492/1968

Given i Nådendal den 9 augusti 1968.

Lag om offentliga nöjestillställningar.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Offentlig nöjestillställning må med myndighets tillstånd anordnas av myndig person samt av registrerad förening eller annan sammanslutning med rättslig handlingsförmåga, i enlighet med vad i denna lag stadgas.

Genom förordning må stadgas, att nöjestillställning av visst slag får anordnas utan myndighets tillstånd, såframt anmälan om tillställningen på förhand gjorts till myndigheten.

2 §.

Vad i denna lag stadgas angående offentliga nöjestillställningar gäller offentliga fester, konserter, föreställningar, utställningar, uppvisningar, samkväm, tävlingar och andra med dem jämställbara offentliga tillställningar, till vilka allmänheten har tillträde, oberoende av huruvida inträdesavgift i någon form uppbäres eller icke.

Stadgandena i denna lag tillämpas på ovan i 1 mom. nämnda offentliga tillställningar även ifall tillställningen anordnas för deltagarna i annat än nöjes- eller underhållningssyfte. Angående allmänna sammankomster är stadgat särskilt.

Förutsätter tillträde till ovan i 1 mom. avsedd tillställning inbjudan eller medlemskap i viss sammanslutning, tillämpas på tillställningen stadgandena i denna lag, om av deltagarna eller av en del av dem uppbäres inträdesavgift eller om tillställningen utgör ett led i en verksamhet, som bedrives enbart eller huvudsakligen i syfte att föranstalta dylika tillställningar, eller om tillställningen annars på grund av antalet deltagare, tillställningens natur eller andra omständigheter icke kan anses såsom en bjudning i enskilt hem eller med sådan jämställbar tillställning.

3 §.

Stadgandena i denna lag gälla icke av församling eller i Finland registrerat religiöst samfund eller av personer, hörande till dem, föranstaltad gudstjänst eller andaktsstund.

Stadgandena i denna lag angående sökande av tillstånd eller om anmälan gälla icke:

1) av statlig, kommunal eller kyrklig myndighet föranstaltade officiella tillställningar;

2) för elever vid statlig eller statsunderstödd läroanstalt eller kommunal läroanstalt och för deras anhöriga på åtgärd av lärarkåren eller för värnpliktiga och deras anhöriga av militärmyndigheterna anordnade tillställningar utan inträdesavgift; samt

3) tillställningar utan inträdesavgift i anslutning till firandet av självständighetsdagen och mors dag.

4 §.

Angående rätt för utlänning att föranstalta offentliga nöjestillställningar, vilka innebära utövande av näring, är stadgat särskilt.

5 §.

Offentlig nöjestillställning får icke anordnas dagen före långfredagen, första påskdagen och första juldagen under tjugofyra timmars tid räknat från klockan 18.00.

Offentlig nöjestillställning må icke anordnas på de av regeringen bestämda tacksägelse-, bot- och böndagarna mellan klockan 8.00 och 18.00, ej heller på söndagar och

andra kyrkliga helgdagar mellan klockan 8.00 och klockan 12.00. I detta moment nämnt förbud gäller likväl icke:

1) öppethållande av museum;

2) teaterföreställningar, opera-, operett- och med dem jämställbara föreställningar i dem inbegripna, samt balett- och dockteaterföreställningar, såframt föreställningen eller uppvisningen icke bör anses såsom revy eller därmed jämförlig föreställning;

3) filmförevisningar;

4) konserter med huvudsakligen annat program än schlager- och dansmusik;

5) konstnärliga dansuppvisningar och folkdansföreställningar samt uppläsnings- och recitationsframträdanden;

6) konstutställningar och utställningar av fotografier, till samlingar hörande föremål eller annat med dem jämförligt;

7) utställningar och förevisningar, vilkas syfte är att presentera näringslivet eller dess produkter eller förevisa djur eller föremål för bedömning eller försäljning;

8) tävlingar, vilkas syfte är att främja intellektuella intressen eller öka skickligheten i något yrke;

9) tävlingar och uppvisningar, vilkas syfte är att främja trafiksäkerheten;

10) schack-, bridge- och andra med dem jämförliga tävlingar och uppvisningar;

11) modellflygplanstävlingar och -uppvisningar;

12) gymnastiktävlingar och -uppvisningar; samt

13) idrottstävlingar och -uppvisningar.

6 §.

Länsstyrelse äger befogenhet att på ansökan medgiva undantag från ovan i 5 § stadgade förbud.

7 §.

Länsstyrelse äger befogenhet att till förebyggande av spridning av epidemisk sjukdom bland människor eller djur vid behov förbjuda föranstaltande av offentliga nöjestillställningar eller meddela inskränkande föreskrifter om dem inom länets område. Angående motsvarande åtgärder inom kommuns område är stadgat särskilt.

Äro förbud eller inskränkningar för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet eller av ovan i 1 mom. nämnd orsak påkallade inom ett större område än ett län, utfärdas förordnande därom av ministeriet för inrikesärendena.

8 §.

Ingen må vid offentlig nöjestillställning eller i omedelbar närhet av platsen för denna inneha skjutvapen, patroner, sprängämne, egg- eller huggvapen eller annat föremål eller ämne, som kan användas för utförande av eller hot om brott mot liv eller hälsa.

Vad i 1 mom. är stadgat gäller icke för tjänst eller befattning nödig eller till tjänstedräkt hörande beväpning, ej heller redskap och förnödenheter, som erfordras vid utförandet av program vid tillställning eller vid idrottstävling.

9 §.

Ingen må vid offentlig nöjestillställning eller i omedelbar närhet av platsen för denna inneha berusningsmedel.

Angående utskänkning av alkoholdrycker är stadgat särskilt.

10 §.

Vid tillställningar, som avses i denna lag, må vid behov tillsättas en eller flera ordningsmän..

Ordningsman är skyldig att med iakttagande av stadgandena i lag och förordning samt polisens med stöd av dem meddelade anvisningar verka för upprätthållande av ordning och säkerhet samt förebyggande av brott vid offentlig nöjestillställning och i omedelbar närhet av platsen för denna.

Är polisman i tjänsteutövning vid offentlig nöjestillställning, skola ordningsmannen åtlyda de föreskrifter han meddelar till ordningens och säkerhetens upprätthållande.

11 §.

Polis- och ordningsmän äga rätt att från offentlig nöjestillställning eller från den omedelbara närheten av platsen för densamma avlägsna eller där gripa person:

1) som är drucken eller påverkad av narkotiskt ämne;

2) som genom hotfullt uppträdande, oljud eller våldsamhet stör ordningen eller äventyrar säkerheten och icke trots tillsägelse upphör därmed;

3) som trots tillägelse underlåter att följa till upprätthållande av allmän ordning och säkerhet givna anvisningar; samt

4) som på grund av sitt levnadssätt eller eljest kan förmodas begå brott, äventyra säkerheten eller åstadkomma oordning.

Av ordningsman gripen person skall avlägsnas eller ofördröjligen överlämnas till polisen. Kan överlämnandet icke utan olägenhet ske, äge ordningsman rätt att tillfälligt hålla den gripne i förvar, till dess tillställningen är slut och de som sammankommit på platsen för denna avlägsnat sig, dock högst 6 timmar.

Polis- och ordningsman äga rått att vid offentlig nöjeetillställning eller i omedelbar närhet av platsen för denna fråntaga person i 8 och 9 §§ nämnda föremål och ämnen, vilka ordningsman ofördröjligen skall överlämna till polisen.

12 §.

Föranstaltare av offentlig nöjestillställning är, då ordningen och säkerheten vid tillställningen äventyras, förpliktad att avbryta eller vid behov avlysa tillställningen. Rätt att av förenämnd orsak förordna om avbrott i tillställning till dess faran härför upphört, ha även polisman och ordningsman, vilka även må förbjuda framförandet av viss del av programmet, om denna strider mot lag eller god sed eller kan äventyra ordning eller säkerhet

Polis- och ordningsman äro, ifall andra åtgärder icke visat sig vara tillfyllest, skyldiga att avlysa tillställning, om den strider mot lag eller god sed eller om stadganden eller föreskrifter som givits angående föranstaltandet av tillställningen, angående stämpelskatten på inträdesbiljetterna eller för upprätthållande av allmän ordning eller säkerhet icke iakttagas eller vid tillställningen uppstått oordning eller fara för dem som äro tillstädes.

Då tillställning avslutas, skall publiken ofördröjligen avlägsna sig från platsen för densamma och från dess omedelbara närhet.

13 §.

Framgår det, att offentlig nöjestillställning, om vars föranstaltande anmälan gjorts till myndighet, skulle komma att kränka lag eller god sed, eller föreligger skäl att misstänka, att ordningen vid sådan tillställning icke kan upprätthållas, må föranstaltande av tillställningen förbjudas. Likaledes må föranstaltande av tillställning förbjudas, då fara för spridning av epidemisk sjukdom bland människor eller djur, lokalens eller platsens olämplighet eller annan giltig orsak påkallar förbudet.

14 §.

Förening eller annan sammanslutning samt ägare och innehavare av samlingslokal eller samlingsområde äga rätt att för viss tid, högst ett år åt gången, förvägra person, som på grand av sina levnadsvanor kan befaras störa ordningen eller äventyra säkerheten därstädes, tillträde till offentlig nöjestillställning, som de föranstalta på samlingsplats, vilken de äga eller varaktigt eller tillfälligt inneha. Förbudet skall för att träda i kraft underställas polisdistriktets chef för fastställelse.

Chef för polisdistrikt må likaså för ovan nämnda tid förbjuda i 1 mom. avsedd person att besöka vissa eller alla offentliga tillställningar inom distriktet

Med stöd av denna paragraf meddelat förbud skall på åtgärd av polismyndigheten bevisligen delgivas den det gäller.

15 §.

Genom förordning må stadgas, att konstruktioner, anordningar och arrangemang, vilkas beskaffenhet, skick eller planering är av uppenbar betydelse för offentlig nöjestillställnings funktionärers, för uppträdande personers eller för allmänhetens säkerhet, på ägarens eller innehavarens bekostnad skola besiktigas.

Angående lämpligheten av samlingslokaler och samlingsområden jämte byggnader och konstruktioner för anordnandet av i denna lag avsedd tillställning samt angående besiktning av dem på åtgärd av polismyndighet eller kommunal byggnadsövervaknings-, brand- och hälsovårdsmyndighet stadgas genom förordning.

16 §.

Angående avgifter för ovan i 15 § nämnda besiktningar stadgas genom förordning. Avgifterna: för besiktningar, vilka utföras av statlig myndighet, skola bestämmas enligt de grunder som stadgas i lagen den 17 oktober 1942 om grunderna för avgifter, som skola erläggas för särskilda myndigheters expeditioner och tjänsteförrättningar (806/42).

Kommuns fullmäktiges beslut angående avgifter för av (kommunal myndighet utförd besiktning skall underställas länsstyrelsen för fastställelse.

Den som begår våld mot ordningsman, hotar honom eller gör honom förfång, straffas på sätt i 16 kap. 1 och 2 §§ strafflagen är stadgat.

17 §.

Myndighet må vid beviljandet av tillstånd att föranstalta offentlig nöjestillställning förelägga föranstaltaren vissa villkor, vilka äro av behovet påkallade för övervakningen eller för upprätthållandet av ordning och säkerhet vid tillställningen.

Genom förordning må såsom villkor för föranstaltande av tillställning av visst slag stadgas dels, att föranstaltaren upptagit vederbörlig ansvarsförsäkring för sådan skyldighet att erlägga sådan ersättning för under offentlig nöjestillställning uppkommen skada på person eller egendom, till vilken han i sin förenämnda ställning kan dömas, dels vilka försäkringens lägsta belopp skola vara.

18 §.

Den som olovligen föranstaltar i denna lag avsedd tillställning, för vars föranstaltande tillstånd av myndighet erfordras, eller bryter mot i denna lag stadgade eller med stöd av den givna föreskrifter beträffande dess anordrande, dömes för brott mot bestämmelserna angående nöjestillställningar till böter eller till fängelse i högst sex månader.

Den som på annat sätt bryter mot denna lag eller med stöd av densamma utfärdade bestämmelser, dömes för brott mot bestämmelserna rörande nöjestillställningar till böter.

19 §.

Den som stör i denna lag avsedd tillställning genom att på ett förargelseväckande sätt uppträda berusad eller som på annat sätt väcker förargelse, dömes för störande av nöjestillställning till böter.

20 §.

Vapen och ammunition samt berusningsmedel, som enligt 8 och 9 §§ innehafts olovligt, må, även om de icke tillhör den som gjort sig skyldig till brott mot stadgandena, dömas förbrutna till staten.

21 §.

Närmare bestämmelser angående verkställigheten av denna lag må utfärdas genom förordning.

22 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1969, och genom densamma upphävas lagen den 5 maj 1930 om ordningsmän vid nöjestillfällen (169/30), lagen den 17 mars 1933 om effektivare upprätthållande av ordning och säkerhet (93/33) och förordningen den 8 april 1938 om föranstaltande av offentliga nöjestillställningat på helgdagar (155/38) jämte i densamma senare företagna ändringar.

Nådendal den 9 augusti 1968.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister för inrikesärendena
Antero Väyrynen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.