790/1968

Given i Helsingfors den 31 december 1968.

Lag om ändring av reglementet för Finlands Bank.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves 17 § 1 mom. 23 punkten i reglementet av den 21 december 1925 för Finlands Bank, sådan den lyder i lagen den 21 mars 1952 (142/52), varjämte 17 § 1 mom. 20 och 22 punkterna samt 24 §, sådana de lyda i lagen den 20 maj 1966 (294/66), skola erhålla följande ändrade lydelse;

17 §.

Det ankommer på bankfullmäktige:


20) att fastställa de löneförmåner som tillkomma medlemmarna av direktionen och bankens befattningshavare, så ock att avgöra andra löne- och understödsärenden;


22) att fastställa pensions- och familjepensionsstadga för de vid banken och dess sedeltryckeri anställda; samt


24 §.

Den som står i tjänste- eller arbetsförhållande till Finlands Bank och dess sedeltryckeri äger rätt till ålders- och invalidpension av bankens medel, i tillämpliga delar enligt samma stadganden som person i tjänste- eller arbetsförhållande till staten.

Då i 1 mom. avsedd person avlidit, erlägges av bankens medel familjepension med iakttagande i tillämpliga delar av vad därom är stadgat i fråga om person som stått i tjänste- eller arbetsförhållande till staten.

Pension och familjepension beviljas av direktionen för Finlands Bank. Vid Finlands Bank finnes ett pensionsombud, som äger rätt att följa med handläggningen av dessa ärenden i direktionen. Ändring i direktionens beslut i ärende som gäller pension eller familjepension må sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som är stadgad för ändringssökande i förvaltningsärenden. Besvärsrätt tillkommer den, som ansöker om eller åtnjuter pension eller familjepension, och pensionsombudet.

Närmare bestämmelser om utbetalningen av pension och familjepension och om pensionsskyddet i övrigt utfärdas i pensions- och familjepensionsstadgorna, vilka fastställas av bankfullmäktige.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1969.

Helsingfors den 31 december 1968.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
Ele Alenius.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.