9/1969

Given i Helsingfors den 10 januari 1969.

Lag om ändring av lagen angående rättighet att idka näring.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves 20 § lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring och ändras lagens 2 § 1 mom. samt dess 5 och 6 §§ som följer:

2§.

Önskar utlänning, som med behörigt tillstånd uppehåller sig i landet, idka handels- eller fabriksrörelse eller annan näring i stad eller på landet, skall han ansöka därom hos länsstyrelsen med bifogande av intyg över att han är myndig samt av vederhäftig borgen eller annan säkerhet för tre års skatter och offentliga avgifter till staten och kommunen. Utlänning må likväl icke beviljas tillstånd att idka gårdfarihandel.


5 §.

Utövande av lovlig näring utan annat biträde än make eller maka eller omyndiga efterkommande i rätt nedstigande led och utan att därvid affärslokal, kontor eller särskilt försäljningsställe begagnas, är tillåtet utan särskild anmälan eller särskilt tillstånd. Denna rätt till självförsörjning tillkommer även den som icke råder över sig och sin egendom.

6 §.

Önskar någon idka handel eller annan likartad rörelse i affärslokal eller kontor eller på sådant särskilt försäljningsställe eller idka rederirörelse eller vara huvudredare i rederibolag, eller önskar han i annan näringsverksamhet såsom biträde använda annan än make eller maka eller omyndiga efterkommande i rätt nedstigande led, kräves av honom, att han råder över sig och sin egendom.

Utan hinder av sistnämnda villkor är omyndig berättigad att idka näring på sätt i 1 mom. sägs, om förmyndaren därtill samtycker samt, i det fall att förmyndaren endast med domstols tillstånd får idka rörelse på myndlingens vägnar, därtill utverkar domstolens tillstånd.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1969.

Helsingfors den 10 januari 1969.

Vid. förfall för Republikens President Statsminister
Mauno Koivisto.

Tf. justitieminister
Grels Teir.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.