472/1968

Given i Helsingfors den 26 juli 1968.

Förordning om tillämpning av arbetstidslagen på statens tjänstemän.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde, stadgas med stöd av 3 § 3 mom. arbetstidslagen den 2 augusti 1946 (604/46), sådant det lyder i lagen den 11 februari 1955 (89/55):

1 §.

Med tjänstemän avses i denna förordning innehavare av tjänst eller befattning med grundlön eller avtalslön, extraordinarie befattningshavare och andra med dem jämförliga personer i tjänsteförhållande som är huvudsyssla, samt tillfälliga funktionärer.

2 §.

Vad i arbetstidslagen är stadgat om arbetstagare skall med nedan nämnda undantag tillämpas på de tjänstemän som nämnes i följande förteckning:

1) Statsrådet:

Statsrådsborgen samt vissa representations- och ämbetslokaler: nattvakt;

2) Ministeriets för utrikesärendena förvaltningsområde:

Ministeriet för utrikesärendena: nattvakt och städerska;

3) Justitieministeriets förvaltningsområde:

Fångvårdsväsendet: förrådsmästare, vaktförman, avdelningsvårdare, vårdare, arbetsmästare, maskinmästare, undermaskinmästare, montör, maskinskötare, förrådsförvaltare, sjukskötare, barnsköterska, äldre vakt, yngre vakt, köksmästare, mekaniker, förrådsbiträde, kosthållerska, röntgenbiträde, idrottsmstruktör och telefonist;

4) Ministeriets för inrikesärendena förvaltningsområde:

Städernas polisinrättningar: sådan överkonstapel, äldre konstapel, yngre konstapel och kvinnlig konstapel, som normalt arbetar enligt tidigare fastställt arbetstimssystem i ordningspolis- eller vårdpolisuppgifter eller såsom mottagare av anmälningar till kriminalpolisen eller såsom vakt för anhållna;

Länsmansdistrikten: i länsmansdistrikten sådan överkonstapel, äldre konstapel, yngre konstapel och kvinnlig konstapel i ordningspolisuppgifter, som normalt arbetar antingen uteslutande enligt tidigare fastställt arbetstimssystem. eller som därjämte endast tillfälligt utför andra än ovan avsedda polisuppgifter;

Rörliga polisen; sådan bilmästare, överkonstapel, äldre konstapel och yngre konstapel, som arbetar enligt på förhand uppgjort arbetstimssystem eller enligt kommendering utför i föregående punkter nämnd tjänst eller arbetar i rörliga polisens bilverkstad;

Polisutrustningsdepån: förrådsförvaltare och förrådsbiträde;

Polisvapendepån: vapenmästare och vaktmästare;

Polisförbindelsedepån: äldre tekniker, tekniker och äldre montör; trädande föreståndarinna, lärare, handarbetslärarinna, översköterska, överskötare och arbetsledare (slöjdlärare);

Karvia specialarbetsanstalt: övriga utom föreståndare och biträdande föreståndare;

Vårdanstalter för missbrukare av berusningsmedel: övriga utom överläkare, föreståndare, biträdande föreståndare och ekonom;

Ilmajoki arbetsinrättning: övriga utom föreståndare, biträdande föreståndare och överskötare;

Statens sjukhus: övriga utom läkare, fysiker, ekonom, överskötare, kemist och gårdskarl;

Statens seruminstitut: övriga utom föreståndare, biträdande föreståndare, laboratoneföreståndare, avdelningsföreståndare, läkare, laborator, assistent, ekonom och gårdskarl;

Statens serobakteriologiska laboratorier: övriga utom överläkare och kemist;

Radiofysikaliska institutet:

övriga utom föreståndare, fysiker, kemist, hematolog, strålskyddsuispektör, ingenjör och forskare;

12) Statens affärsföretag:

Statsjärnvägarna:

Järnvägsstyrelsen: chaufför, äldre bilmontör, telefonist och överstäderska;

Statsjärnvägarnas linjeförvaltning: äldre bilmontör, lokomotivförare, maskinmästare, överkonduktör, konduktör, bilmontör, chaufför, lastningsmästare, växelkarisförman, ställverkskarl, biträdande kanslist, kontorsbiträde, lokomotiveldare, vagnsynare, förrådsmästare, växelkarl, stationskarl, tågkarl, banvakt, serviceman, maskinskötare, laboratorieföreståndare, vagnsmörjare, stallkarl, vaktkarl, hälsosyster, sjukskötare, ritare, truckförare, elektromontör, gasverkseldare, byråbiträde, handförrådsförvaltare, telefonist, biljettkontrollör, sovvagnsföljerska, vagnsstäderska och städerska;

Statsjärnvägarnas produktionsinrättningar och leveransverksamhet: vaktmästare, vaktkarl, biträdande kanslist, kontorsbiträde, byråbitråde, förrådsmästare, biljettryckeriförman, chaufför, telefonist och maskinskötare.

Arbetstidslagen skall dock icke tillämpas på de ovan nämnda tjänstemän vid Statsjärnvägarnas linjeförvaltning och huvudverkstäder, vilka arbetar vid järn vägs väsendets linjeförvaltnings distriktsbyråer, stationsinspektorernas byråer på stationer av 1 eller 2 klass eller i huvudverkstädernas byråer;

Post- och telegrafverket:

Post- och telegrafstyrelsen: städerska;

Post- och telegrafverkets linjeförvaltning: maskinmästare, radiomästare, biträdande förrådsförvaltare, förrådsmästare, förrådsbiträde, första bokhållare, bokhållare, telegrafist, expeditionsbiträde, postmansförman 2 kl., postmansförman 3 kl., överpostman, postman, radiotelegrafist, post- och telegrafchaufför, chaufför, äldre bilmontör, bilmontör, äldre vaktmästare, vaktmästare, hälsosyster, postbiträde, postbärare, ritare, hålkortsstansare, vaktföreståndare, kassör, första telefonist, andra telefonist, telefonist, telefonbiträde, bilstäderska och städerska.

Arbetstidslagen skall dock icke tillämpas på de ovan nämnda tjänstemän vid post- och telegrafverkets linjeförvaltning, som arbetar i distriktekontoren, kretsbyråerna, kontorens kanslier eller bildepåernas byråer.

3 §.

Vad i arbetstidslagen är stadgat om arbetstagare som avses i lagens 3 § 2 mom. äger med nedan nämnda undantag tillämpning på i följande förteckning nämnda tjänstemän:

1) Justitieministeriets förvaltningsområde:

Fångvårdsväsendet: arbetsledare, maskinchef, hemslöjdslärare, bilverkstadsförman, överfaktor och faktor;

2) Ministeriets för inrikesärendena förvaltningsområde:

Städernas polisinrättningar: sådan kommissarie, som tjänstgör i ordningspolis- eller vårdpolisuppgifter och vars arbete är ordnat enligt ett på förhand fastställt arbetstimssystem. och som huvudsakligen deltar i fältarbetet;

Rörliga polisen; sådan kommissarie vars arbete är ordnat enligt ett på förhand fastställt arbetstimssystem och som huvudsakligen deltar i fältarbetet;

3) Försvarsministeriets förvaltningsområde:

Huvudstaben: förrådsförvaltare;

Försvarsväsendet i övrigt, utom huvudstaben: byggmästare, förrådsförvaltare, maskinchef, arbetsledare, brandmästare, distriktsmontör och överhusmor;

4) Undervisningsministeriets förvaltningsområde:

Helsingfors universitet: överträdgårdsmästare, laboratoriemästare och övervaktmästare;

Seismologiska institutionen: laboratoriemästare;

Fotografiska institutionen: laboratoriemästare;

Jyväskylä universitet: maskinmästare, övervaktmästare och laboratoriemästare;

Uleåborgs universitet: överträdgårdsmästare och laboratoriemästare;

Konstindustriella läroverket: laboratoriemästare;

Statens tekniska läroanstalter: vävmästare och laboratoriemästare;

5) Lantbruksministeriets förvaltningsområde:

Lantbruksläroanstalterna: överträdgårdsmästare;

Forskningsanstalten för lantbruksmaskiner: fältmästare och arbetsledare;

Lantbruksingenjörsdistrikten: äldre byggmästare, yngre byggmästare, byggmästare och reparationsverkstadsförman;

Statens försöksanstalt för mjölkhushållning: mästare;

Veterinär medicinska högskolan: maskinmästare, laboratoriemästare och övervaktmästare;

Statens veterinärmedicinska anstalt: laboratoriemästare;

6) Ministeriets för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena förvaltningsområde:

Väg- och vattenbyggnadsverkets distriktsförvaltning: äldre byggmästare, yngre byggmästare, äldre vägmästare, yngre vågmästare, arbetsledare, föreståndare för reparationsverkstad, muddringsmästare, maskintekniker, maskinmästare, undermaskinmästare, byggmästare, vågmästare, förrådsförvaltare, förrådsmästare;

Länsbyggnadskontoren: maskinmästare;

Luftfarten: överflygledare, flygledare, radiostationschef (Kuopio och Kemi), förbindelseledare, elektroinspektör, maskinchef, maskintekniker, elektrotekniker och servicemästare;

7) Handels- och industriministeriet s förvaltningsområde:

Tekniska högskolan: laboratoriesekreterare, laboratoriemästare och laboratorietekniker;

Tekniska högskolans underavdeining i Tammerfors: laboratoriemästare och laboratorietekniker;

8) Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde:

Statens skolhem: öveuppsyningsman och arbetsledare;

Statens anstalter för psykiskt efterblivna: överuppsyningsman;

Ilmajoki arbetsanstalt: kvinnlig arbetsledare, manlig arbetsledare och arbetsledare;

Karvia specialarbetsanstalt: förman och arbetsledare;

Vårdanstalter för missbrukare av berusningsmedel: förman och arbetsledare;

9) Statens affärsföretag:

Statsjärnvägarna:

Järnvägsstyrelsen: bokhållare som lagledare;

Statsjärnvägarnas linjeförvaltning: stationsinspektor 3 kl., stationsinspektor 4 kl., bokhållare, byggmästare, tekniker, verkmästare, underverkmästare, lokomotivmästare, rangeringsmästare, vagnmästare, maskintekniker, gasmästare, stationsmästare, övermontör, signalmontör, chaufförsförman, lokputsarförman och trädgårdsmästare;

Statsjärnvägarnas produktionsinrättningar och leveransverksamhet: verkmästare, bokhållare, maskinmästare, undermaskinmästare, kostnadskalkylator, bränslearbetsledare, tekniker och tekniskt biträde.

Arbetstidslagen skall dock icke tillämpas på de ovan nämnda tjänstemän vid Statsjärnvägarnas linjeförvaltning och huvudverkstäderna, vilka arbetar i distriktsbyråerna, i stationsinspektorernas kontor på 1 eller 2 klass stationer eller i huvudverkstädernas kontor.

Post- och telegrafverket:

Post- och telegrafverkets linjeförvaltning: första tekniker, tekniker, expeditionsföreståndare, telefonmästare, äldre förrådsförman, första expeditör, expeditör, kontrollör, postmansförman 1 kl., äldre förman vid bildepå, förman vid bildepå, chaufförsförman, förbindelseledare och förrådsförman.

Arbetstidslagen skall dock icke tillämpas på de ovan nämnda tjänstemän vid post- och telegrafverkets linjeförvaltning, vilka arbetar i distriktekontoren, kretsbyråerna, kontorens kanslier eller bildepåernas kontor.

Porststyrelsens distriktsförvaltning: maskininspektör och förrådsmästare.

4 §.

Arbetstidslagen skall dock icke tillämpas på tjänsteman som nämnes i 2 eller 3 §, om han utför i 1 § 2 mom. arbetstidslagen nämnt arbete.

5 §.

Skulle på tjänsteman, som nämnes i 2 eller 3 §, på grundvalen av det av honom utförda arbetet kunna tillämpas olika stadganden eller bestämmelser, som reglerar arbetstiden, skall arbetstidslagen tillämpas på honom, om han huvudsakligen utför denna underkastat arbete.

6 §.

Om tjänsteman som icke har självständig eller ledande ställning och som icke nämnts ovan i 2 eller 3 §, på grund av arbetets art kan jämställas med i sagda paragrafer nämnd tjänsteman, skall arbetstidslagen tillämpas även på honom så som i denna förordning stadgas. Innan ifrågavarande myndighet beslutar, att arbetstidslagen skall tillämpas, skall finansministeriets utlåtande i saken införskaffas.

Utlåtande, behöver dock icke införskaffas, om tjänstebenämingen ändrats utan att vederbörande tjänstemans uppgifter väsentligt förändrat karaktär.

7 §.

Är i 3 § nämnd eller i 6 § avsedd tjänstemans i arbetsledarställning arbete av den beskaffenheten, att hans arbetstid icke med tillräcklig noggrannhet kan övervakas eller påkallas det av andra särskilda orsaker, må vederbörande myndighet, sedan finansministeriets utlåtande införskaffats, förordna, att den ersättning som tillkommer honom med stöd av 17 eller 18 § arbetstidslagen skall utbetalas i form av en fristående månatlig ersättning som skäligen motsvarar övertidsarbetets belopp.

8 §.

Yppas ovisshet om huruvida arbetstidslagen bör tillämpas på viss tjänsteman eller tjänstemannagrupp, skall ärendet på sätt i 4 § arbetstidslagen är stadgat eller genom vederbörande ministeriums eller centrala ämbetsverks försorg hänskjutas till arbetsrådet för avgörande.

9 §.

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av finansministeriet.

10 §.

Denna förordning tillämpas, räknat från den 30 juni 1968, och tillika upphäves förordningen den 30 december 1946 angående tillämpning av arbetstidslagen på innehavare av tjänster eller befattningar vid offentliga samfund (938/46) och förordningen den 25 februari 1955 om tillämpning av arbetstidslagen på tjänstemän i arbetsledarställning (90/55), till den del de berör statens tjänstemän, samt de övriga beslut och föreskrifter rörande statens tjänstemän, som står i strid med denna förordning.

Helsingfors den 26 juli 1968.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
Ele Alenius.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.