391/1968

Given i Nådendal den 28 juni 1968.

Lag angående ändring av lagen om förskottsuppbörd.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 53 och 54 §§ lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59) erhålla följande ändrade lydelse:

53 §.

Över länsstyrelses utslag på besvär som avses i denna lag, må besvär anföras endast såframt vederbörande beviljas i 54 § stadgat besvärstillstånd.

Statens talan utövas i ovan i 1 mom. avsedda ärenden av prövningsombudet.

54 §.

Besvärstillatånd sökes hos högsta förvaltningsdomstolen.

Tillstånd må meddelas endast,

1) om det för lagens tillämpning i andra liknande fall eller för enhetlig rättspraxis är av vikt, att målet drages under högsta förvaltningsdomstolens prövning; eller

2) om vederbörande visar, att besvären äro av synnerlig betydelse för honom utöver det mål, varom år fråga.

Prövningsombud och kommuns styrelse må beviljas tillstånd endast med stöd av 2 mom. 1 punkten.

Tillståndsansökningen skall tillställas länsstyrelsen eller högsta förvaltningsdomstolen senast den sextionde dagen från delfåendet av utslaget. För prövningsombudet räknas sagda tid från den dag utslaget gavs.

I övrigt tillämpas stadgandena om besvärstillstånd i 12 § 6 mom., 13 b § och 14 § lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1968.

Angående sökande av ändring i utslag som givits före denna lags ikraftträdande gäller likväl vad i tidigare lag är stadgat

Nådendal den 28 juni 1968.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Tf. justitieminister
S. Suorttanen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.