774/1968

Given i Helsingfors den 31 december 1968.

Lag om statens familjepensioner.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Då person som stått i tjänste- eller arbetsförhållande eller i annat därmed jämförbart anställningsförhållande till staten avlidit, erlägges av statens medel familjepension på sätt i denna lag stadgas.

Familjepensionsskyddet ombesörjes av statskontoret.

2 §.

Förutsättning för erläggande av familjepension är, att i 1 § avsedd person, förmånslåtaren, ägde rätt till eller åtnjöt pension enligt lagen om statens pensioner.

3 §.

Familjepension erlägges, med nedan stadgade begränsningar, till förmånslåtares:

1) efterlevande make, vars äktenskap med förmånslåtaren hade ingåtts innan förmånslåtaren fyllt 65 år, såframt denne efterlämnat i denna paragraf avsett barn, som förmånslåtaren och den efterlevande maken gemensamt försörjt, eller om efterlevande make vid förmånslåtarens död hade fyllt 40 år och äktenskapet varat minst tre år;

2) barn, som icke fyllt 18 år; samt

3) barn, som fyllt 18, men ej 21 år, om barnet på grund av sjukdom, lyte eller skada är oförmöget att utföra arbete, som med beaktande av dess ålder, yrkesskicklighet och övriga omständigheter bör anses vara lämpligt för barnet och trygga det en skälig utkomst, och om invaliditeten inträtt förrän barnet fyllde 18 år och den, inberäknat den tid som förflutit från dess inträde, kan antagas fortgå minst ett år.

Med barn avses i denna lag även förmånslåtares adoptivbarn samt utom äktenskap fött barn, som förmånslåtaren lagligen erkänt eller i fråga om vilket förmånslåtarens försörjningsplikt fastställts genom vederbörligt avtal eller domstolsutslag.

Vad ovan är stadgat om förmånslåtares barn skall äga motsvarande tillämpning på sådant barn eller adoptivbarn till förmånslåtarens make, som förmånslåtaren och den efterlevande maken gemensamt försörjt.

4 §.

Familjepension erlägges icke till barn, som före förmånslåtarens död givits som adoptivbarn, ej heller till den som genom brottslig handling uppsåtligen förorsakat förmånslåtarens död.

5 §.

Familjepensionen till efterlevande make och barn utgör för varje månad, som skall räknas såsom pensionstid för förmånslåtarens pension, av den pensionsgrundande lönen:

1) om förmånslåtaren var berättigad till pension med tillämpning av 10 § 1 mom. lagen om statens pensioner,

2/48 procent, om en förmånstagare finnes,

3/48 procent, om förmånstagarna är två, samt

4/48 procent, om förmånstagarna är tre eller flera;

2) om förmånslåtaren var berättigad till pension med tillämpning av 10 § 2 mom. lagen om statens pensioner, 1/12 procent, vartill, om flera förmånstagare finnes, lägges 1/36 procent för den andra förmånstagaren och för varje förmånstagare därutöver 1/72 procent, dock så, att såsom pensionstid beaktas högst 360 månader; samt

3) om förmånslåtaren var berättigad till pension med tillämpning av 10 § 3 mom. lagen om statens pensioner, 1/10 procent, vartill, om flera förmånstagare finnes, lägges 1/30 procent för den andra förmånstagaren och för varje förmånstagare därutöver 1/60 procent, dock så, att såsom pensionstid beaktas högst 300 månader.

Från familjepension enligt denna lag avdrages den familjepension, som tillkommer förmånstagare efter förmånslåtare med stöd av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, i den mån den motsvarar den del av förmånslåtaren med stöd av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden tillkommande pension, som enligt 10 § 4 mom. lagen om statens pensioner skall avdragas från förmånslåtares pension. Härvid beaktas icke det avdrag som på grund av andra pensioner och ersättningar skall göras från familjepension enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.

Åtnjöt förmånslåtare vid sin död icke pension, bestämmes hans rätt till pension, den pensionsgrundande lönen och pensionstiden på samma sätt som om förmånslåtaren vid dödsfallet hade blivit arbetsoförmögen.

Familjepension fördelas mellan förmånstagarna så att efterlevande make erhåller två och ettvart barn en lika stor andel därav.

Familjepension må utgöra högst 66 procent av förmåruslåtarens enligt 7 § lagen om statens pensioner utgående pensionsgrundande lön.

6 §.

Då familjepension beviljas med tillämpning av 5 § 1 mom. 1 punkten i denna lag, iakttages vid samordningen av familjepensionen med andra familjepensioner och ersättningar, som skall erläggas till förmånstagarna med anledning av samma förmånslåtares död, i tillämpliga delar stadgandena i 8 § lagen om pension för arbetstagare.

7 §.

Då familjepension beviljas med tillämpning av 5 § 1 mom. 2 eller 3 punkten i denna lag, sammanräknas för samordning av familjepensionen med andra familjepensioner och ersättningar, förmånstagarna på grund av samma förmånslåtares död tillkommande:

1) familjepension, som motsvarar i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnd grundpension, med beaktande av avdrag som skall göras från familjepensionen på grund av andra pensioner och ersättningar, familjepension enligt denna lag likväl oförändrad, såframt den beviljats med tillämpning av 5 § 1 mom. 2 eller 3 punkten; samt

2) i 8 § 5 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedd annan än i 1 punkten nämnd familjepension eller ersättning.

Överstiger det sammanlagda beloppet av de i 1 mom. avsedda förmånerna 30 procent av den lön, som avses i 12 § 2 mom. lagen om statens pensioner, om en förmånstagare finnes, eller 45 procent, om förmånstagarna är två, eller 60 procent, om förmånstagarna är tre, eller 66 procent, om förmånstagarna är fyra eller flera, avdrages den överskjutande delen från den familjepension som utgår enligt denna lag. Då förmånerna sammanräknas, beaktas likväl icke för viss tid beviljad förhöjning, som ansluter sig till familjepension.

8 §.

Familjepensions belopp räknas ånyo, om förmånstagaren, sedan familjepensionen beräknats på ovan stadgat sätt, befinnes vara berättigad till familjepension eller annan ersättning, som skall beaktas då pensionsbeloppet uträknas.

Familjepensionens belopp beräknas likaså ånyo på ansökan, om beloppet av annan familjepension eller ersättning, som påverkar beloppet av familjepensionen, väsentligen förändrats.

9 §.

Familjepensionens belopp utjämnas till närmaste hela belopp i mark. Är därvid två tal lika nära, sker utjämningen till det större av dem.

10 §.

Förändras antalet förmånstagare, justeras familjepensionens belopp och dess fördelning mellan förmånstagarna från början av den kalendermånad som följer närmast efter förändringen.

11 §.

Förmånslåtares pensionsgrundande lön justeras då familjepensionen beviljas och då 8 § tillämpas till följd av förändringar i landets allmänna lönenivå enligt det löneindextal, som årligen fastställes för tillämpningen av 9 § lagen om pension för arbetstagare.

Familjepensionens belopp justeras likaså varje kalenderår enligt det i 1 mom. avsedda löneindextalet.

12 §.

Familjepension erlägges från början av den kalendermånad som följer närmast efter den månad då förmånslåtaren avled, likväl för sådant barns del, som föds efter förmånslåtarens död, från början av den kalendermånad som följer närmast efter födelsen.

Familjepension beviljas icke utan giltigt skäl retroaktivt för längre tid än ett år innan pensionsansökningen gjordes.

Familjepension erlägges till utgången av den kalendermånad, under vilken rätten att åtnjuta familjepension upphört.

13 §.

Äger förmånstagare rätt till tjänste- eller nådårsförmån efter förmånslåtaren, utbetalas av familjepension, som tillkommer honom för tjänste- och nådåret, endast den del, varmed beloppet av honom tillkommande familjepension överstiger det belopp som skall betalas till honom i tjänste- och nåd- årsförmån.

Äger förmånstagare rätt att på grund av försäkring som tecknats av staten erhålla familjepension, avdrages från den familjepension, som utgår enligt denna lag, den del av på grund av försäkringen utgående familjepension som bör anses ha finansierats på statens bekostnad.

14 §.

Enligt denna lag utgående familjepension må icke utmätas.

Avtal som avser pantsättning av pension är ogiltigt.

15 §.

Familjepensionstagare förlorar sin rätt till pensionsrat som icke lyfts inom tre år efter utgången av det kalenderår, under vilket den förfallit till betalning.

16 §.

Utbetalningen av familjepension till efterlevande make upphör då denna make ingått nytt äktenskap.

Utbetalningen av familjepension till barn upphör när barnet fyllt 18 år eller, då pension beviljats barn, som vid förmånslåtarens död fyllt 18 år, när barnet återfått sin arbetsförmåga.

Är barn som fyllt 18 år arbetsoförmöget på sätt som avses i 3 § 1 mom. 3 punkten, fortsattes utbetalningen av familjepensionen, utan hinder av vad i 2 mom. är stadgat, på särskild ansökan sä långe invaliditeten fortgår utan avbrott.

Till efterlevande make, vars rätt att erhålla pension enligt 1 mom. upphör, betalas i ett för allt ett belopp, som är lika stort som familjepensionen för två år hade varit om den efterlevande maken ensam hade varit förmånstagare.

Vägrar i 3 § 1 mom. 3 punkten avsedd familjepensionstagare utan godtagbart skål att underkasta sig av staten bekostad medicinalvård, utbildning eller arbetsvård, som avser att återställa hans arbetsförmåga, sådan vårdåtgärd som bör anses livsfarlig likväl undantagen, skall utbetalningen av pensionen avbrytas eller dess belopp nedsättas.

17 §.

Är förmånstagare minderårig eller är han på grund av sjukdom eller av annan orsak oförmögen att själv ansöka om familjepension och saknar han förmyndare eller för ändamålet tillförordnad god man, må en av statskontoret godkänd nära anhörig eller annan person, som huvudsakligen dragit försorg om honom, i egenskap av bevakare av hans intressen föra hans talan i ärende rörande familjepension, som utgår enligt denna lag. Den som fyllt 18 år må även, såvida icke särskilt hinder föreligger, själv göra ansökan rörande sin pension.

Under ovan i 1 mom. stadgade förutsättningar må statskontoret även utbetala familjepension till nära anhörig till pensionstagaren eller ock till annan person eller till sådan familjepensionstagare som fyllt 18 år.

18 §.

Kan utredning om förmånslåtares död icke förebringas, ehuru det uppenbart är sannolikt, att förmånslåtaren är död, må familjepension beviljas för viss tid.

19 §.

Äger förmånstagare till följd av förmånslåtarens död rätt att uppbära på stadgandena i lagen om olycksfallsförsäkring grundad försörjningspension, på stadgandena i trafikförsäkringslagen grundad fortlöpande ersättning eller på lagen om skada, ådragen i militärtjänst grundad försörjningspension, må familjepension, som utgår enligt denna lag, utan hinder av vad i 6 och 7 §§ är stadgat, erläggas till fullt belopp, tills försörjningspensionens eller ersättningens belopp slutligt avgjorts. Förmånstagares rätt till nämnda försörjningspension eller ersättning övergår på statskontoret till den del som motsvarar det belopp, vilket på grund av försörjningspensionen eller ersättningen skall avdragas från familjepensionen.

20 §.

Part och statskontorets pensionsombud, som icke nöjer sig med beslutet i ärende rörande familjepension, må däri söka ändring genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som är stadgad för ändringssökande i förvaltningsärenden. Pensionsombudets besvärstid räknas från den dag då beslutet fattades.

Beslut må verkställas även utan att det vunnit laga kraft, såvida icke ändringssökandet till följd av verkställigheten blir gagnlöst eller besvärsmyndigheten förbjuder verkställigheten.

21 §.

Grundar sig laga kraft vunnet beslut rörande familjepension på felaktig eller bristfällig utredning eller är det uppenbart icke lagenligt, må statskontoret upptaga ärendet till förnyad behandling, såvida fråga är om beviljande av förvägrad förmån eller ökning av beviljad förmån.

Har statskontoret gjort framställning om återbrytning av laga kraft vunnet beslut som rör familjepension, må statskontoret tills ärendet avgjorts avbryta utbetalningen av familjepensionen eller utbetala familjepensionen till ett belopp som i enlighet med framställningen om återbrytning bör anses riktigt.

22 §.

Utan grund utbetald familjepension må återindrivas även så att den avdrages från framtida familjepensionsrater. Från den familjepensionsrat som varje gång skall erläggas må dock icke avdragas mera än en sjättedel av den del av familjepensionsraten som återstår, sedan förskott på familjepensionsraten innehållits med stöd av lagen om förskottsuppbörd.

Utan grund utbetalt familjepensionsbelopp må lämnas oindrivet, om dess beviljande eller utbetalning icke bör anses ha förorsakats genom svikligt förfarande hos pensionstagaren eller företrädare för denne.

23 §.

Kommuns och annat offentligträttsligt samfunds myndighet eller inrättning, pensionsskyddscentralen, försäkrings- och pensionsanstalt samt sjukhus är skyldiga att på begäran avgiftsfritt lämna statskontoret de uppgifter som de förfogar över och som kan inverka på avgörandet av familjepensionsarende, vilket är under behandling, likväl med iakttagande av vad i annan lag är stadgat om tystnadsplikt. För läkarutlåtande och -intyg skall dock skälig ersättning erläggas.

Statskontoret må enligt finansministeriets anvisningar med de myndigheter och inrättningar som ombesörjer det på tjänste- eller arbetsförhållande grundade pensionsskyddet samt med pensionsskyddscentralen träffa avtal om nödigt samarbete vid verkställigheten av pensionsskyddet och ersättandet av därav föranledda kostnader.

24 §.

Förmånslåtare och den som äger rätt till familjepension enligt denna lag är skyldig att underkasta sig var som framdeles möjligen stadgas om samordning av honom samtidigt tillkommande pensioner, sjuk-, olycksfalls-, militärskade- eller trafikförsäkringsersällningar med familjepension som utgår enligt denna lag.

25 §.

Närmare stadganden om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

Helsingfors den 31 december 1968.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
Ele Alenius.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.