687/1968

Given i Helsingfors den 20 december 1968.

Förordning om offentliga nöjestillställningar.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till ministeriets för inrikesärendena verksamhetsområde stadgas med stöd av 21 § lagen den 9 augusti 1968 om offentliga nöjestillställningar (492/68):

1 kap.

Anmälan och tillstånd.

1 §.

Om följande offentliga nöjestillställningar skall anmälan göras till chefen för vederbörande polisdistrikt:

1) teaterföreställningar, däri medräknade även opera-, operett- och därmed jämförliga föreställningar, samt balett- och dockteaterföreställningar, såframt föreställningen eller uppvisningen icke skall anses som revy eller därmed jämförlig föreställning;

2) konserter med huvudsakligen annat program än schlager- eller dansmusik;

3) konst- och folkdansföreställningar samt sådana uppläsnings- och recitationsiöreställningar, vilka uteslutande grundar sig på konstnärlig tolkning och konstnärligt framförande av ett litterärt verk;

4) konstutställningar och utställningar av fotografier och till samlingar hörande föremål eller annat med dem jämförligt;

5) utställningar och förevisningar, vilkas syfte är att presentera näringslivet eller dess produkter eller att förevisa djur eller föremål för bedömning eller försäljning;

6) tävlingar, vilkas syfte är att främja och öka skickligheten i något yrke, såframt de tävlandes prestationer icke som sådana har karaktären av nöjes- eller underhållningsframföranden;

7) schacktävlingar och -uppvisningar;

8) flygtävlingar och -uppvisningar, vilka anordnas av samfund eller inrättning för främjande av luftfarten eller försvaret;

9) modellflygplanstävlingar och -uppvisningar;

10) gymnastik- och idrottsuppvisningar samt -tävlingar, med undantag av bil-, motorcykel- och motorbåtstävlingar och -uppvisningar samt sådana gymnastik- och idrottsuppvisningar eller -tävlingar, i vilka professionella idrottsmän deltar; samt

11) fotbolls-, ishockey-, korgbolls- eller annan därmed jämförlig lagtävling, om professionella idrottsmän uppträder endast i den ena partens lag.

2 §.

För anordnande av andra än i 1 § nämnda offentliga nöjestillställningar skall tillstånd sökas.

3 §.

Tillstånd för anordnande av offentlig nöjestillställning inom polisdistrikt beviljas av chefen för distriktet. Medelst ett och samma beslut må tillstånd beviljas för flera offentliga nöjestillställningar som anordnas inom samma polisdistrikt och har samma eller likartat program, danstillställningar likväl undantagna, för högst ett kalenderår åt gången. Angående beviljande av tillstånd till offentliga biografföreställningar år stadgat särskilt.

4 §.

Ansökan om tillstånd skall göras skriftligen och däri skall angivas föranstaltaren av tillställningen, dess tid och plats, ordningsmannens namn, programnumren och de som framför dem. Ytterligare är sökanden skyldig att lämna övriga uppgifter och utredningar som den tillstånds beviljande myndigheten måhända kräver.

Ansökan om tillstånd skall i två exemplar tillställas chefen för polisdistriktet senast tre dagar före tillställningen. Den tillståndsbeviljande myndigheten må dock handlägga även senare inkommen ansökan.

5 §.

Ministeriet för inrikesärendena må utfärda bestämmelser om besiktning av banor som används för hastighetstävlingar med motor fordon.

6 §.

Föranstaltas uppvisningar, hastighetstävlingar eller med tävlingar jämförliga uppvisningskörningar eller andra sådana offentliga nöjestillställningar, vid vilka kan åsamkas skada, på person eller egendom, för åskådare, funktionärer eller utomstående, har chefen för polisdistriktet rätt att såsom villkor för tillställningens föranstaltande ställa, att på åtgärd av föranstaltaren tagits ansvarsförsäkring för uppfyllande av den i 17 § lagen om offentliga nöjestillställningar avsedda ersättningsskyldigheten. Då fråga är om flyg- eller fallskärmshoppuppvisning eller -tävling, hastighetstävling för motorfordon, motordrivna anordningar eller motorbåtar eller med tävlingar jämförlig uppvisningskörning eller -trav- eller ridtävling, skall tagande av sådan försäkring alltid sättas som villkor för tillställningens föranstaltande.

I föregående moment avsedd försäkring skall tecknas sålunda, att försäkringen täcker skada beträffande en person till ett belopp av minst 20 000 mark och skador beträffande flera personer till ett sammanlagt belopp av minst 200 000 mark, varvid ersättningen för skada beträffande varje person är densamma som om fråga vore om skada som drabbat endast en person, samt att försäkringen täcker skada på egendom till ett belopp av minst 20000 mark.

Beroende på tillställningens art, antalet åskådare och övriga omständigheter må chefen för polisdistriktet höja eller sänka de i 2 mom. nämnda försäkringsbeloppen.

7 §.

Framgår det att offentlig nöjestillställning, för vars föranstaltande tillstånd skall sökas, skulle komma att strida mot lag eller kränka god sed, skall ansökningen förkastas. Föranstaltande av sådan tillställning må även förbjudas, om det föreligger sannolika skäl att misstänka, att ordningen vid densamma icke kan upprätthållas, eller då fara för spridning av epidemisk sjukdom bland människor eller djur, lokalens eller platsens olämplighet eller annan giltig orsak påkallar förbudet.

Förbjudes anordnandet av tillställning skall orsaken därtill angivas i beslutet.

Har tillstånd utfärdats för viss tid, må det återtagas på i 1 mom. nämnd grund.

8 §.

Då tillstånd att anordna offentlig nöjestillställning beviljas, skall i beslutet nämnas de villkor och anvisningar, som för upprätthållande av ordning och säkerhet samt till förebyggande av olycksfall eller eljest befunnits påkallade, tiden för tillställningens avslutande, eller den tid då publiken senast skall avlägsna sig från platsen för tillställningen, samt, biografföreställningar undantagna, beloppet av den skatt, som skall erläggas på inträdesbiljetterna.

Tillståndsbeslut skall på platsen för tillställningen hållas polisen till påseende.

9 §.

Angående anmälan gäller i tillämpliga delar vad i 3 och 4 §§ är stadgat om sökande av tillstånd. Chefen för polisdistrikt må dock godkänna även muntlig anmälan.

Chefen för polisdistrikt må befria föranstaltare från i 1 § stadgad anmälan, då tillställningar med likartade program anordnas på samma plats.

Konstaterar chefen för polisdistrikt av anmälan, att för föranstaltandet av tillställning borde ansökas om tillstånd eller att för anordnandet skulle erfordras särskilda anvisningar eller bestämmelser eller att föranstaltandet av tillställningen borde förbjudas, skall beslut i saken utfärdas.

Chefen för polisdistrikt skall på begäran åt föranstaltaren utgiva på duplettexemplaret av anmälan utskrivet bevis över att anmälan gjorts.

2 kap.

Övervakning.

10 §.

Föranstaltare av offentlig nöjestillställning är skyldig att draga försorg om att ordning och säkerhet upprätthålles vid tillställningen. I detta syfte skall han, om chefen för polisdistriktet anser skäl därtill föreligga, tillsätta ett av polisdistriktschefen nödigbefunnet antal av denne godkända ordningsmän samt annan personal.

11 §.

Ordningsman må av chefen för polisdistrikt godkännas antingen för visst tillfälle eller, för viss tid eller ock tillsvidare.

Till ordningsman må godkännas person som fyllt 20 år. Chefen för polisdistrikt har dock rätt att med förmyndarens samtycke till ordningsman för visst tillfälle godkänna person som fyllt 18 år.

Ordningsman skall vid utförande av sitt uppdrag bära av ministeriet för inrikesärendena fastställt kännetecken och för viss tid eller tillsvidare godkänd ordningsman ytterligare ett på blankett som ministeriet fastställt utskrivet ordningsmannakort.

Chefen för polisdistrikt äger rätt att återtaga sitt tidigare godkännande av ordningsman, om skäl därtill finnes.

12 §,.

Ordningsman skall ofördröjligen eller inom tid som chefen för polisdistriktet bestämt till polisen göra anmälan om avlägsnande eller gripande av personer vid offentlig nöjestillställning samt om inträffad störning av ordningen.

13 §.

Ägare eller innehavare av samlingslokal eller samlingsplats skall i lokalen eller på platsen eller i dess omedelbara närhet reservera lämpligt mm för tillfällig förvaring av gripen person, om chefen för polisdistriktet finner det nödigt.

14 §.

Drucken eller av narkotiskt ämne påverkad person må icke ges tillträde till offentlig nöjestillställning eller till dess omedelbara närhet.

15 §.

Offentlig nöjestillställning skall avslutas senast klockan 01.00, såframt icke den myndighet som beviljat tillstånd eller mottagit anmälan bestämt, att den för ordningens upprätthållande eller av annan orsak skall avslutas tidigare. Nämnda myndighet må även tillåta, att tillställningen fortgår ännu efter klockan 01.00.

16 §.

Ministern för inrikesärendena, rikspolischefen, polisöverinspektören, chefen för ordningspolisbyrån vid ministeriets för inrikesärendena avdelning för polisärenden, landshövding, polisinspektör, biträdande polisinspektör, chefen för polisdistrikt, länsbrandinspektören och kommuns brandchef har inom sitt tjänsteområde fritt tillträde till offentliga nöjestillställningar.

Polisman, brandpersonal och ordningsman i tjänsteutövning har fritt tillträde till offentlig nöjestillställning till vilken de beordrats.

17 §.

Den som bryter mot stadgandena i denna förordning eller med stöd av densamma utfärdade bestämmelser, straffas såsom i lagen om offentliga nojestillställningar är stadgat.

18 §.

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas av ministeriet för inrikesärendena.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1969 och genom densamma upphäves förordningen den 20 maj 1924 angående offentliga nöjen på landsbygden (131/24) och förordningen den 23 januari 1931 angående offentliga nöjen i stad och köping (33/31) jämte i dem senare företagna ändringar.

Helsingfors den 20 december 1968.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
S. Suorttanen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.