268/1968

Given i Helsingfors den 10 maj 1968.

Förordning angående ändring av förordningen om skifte inom planläggningsområde.

På föredragning av lantbruksministern upphäves 96 § 2 mom., 97 § 2 mom., 98 § 2 mom., 105 och 110 §§ förordningen den 11 juli 1960 om skifte inom planläggningsområde (353/60), ändras förordningens 10 a §, sådan den lyder i förordningen den 30 mars 1962 (272/62), 11 §, 29 § 2 mom. 2 punkten, 32 § 1 mom., 59 §, 71 § 1 mom. 1 punkten, 73 § 1 mom. 1, 2 och 5 punkterna, 76 § 1 mom. 2, 3 och 4 punkterna, 78 §1 mom., 91 och 111 §§ samt fogas till förordningen en ny 71 a § som följer:

10 a §.

Då på sådant område inom landskommun, för vilket stadsplan eller byggnadsplan icke är fastställd, bildas lägenhet på mindre än 2 000 kvadratmeter, som icke är avsedd till byggnadsplats eller som med stöd av 23 § 2 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde bildas till byggnadsplats tillsammans med lägenhet som mottagaren sedan förut äger, skall därom göras anteckning i förrättningsprotokollet och i jordregistret i enlighet med vad lantmäteristyrelsen närmare bestämmer.

Förändras förhållandena, må lantmäterikontoret på ansökan eller framställning av myndighet ändra eller avlägsna i 1 mom. avsedd anteckning i jordregistret.

11 §.

Verkställes i 25 § 2 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde avsedd förrättning med åberopande av att förrättningen icke föranleder men för genomförandet av plan som skall uppgöras, skall denna omständighet ingående motiveras i förrättningsprotokollet. Finner lantmäterikontoret vid granskning av förrättningen utredningen i förrättningshandlingarna otillräcklig, skall den i saken införskaffa sådan tilläggsutredning som den anser behövlig.

Innan kommun lämnar i 25 § 2 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde avsett samtycke, skall den vid behov inhämta utlåtande av planläggaren och den myndighet som beviljar byggnadslov.

29 §.

I protokollet göres vidare anteckning om:


2) tomts nummer och det ändamål vartill den är avsatt eller allmänt områdes, som skall avskiljas, kännemärke, det ändamål vartill det är avsatt och, med beaktande av vad i 71 a § 2 mom. är stadgat, dess benämning;


32 §.

Avskiljes vid mätning av allmänt område sådana områden, som höra till flere allmänna områden, skola gränserna för varje allmänt område, som avskiljes, bestämmas och utmärkas på kartan.


59 §.

Vad ovan i detta kapitel är stadgat om mätning av allmänt område gäller i tillämpliga delar även förrättning som avses i 84 § 2 och 3 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde.

71 §.

I tomtregistret tilldelas varje tomt ett särskilt blad (tomtregisterblad), på vilket antecknas:

1) stadsdelens och kvarterets nummer eller, om sådana icke finnas, namn samt vid behov det ändamål, vartill kvarteret blivit avsatt i stadsplanen;


71 a §.

Vid mätning och registrering av allmänt område skall användas kännemärken och registermärken som bilda ett klart och entydigt system.

Behövligheten av benämning för allmänt område i dess egenskap av fastighet ävensom benämningen bestämmes av fastighetsingenjören. Om avsikten är att allmänt område som bildas skall bli detsamma som område, för vilket i stadsplanen har fastställts namn, skall detta användas även såsom benämning för fastigheten. I annat fall skall för allmänt område i dess egenskap av fastighet användas sådan, med av stadsstyrelsen godkända principer överensstämmande benämning, som med beaktande av de namn och områden, som äro fastställda i stadsplanen, tillräckligt klart anger området.

73 §.

I registret över allmänna områden tilldelas varje registerenhet ett särskilt blad (registerbild över allmänna områden), på vilket antecknas:

1) det ändamål vartill området är avsatt samt, med beaktande av vad i 71 a § 2 mom. är stadgat, benämningen;

2) områdets registermärke;


5) avskilt allmänt områdes kännemärke och areal samt, om ej lantmäteristyrelsen för någon stads vidkommande på framställning av fastighetsingenjören samtyckt till att anteckning icke behöver göras, den fastighet eller annat område, från vilket den vid mätning av allmänt område bildade registerenheten eller del därav är avskild eller, om avskiljandet skett från flera än en fastighet eller ett område, arealen av den del som avskilts från varje fastighet eller område.


76 §.

Bildningslängden över allmänna områden föres med iakttagande i tillämpliga delar av vad i 72 § är stadgat. I längden antecknas;


2) det under bildning varande allmänna områdets kännemärke;

3) med beaktande av vad i 71 a § 2 mom. är stadgat, områdets benämning;

4) områdets areal samt, om ej lantmäteri. styrelsen för någon stads vidkommande på framställning av samtyckt till att anteckning icke behöver göras, de fastigheter och andra områden, till vilka området hör.


78 §.

Tomtbokskarta uppgöres i skala 1:2000 eller i större skala. Kartan skall utvisa gällande tomtindelning, fastigheterna och övriga områden samt deras registernummer, nummer och registermärken, i bildningslängderna upptagna tomter och allmänna områden, på vilka företagits tomtmätning eller mätning av allmänt område, som vunnit laga kraft, samt sådana allmänna områden, som upptagits i registret över allmänna områden på sätt i 118 § lägen om skifte inom planläggningsområde avses. På kartan skall vid behov antecknas även de namn och gränser som blivit fastställda i stadsplanen.


91 §.

Har i tomtregistret eller registret över allmänna områden gjorts anteckning om servitutsförrättning, som gällt även fastighets eller område som införts i jordregistret, eller har med stöd av 62 eller 81 , § lagen om skifte inom planläggningsområde företagits tomtmätning eller mätning av allmänt område för flyttning av råmärke, som utvisa sträckningen av rå för fastighet eller område som införts i jordregistret, skall tomtbokföraren omedelbart tillsända lantmäterikontoret utdrag såväl ur den vid förrättningen uppgjorda kartan eller tomtbokskartan som ur protokollet.

111 §.

Avskrifter av och utdrag ur karta och protokoll över tomtmätning och mätning av allmänt område samt servitutsförättning, i 86 § avsett protokoll, i 106 § avsedd kompletterad tomtkarta samt tomtbok och tomtbokskarta utfärdas av tomtbokföraren, såframt ej magistraten annorlunda förordnat.

Helsingfors den 10 maj 1968.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Lantbruksminister
Martti Miettunen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.