401/1968

Given i Nådendal den 28 juni 1968.

Medborgarskapslag.

I enlighet med Riksdagens beslut tillkommet på sätt i 67 § riksdagsordningen föreskrives, stadgas:

1 §.

Finskt medborgarskap förvärvas vid födelsen av:

1) barn i äktenskap, vara fader är finsk medborgare;

2) barn i äktenskap, vars moder är finsk medborgare, om ej barnet vid födelsen förvärvar medborgarskap i främmande stat;

3) barn utom äktenskap, vars moder är finsk medborgare; samt

4) annat barn, som föds i Finland, om ej barnet vid födelsen förvärvar medborgarskap i främmande stat.

Hittebarn, som anträffas här i riket, anses såsom finsk medborgare så länge det icke konstaterats att barnet är medborgare i främmande stat.

2 §.

Med utlänning avses i denna lag person, som icke är finsk medborgare.

3 §.

Ingår finsk man äktenskap med utländsk kvinna, blir deras gemensamma, före äktenskapet födda barn finsk medborgare, om barnet är ogift och ännu ej fyllt aderton år.

4 §.

Utlänning må på ansökan upptagas till finsk medborgare, om:

1) han fyllt aderton år;

2) han under de senast förflutna fem åren haft och fortfarande har sitt egentliga bo och hemvist i Finland;

3) han fört en hederlig vandel; samt

4) hans och hans familjs utkomst anses tryggad.

Har sökanden tidigare varit finsk medborgare eller är sökanden gift med finsk medborgare eller föreligga eljest särskilda skäl, må naturalisation beviljas utan hinder av bestämmelserna i 1 mom., dock endast på ansökan av förmyndaren, om sökanden ej fyllt aderton år. Är sökanden dansk, isländsk, norsk eller svensk medborgare, må även då dylika skäl ej föreligger avvikelse ske från bestämmelsen i 2 punkten av nämnda moment.

Förlorar sökande, som har utländskt medborgarskap, ej detta i och med sin naturalisation, må som villkor för medborgarskapets förvärvande föreskrivas, att sökanden befrias från utländskt medborgarskap inom tid, som bestämmes i naturalisationsbeslutet, vid äventyr att beslutet eljest förfaller.

5 §.

Utlänning, som är född i Finland och utan avbrott här haft sitt egentliga bo och hemvist, förvärvar finskt medborgarskap genom att, efter det han fyllt tjugoett år, men innan han fyllt tjugotre år, hos ministeriet för inrikesärendena skriftligen anmäla, sin önskan att bliva finsk medborgare. Den som är statslös eller i och med förvärvandet av finskt medborgarskap förlorar sitt utländska medborgarskap, må göra sådan anmälan redan vid fyllda aderton år.

Då riket eller del därav förklarats i krigstillstånd, må ej medborgare i fientlig stat eller tidigare medborgare i sådan stat med stöd av 1 mom. förvärva finskt medborgarskap.

6 §.

Har infödd finsk medborgare, som intill aderton års ålder utan avbrott haft sitt egentliga bo och hemvist i Finland, förlorat sitt finska medborgarskap, återfår han medborgarskapet, om han sedan två år varit bosatt i riket, genom att hos ministeriet för inrikesärendena skriftligen anmäla sin önskan att bliva finsk medborgare. Den som är medborgare i främmande stat, må dock icke återfå finskt medborgarskap, om han ej därigenom förlorar det utländska medborgarskapet.

7 §.

Upptages utlänning med stöd av 4 § till finsk medborgare, blir därigenom även hans ogifta barn under aderton år finsk medborgare, om icke i naturalisationsbeslutet annat bestämmes.

Om fader till i äktenskap fött ogift barn under aderton år, som står under föräldrarnas gemensamma vårdnad och som är fast bosatt i Finland, förvärvar finskt medborgarskap med stöd av 5 eller 6 §, förvärvar barnet finskt medborgarskap tillsammans med sin fader. Om barn som fötts i eller utom äktenskap, står under sin moders vårdnad, förvärvar barnet på motsvarande sätt finskt medborgarskap tillsammans med sin moder.

8 §.

Finskt medborgarskap förloras av den, som:

1) förvärvar utländskt medborgarskap antingen på ansökan eller sedan han därtill givit sitt uttryckliga samtycke;

2) genom att inträda i främmande stats tjänst förvärvar medborgarskap i denna stat;

3) ej fyllt aderton år och icke är gift och som blir utländsk medborgare på grund av att hans föräldrar, därest vårdnaden om honom tillkommer dem, eller den ena av dem, om vårdnaden om honom tillkommer denna ensam eller tillsammans med dess make, som icke är finsk medborgare, förvärva medborgarskap i främmande stat på sätt som ovan i denna paragraf är sagt; samt person, som

4) ej fyllt aderton år och icke är gift samt som blir utländsk medborgare på den grund, att hans föräldrar ingår äktenskap med varandra. Har han sitt egentliga bo och hemvist i Finland, förlorar han dock sitt finska medborgarskap endast genom att före aderton års ålder flytta ur riket, om han därvid är medborgare i främmande stat.

9 §.

Den som är medborgare både i Finland och i främmande stat, må på ansökan befrias från sitt finska medborgarskap.

10 §.

Regeringen må efter att ha ingått avtal med Danmark, Island, Norge eller Sverige med villkor om ömsesidighet, förordna om tillämpning av en eller flera av bestämmelserna nedan i 2―5 mom. Med fördragsslutande stat avses i dessa bestämmelser den eller de stater, med vilka Finland ingått avtal om tillämpning av sagda bestämmelser.

Har den som gör anmälan enligt 5 §, haft sitt egentliga bo och hemvist i fördragsslutande stat tidigare än fem år före anmälan, likställes detta med hemvist i Finland, dock så att endast tiden innan vederbörande fyllt sexton år tages i beaktande.

I ovan i 6 § avsedda fall likställes hemvist intill tolv års ålder i fördragsslutande stat med hemvist i Finland.

Medborgare i fördragsslutande stat, som fyllt aderton år och som förvärvat medborgarskapet på annat sätt än genom naturalisation och sedan sju år har sitt egentliga bo och hemvist i Finland och icke under denna tid dömts till frihetsstraff, förvärvar finskt medborgarskap genom att hos ministeriet för inrikesärendena skriftligen anmäla sin önskan att bliva finsk medborgare.

Den som förlorat finskt medborgarskap och därefter utan avbrott varit medborgare i fördragsslutande stat, förvärvar finskt medborgarskap genom att, efter det han varaktigt bosatt sig i landet, hos ministeriet för inrikesärendena skriftligen anmäla sin önskan att bliva finsk medborgare.

Beträffande barn skola i fall, som avses i 3―5 mom., stadgandena i 7 § 2 mom. äga tillämpning.

11 §.

Utlänning blir finsk medborgare med stöd av 4 § den dag beslutet därom utfärdas, därest icke beslutet innehåller villkor. Är beslutet villkorligt, förvärvar utlänning finskt medborgarskap den dag ministeriet för inrikesärendena konstaterar, att villkoret uppfyllts.

12 §.

Då någon enligt 5, 6, 10 eller 15 § anmäler sin önskan att bliva finsk medborgare, konstaterar ministeriet för inrikesärendena medelst beslut, huruvida han sålunda förvärvat finskt medborgarskap. Medborgarskapet anses förvärvat den dag anmälan registrerats i ministeriet för inrikesärendena,

13 §.

Vill någon erhålla förklaring om, huruvida han är finsk medborgare, göre därom ansökan hos republikens president, som äger befogenhet att, efter det högsta förvaltningsdomstolens utlåtande i saken inhämtats, meddela sådan förklaring.

14 §.

Närmare bestämmelser angående tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

15 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1968, och genom densamma upphäves lagen den 9 maj 1941 om förvärvande och förlust av finskt medborgarskap (325/41) jämte däri senare vidtagna ändringar.

Här i riket som statslös född person, som fortfarande saknar medborgarskap och ännu ej fyllt aderton år, förvärvar vid lagens ikraftträdande finskt medborgarskap, om hans egentliga bo och hemvist då är i Finland.

Den som fyller tjugotvå år under förloppet av ett år efter det denna lag trätt i kraft, må göra i 5 § avsedd anmälan inom två år efter lagens ikraftträdande.

Kvinna, som före denna lags ikraftträdande förlorat sitt finska medborgarskap till följd av att hon ingått äktenskap med utländsk man eller att hennes make blivit utländsk medborgare, men som enligt stadgandena i denna lag skulle ha bibehållit detsamma, återfår sitt finska medborgarskap genom att hos ministeriet för inrikesärendena skriftligen anmäla sin önskan att på nytt bliva finsk medborgare. Anmälan skall dock göras inom fem år efter lagens ikraftträdande. Beträffande barn skall vad i 7 § 2 mom. år stadgat härvid äga tillämpning.

Nådendal den 28 juni 1968.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
S. Suorttanen,

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.