göras erforderliga sammanställningar för redovisningsårets räkenskaper.

58 §.

I årsredovisning upptages bland passiva de belopp av böter och fordringar samt de förbrutna föremål och övriga egendomsposter, som vid utgången av föregående år var oredovisade, som enligt under verkställighetsåret inkomna verkställighetshandlingar skall verkställas, och för vilka eljest bör svaras, samt bland aktiva av böter och fordringar samt vid försäljning av egendom som dömts förbruten influtna belopp, förbruten egendom som övertagits för statens räkning eller beträffande vilken verkställigheten på annat sätt slutförts, belopp av böter som förvandlats till fängelsestraff, av laga skäl avskrivna och avkortade belopp samt vid redovisningsårets utgång belopp, beträffande vilka verkställighet och redovisning icke skett vid redovisningsårets utgång.

Böter och fordringar skall i årsredovisningen upptagas var för sig.

59 §.

Har högre domstol eller annan myndighet med anledning av ändringsansökan meddelat beslut, skall därav föranledda anteckningar göras i årsredovisningen och en avskrift av beslutet som verifikat fogas till redovisningen.

Har genom sådant beslut höjts av lägre domstol eller annan myndighet utdömt belopp av böter eller fordran, eller har böter eller fordran, som lägre domstol eller myndighet icke utdömt, genom beslutet utdömts, eller har böter eller fordran på annat sätt ändrats så, att nödiga anteckningar och avkortningar i årsredovisningen icke utan svårighet kan verkställas på det ställe, där det tidigare beslutet är upptaget, skall beslutet såvitt det gäller sådana böter eller fordringar eller vid behov i sin helhet upptagas bland passiva som ett nytt ärende och det tidigare beslutet till ifrågavarande delar avkortas i redovisningen.

Vad i 2 mom. är stadgat gäller i tillämpliga delar egendom som dömts förbruten.

60 §.

Har den som dömts till förvandlingsstraff för ett eller flera bötesstraff erlagt det utestående penningbeloppet i dess helhet innan verkställigheten av förvandlingsstraffet påbörjades, skall länsstyrelsen i sin bokföring införa det betalda beloppet såsom ett nytt ärende.

61 §.

Har bötfälld ej anträffats inom ett år från det efterlysning offentliggjordes, eller har fordran inom sagda tid icke kunnat indrivas hos den dömde, skall böterna eller fordran avskrivas i årsredovisningen. Har länsstyrelse med stöd av 21 § funnit, att efterlysning icke skall offentliggöras, skall ifrågavarande böter eller fordran likaså avskrivas i årsredovisningen. Anträffas den dömde eller honom tillhörig egendom därefter, men innan rätten att verkställa beslutet förfallit, skall det avskrivna beloppet indrivas och redovisas för länsstyrelsen, som i följande årsredovisning ånyo skall upptaga det bland passiva.

Har bötfälld avlidit eller rätten till verkställighet av bötesstraff av annan orsak förfallit, skall den oindrivna delen av böter som icke tidigare avskrivits avkortas i årsredovisningen. Fordran som ej tidigare avskrivits skall, sedan rätten till verkställighet förfallit, avskrivas i årsredovisningen.

62 §.

Årsredovisning skall insändas till statens revisionsverk inom tre månader från räkenskapsårets utgång. På länsstyrelsens anhållan må revisionsverket likväl förlänga sagda frist.

Redovisningen skall åtföljas av restlängd för de föregående åren jämte i 57 § avsedda anteckningar och övriga verifikat, utdrag ur länsstyrelsens dagbok över verkställighetsärenden, vid räkenskapsårets utgång för dess tre första kvartal upprättad restlängd och för det sista kvartalet uppgjord sammanställning över bland passiva upptagna, avkortade, avskrivna och vid årsskiftet oredovisade belopp. Tillika skall insändas längder över belopp som under redovisningsåret upptagits bland passiva, avskrivits och avkortats ävensom över böter som förvandlats till fängelse.

63 §.

Vid redovisning av influtna medel och uppgörande av årsredovisning skall därjämte iakttagas vad i övrigt om statens räkenskapsföring är stadgat.

64 §.

Länsstyrelse skall föra dagbok över ärenden, som angår bestämmande av förvandlingsstraff, förfallande av böter eller förvandlingsstraff samt förordnande om anstånd med verkställigheten av tidigare bestämt förvandlingsstraff. I dagboken skall antecknas dagen för handlingens ankomst, den dömdes fullständiga namn och yrke eller titel, födelsedatum samt hem- och boningsort, tiden för förvandlingsstraffet och det totala penningbeloppet av de förvandlade böterna samt huruvida förvandlingsstraffet skall verkställas eller förordnande om anstånd med dess verkställighet meddelats, uppgifter om böter och förvandlingsstraff i ärenden som avses i 35 §, när och vid vilken domstol förvandlingsstraffet bestämts eller ärendet avgjorts, länsstyrelsens åtgärder i ärendet och tiden för deras vidtagande, hinder som mött verkställigheten samt när den till förvandlingsstraff dömde emottagits på straffanstalt eller genom att innan verkställigheten av förvandlingsstraffet påbörjats i dess helhet ha erlagt det utestående beloppet av ett eller flera bötesstraff befriats från avtjänande av förvandlingsstraffet.

5 kap.

Särskilda stadganden.

65 §.

Påtager sig statlig myndighet, Finlands Bank, postsparbanken eller folkpensionsanstalten indrivningen av skadestånd eller ersättning för rättegångskostnader, vilka i brottmål tilldömts staten eller ovan nämnd statlig anstalt, skall innan beslut avkunnas eller meddelas eller senast innan tiden för anmälan av missnöje utlöper, detta anmälas till den domstol vilken handlägger ärendet i första instans eller till dess ordförande eller efter sagda tid skriftligen till vederbörande länsstyrelse.

Har statens eller i 1 mom. angiven anstalts ersättningsyrkande vid lägre domstol förkastats, må anmälan på motsvarande sätt göras till rättsmedelsinstansen.

Angående ovan avsedd anmälan till domstol skall anteckning göras i domstolens beslut och saköreslängd samt angående anmälan till länsstyrelse i verkställighetshandlingen.

66 §.

Då anteckning om i 65 § avsedd anmälan av statlig myndighet eller anstalt gjorts i verkställighetshandling som inkommit till länsstyrelse, eller då sådan anmälan ankommit till länsstyrelse, skall denna översända verkställighetshandlingen rörande den i anmälan avsedda fordran eller utdrag ur handlingen till sagda statliga myndighet eller anstalt, som hos vederbörande utmätningsman skall anhålla om verkställighet av fordran. Sedan verkställighet ägt rum, skall utmätningsmannen redovisa de influtna medlen för den myndighet eller anstalt, som anhållit om verkställighet, och denna skall därefter underrätta länsstyrelsen om indrivningens resultat.

Kan fordran icke uttagas ur den dömdes egendom, skall den myndighet eller anstalt som anhållit om verkställighet meddela detta till länsstyrelsen, på vilken det ankommer att besluta om efterlysning. I efterlysningen skall nämnas den statliga myndighet eller anstalt, för vilken de vid verkställigheten influtna medlen skall redovisas.

Skall av den dömde erlagda och till ifrågavarande myndighet eller anstalt redovisade medel i enlighet med 24 § återbäras till den dömde, skall myndigheten eller anstalten därom underrätta länsstyrelsen.

67 §.

Finner länsstyrelse, att i saköreslängd eller annan verkställighetshandling, som förts av domstol eller annan myndighet, eller i anmälan eller annan handling som skall insändas till länsstyrelsen saknas någonting, som borde ha antecknats däri eller att däri införd anteckning är oriktig eller otydlig eller att handlingen icke insänts till länsstyrelsen inom stadgad tid, skall den begära utredning av den myndighet, som meddelat beslutet eller fört saköreslängden.

Uppdagar utmätningsman i verkställighetshandling fel eller bristfällighet som ovan avses, skall han ofördröjligen göra anmälan därom till länsstyrelsen.

68 §.

Utmätningsman skall tillse att exekutionsbiträde iakttager lag samt bestämmelser som berör honom och honom meddelade föreskrifter, utan dröjsmål verkställer honom ombetrodda verkställighetsuppdrag samt deponerar och redovisar de av honom indrivna medlen i enlighet med 50 §. I samband med redovisningarna skall även indrivningskvittona granskas och förses med granskningsanteckning. Exekutionsbiträdets räkenskapsbok och honom ombetrodda verkställighetsuppdrag skall granskas med regelbundna mellantider och åtminstone varje gång, då av annat skäl granskning av exekutionsbiträdets verksamhet förrättas.

69 §.

Länsstyrelse skall övervaka, att verkställande myndigheter fullgör vad i fråga om verkställigheten ålagts dem och i fall av försummelse vidtaga av saken påkallade åtgärder.

Länsstyrelse skall förordna någon av sina tjänstemän att särskilt övervaka verkställigheten av sådana böter och fordringar, som icke inom den stadgade verkställighetstiden kunnat indrivas, och att föreslå åtgärder för fortsättande av verkställigheten.

70 §.

Utmätningsman må av länsstyrelsen anhålla om medel för anskaffning av handlingar, som erfordras vid exekutiv auktion och för kungörelse av sådan förrättning.

71 §.

Utmätningsman skall i sitt arkiv förvara dagböckerna och kassajournalerna för indrivningsärenden särskilt för sig i kronologisk följd. Verifikat som motsvarar räkenskapsposterna skall även förvaras.

Då samtliga i exekutionsbiträdes räkenskapsbok införda indrivningsuppdrag slutbehandlats eller överförts till ny räkenskapsbok, skall exekutionsbiträdet överlåta räkenskapsboken till utmätningsmannen för att förvaras av denne. Upphör hans befattning såsom exekutionsbiträde, skall han överlåta samtliga indrivningshandlingar till utmätningsmannen. Över handlingarnas mottagande skall utmätningsmannen giva exekutionsbiträdet kvitto.

Om de förutsättningar, under vilka i 1 och 2 mom. nämnda handlingar må överföras till annat ställe eller förstöras, är särskilt stadgat.

72 §.

Formulär till blanketter som erfordras vid tillämpningen av denna förordning fastställes av justitieministeriet. Blanketterna tillhandahålles myndigheterna avgiftsfritt.

73 §.

Angående verkställighet av beslut i mål om militärbrott och om tullförbrytelse gäller därjämte vad därom är särskilt stadgat.

74 §.

Närmare föreskrifter om verkställighet och tillämpning av denna förordning utfärdas vid behov av justitieministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1969, och genom den upphäves förordningen den 9 augusti 1963 om verkställighet av bötesstraff samt av vissa andra straffrättsliga påföljder och staten tilldömda ersättningar (406/63). På förvandlingsstraff lör böter, som bötfälld begynt avtjäna medan de tidigare stadgandena var i kraft, skall tillämpas nämnda stadganden, likväl så att den längsta tiden för förvandlingsstraff utgör nittio dagar. Yrkas förvandling av böter, vilka ådömts för brott som begåtts före den 1 juni 1969, skall från centralfångregistret skaffas utredning om förvandlingsstraff, som den bötfällde till äventyrs avtjänat efter det han begick det brott för vilket han bötfällts.

Helsingfors den 23 maj 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
A. Simonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.