796/1968

Given i Helsingfors den 31 december 1968.

Förordning om statens familjepensioner.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av lagen den 31 december 1968 om statens familjepensioner (774/68):

1 §.

Familjepension beviljas och utbetalas av statskontoret, som även avgör övriga pensionsärenden, vilka grundar sig på lagen öm statens familjepensioner och på stadganden som utfärdats med stöd av denna.

2 §.

Ansökan om familjepension skall göras skriftligen på blankett som fastställts av statskontoret.

Till ansökan om familjepension skall fogas av statskontoret föreskriven utredning. När ansökan göres om familjepension för barn för tiden efter det barnet fyllt 18 år, skall statskontoret även tillställas läkarutlåtande om barnets hälsotillstånd, utskrivet på av statskontoret godkänd blankett. Om barnet vårdas på sjukhus eller sanatorium eller om annat särskilt skäl föreligger må läkarutlåtande inhämtas genom statskontorets försorg och på dess bekostnad. Ålägges barnet att för utredning av invaliditet låta undersöka sig hos en av statskontoret namngiven läkare eller på sjukhus, som statskontoret anvisar, ersättes de härav föranledda kostnaderna av statsmedel. Till dessa kostnader hänföres också skäliga resekostnader och skäligt dagtraktamente för resa, som enligt föreskrift företagits till annan ort.

3 §.

Familjepension, som uppgår till mindre än 5 mark per månad, må med pensionstagarens samtycke utbetalas i ett för allt.

4 §.

Inträffar i familjepensionstagarea förhållanden förändring, som kan inverka på erläggandet av pension, skall han eller företrädare för honom ofördröjligen meddela statskontoret därom. För statskontoret skall vid anfordran även företes utredning om att förutsättningarna för erhållande av familjepension alltjämt föreligger. Statskontoret må avbryta utbetalning av familjepension till dess utredningen inkommit.

Registermyndighet är skyldig att i enlighet med de anvisningar statskontoret givit avgiftsfritt tillhandahålla kontoret de uppgifter om familjepensionstagare som erfordras för behörigt erläggande av utbetalningar till honom.

5 §.

Avbrott i utbetalningen av familjepension eller nedsättning av det belopp som utbetalas verkställes räknat från början av den kalendermånad som följer närmast efter den månad under vilken orsaken till avbrottet eller nedsättningen yppat sig.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1969.

Helsingfors den 31 december 1968.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
Ele Alenius.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.