573/1968

Utfärdat i Helsingfors den 5 september 1968

Justitieministeriets beslut angående fastställelse av ordningsstadga för de arrendeområden, vilka omfattar den del av Saima kanal som tillhör Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund.


Justitieministeriet har, med upphävande av justitieministeriets beslut den 10 januari 1966 angående fastställelse av ordningsstadga för de arrendeområden vilka omfattar den del av Saima kanal som tillhör Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund (9/66), jämlikt 11 § lagen den 13 juli 1964 om vissa grunder för organiserandet av verksamheten på Saima kanals arrendeområden (402/64) på förslag av förvaltningsnämnden för Saima kanal för nämnda arrendeområden fastställt i medföljande bilaga intagna ordningsstadga.


Helsingfors den 5 september 1968

Justitieminister
A. Simonen

Kanslichef
Olavi Merimaa

ORDNINGSSTADGA

för de arrendeområden, vilka omfattar den del av Saima kanal, som tillhör SRRF.

1 §

På de områden, som upplåtits till Finland genom fördraget den 27 september 1962 mellan Republiken Finland och Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund om utarrendering till Republiken Finland av den SRRF tillhöriga delen av Saima kanal och ön Malyj Vysotskij, vilka områden i det följande benämnes arrendeområdena, skall medborgare i Finland och i andra stater än Rådsförbundet till upprätthållande av allmän ordning ställa sig bestämmelserna i denna ordningsstadga till efterrättelse, såframt icke annat följer av bestämmelserna i nämnda avtal eller av Rådsförbundets på arrendeområdena gällande lagstiftning.

2 §

Finska medborgare äger tillträde till arrendeområdena samt rätt att röra sig och vistas på dessa områden endast med stöd av ett av förvaltningsnämnden för Saima kanal utfärdat personligt tillståndsbevis. Sådant tillståndbevis gives endast åt dem, vilka omhänderhar skötseln av anläggningarna på den Rådsförbundet tillhöriga delen av kanalen eller vilka direkt övervakar nämnda personers arbete, samt åt dem, vilka på dessa områden utför byggnads- eller reparationsarbeten. Tillståndsbeviset skall alltid medföras och skall på anfordran uppvisas för Rådsförbundets myndigheter, de finska gränsbevakningsmyndigheterna och för förvaltningsnämndens för Saima kanal representant, trafikinspektören. Tillståndsbevis må icke överlåtas till annan, ej heller må någon till nyttjande övertaga tillstånd, som utfärdats för annan.

Andra än de finska medborgare, vilka kan nyttja tillståndbevis, och medborgare i tredje land har rätt att färdas på den Rådsförbundet tillhöriga delen av kanalen och de områden Republiken Finland arrenderat av SRRF endast såframt dessa resande innehar vederbörligt pass samt inrese- och utresevisum.

3 §

Olovligt överskridande av arrendeområdenas gränser är förbjudet.

4 §

Den som vistas på arrendeområdena jämlikt vistelsetillstånd som beviljats tillsvidare, skall återvända till finskt område inom ett dygn från slutförandet av det arbete eller uppdrag, för vilket tillståndet beviljats, samt innehavare av för viss tid beviljat tillstånd senast den dag tillståndets giltighet utgår.

Har tillstånd återkallats, skalltillståndsinnehavare, som icke gjort sig skyldig till brott, återvända till finskt område utan dröjsmål.

5 §

Idkande av näringsverksamhet, som avses i 13 artikeln av det i 1 § nämnda fördraget samt spridande av tryckalster får ske endast med tillstånd av förvaltningsnämnden för Saima kanal. Den som erhållit sådant tillstånd skall på anfordran förete utredning om sin rätt att idka näring och att sprida tryckalster.

6 §

På förare av motorfordon och på fordon tillämpas samtliga krav och bestämmelser i SRRF:s vägtrafiklag.

Vid sjötrafik skall iakttagas vad i den för arrendeområdena fastställda trafikstadgan är föreskrivet.

7 §

Envar som vistas på arrendeområdena skall noga iakttaga de föreskrifter, som förvaltningsnämnden för Saima kanal utfärdat till ordningens upprätthållande, samt även i övrigt iakttaga oklanderlig ordning och snygghet samt god sed.

Förmyndare för barn under femton år skall tillse, att barnet ej överträder denna ordningsstadga eller med stöd därav meddelade bestämmelser.

8 §

Åverkan på gränsmärken är förbjuden.

Kungörelser, anslag och tillkännagivanden, som uppsatts på återgärd av förvaltningsnämnden för Saima kanal eller med dess tillstånd, må ej heller av ofog avlägsnas eller skadas.

9 §

Sammankomster och andra med dem jämförliga tillställningar på arrendeområdena må anordnas endast med tillstånd av förvaltningsnämnden för Saima kanal.

10 §

Jakt är på arrendeområdena förbjuden.

Fiske med annat redskap än metspö, pilk eller svirvel är förbjudet.

11 §

Vapen och skjutförnödenheter må ej införas till arrendeområdena eller där innehavas.

Sprängämnen och effektivt verksamma gifter må införas till arrendeområdena endast för iståndsättnings- och återuppbyggnadsarbeten på kanalen och på ön Malyj Vysotskij och endast med skriftligt tillstånd av förvaltningsnämnden för Saima kanal i varje enskilt fall, varom SRRF:s Fullmäktige för Saima kanal och ön Malyj Vysotskij.

Radiosändare må icke införas till arrendeområdena och där nyttjas utan skriftligt tillstånd av förvaltningsnämnden för Saima kanal, varom på förhand överenskommes med byrån för SRRF:s Fullmäktige för Saima kanal och ön Malyj Vysotskij.

12 §

Envar bör, då han handskas med eld, iakttaga särskild försiktighet. Till hindrande av att elden kommer lös är uppgörande av öppen eld förbjudet, såframt detta ej är nödvändigt för utförande av arbete. Vid uppgörande av öppen eld skall alla tänkbara säkerhetsåtgärder vidtagas.

Inträffar eldsvåda, är envar arbetsför person på brandplatsen eller i dess närhet skyldig att på tillsägelse av förvaltningsnämndens för Saima kanal representant, trafikinspektör, biträda vid släckningsarbetet.

13 §

Det är förbjudet att uppträda uppenbart drucken på allmän plats.

14 §

Hasardspel samt uppträdande på sätt som kränker anständigheten eller stör ordningen eller väcker anstöt ävensom störande av ordningen genom oljud eller svordom samt förövande av ofog är förbjudet. Till nyttjande av högtalare utomhus skall tillstånd inhämtas av förvaltningsnämnden för Saima kanal.

15 §

Har brott, annan störning av ordningen eller olycksfall inträffat eller har någon blivit kvar från fortskaffningsmedel, eller gått vilse på arrendeområdena, skall representanten för förvaltningsnämndens för Saima kanal eller SRRF:s myndigheter ofördröjligen underrättas därom. Har epidemi, annan farlig smittosam sjukdom eller smittosam djursjukdom konstaterats på arrendeområdena, skall likaså anmälan genast göras till förenämnda representanter.

16 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna ordningsstadga utfärdas vid behov av förvaltningsnämnden för Saima kanal.

Förvaltningsnämnden för Saima kanal

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.