342/1968

Given i Helsingfors den 12 juni 1968.

Lag om ändring av 10 kap. rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 10 kap. 10 § rättegångsbalken, sådant detta lagrum lyder i lagen den 23 september 1948 (685/48), erhålla följande ändrade lydelse;

10 §.

Talan om äktenskaps tillkomst eller upplösning eller om hemskillnad prövas av domstolen på den ort, där svaranden bor eller där makarna senast sammanbott. Har svaranden ej känt hemvist i Finland, må talan utföras även där käranden bor. Föres talan mot båda makarna och hava dessa ej hemvist på samma ort, skall målet prövas, där makarna senast sammanbodde eller där någondera av dem bor. Pinnes ej behörig domstol efter vad nu är sagt, skall målet prövas av rådstuvurätten i Helsingfors.

Har talan som avses i 1 mom. anhängiggjorts vid domstol, som enligt sagda moment är behörig, äger denna behörighet att pröva alla käromål angående samma äktenskaps tillkomst eller upplösning eller om samma makars hemskillnad, vilka anhängiggjorts innan avgörandet på grund av det första käromålet vunnit laga kraft, även om handläggningen av dem eljest skulle ankomma på annan domstol. Hava käromål av nämnda slag dragits under skilda behöriga domstolars prövning, må senare anhängiggjord talan på yrkande av part överföras till den underrätt, där den tidigare talan är eller varit upptagen till prövning. Avvisas det först anhängiggjorda käromålet eller lämnas det därhän, må domstolen fortsätta handläggningen av det andra mål, som i enlighet med vad ovan sagts instämts eller överförts till den, även om den icke eljest skulle vara behörig däri, eller ock på yrkande av part överföra det till behörig domstol. I beslut, varigenom käromål överförts eller yrkande om överföring förkastats, må ändring icke sökas.

Makars gemensamma ansökan om hemskillnad eller äktenskapsskillnad göres hos den underrätt, som enligt 1 mom. är behörig att handlägga talan vilken föres mot bägge makarna.

Då beslut enligt 2 mom. fattats om överförande av mål till annan underrätt, åligger det part att inom 30 dagar från det beslutet gavs till vederbörande domsagas eller rådstuvurätts kansli anmäla målet till fortsatt behandling och ingiva utdrag ur protokollet vid den underrätt, som tidigare handlagt målet, vilket utdrag skall till honom återställas efter det utslag i målet avkunnats. Göres icke anmälan inom nämnda tid, förfaller käromålet. Är tidigare anhängiggjord talan ännu anhängig vid den domstol som mottagit anmälan, skall förordnande om gemensam handläggning av käromålen givas. Om upptagning av mål vid annan domstol och om dagen för målets handläggning skall den part som gjort anmälan bevisligen tillställa motparten eller den advokat, som denne senast anlitat såsom ombud eller rättegångsbiträde, meddelande i så god tid, att motparten erhåller skäligt rådrum att bereda sig för att utföra sin talan i målet.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1968. På käromål, som anhängiggjorts före denna lags ikraftträdande, skall tidigare lag tillämpas. På dessa käromål må dock tillämpas vad i denna lag är stadgat om överföring av käromål.

Helsingfors den 12 juni 1968.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
A. Simonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.