282/1969

Given i Helsingfors den 9 maj 1969.

Lag angående ändring av lagen om förskottsuppbörd.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 7 § lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), varjämte till lagens 28 § fogas ett nytt 4 mom. som följer:

7 §.

Erlägges lönetillgodohavande till arbetstagare av utsökningsmyndighet ur medel som influtit vid utmätning eller av konkursbo ur egendom som tillhör boet eller i stället för av arbetsgivare av dennes borgesman eller fordringsägare eller av annan person, är utsökningsmyndighet, konkursbo och person, som i stället för arbetsgivare erlagt lönetillgodohavande, skyldig att verkställa förskottsinnehållning på det erlagda beloppet, såvida innehållning icke tidigare verkställts. På utsökningsmyndighet, konkursbo och annan, som betalar lönetillgodohavande, skall härvid tillämpas vad i denna lag stadgas om arbetsgivare.

28 §.

Har konkursbo erlagt lönetillgodohavande, må finansministeriet på ansökan bevilja konkursboet uppskov med betalningen av innehållningsbelopp, som konkursboet med stöd av 22 § ålagts betala.

Helsingfors den 9 maj 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Eino Raunio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.