247/1968

Given i Helsingfors den 3 maj 1968.

Lag angående ändring av lagen om arbetet i bagerier.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves 6 § lagen den 9 juni 1961 om arbetet i bagerier (302/61) samt ändras lagens 2 och 4 §§ samt 5 § 1 mom. som följer:

2 §

Denna lag underkastat arbete må, med nedan i denna paragraf samt i 3, 4, 5 och 7 §§ nämnda undantag, utföras endast under tiden mellan klockan fem och klockan tjugotvå.

Vid arbete i två skift skall det senare skiftet sluta arbeta senast klockan tjugotre.

Utan hinder av vad ovan i denna paragraf är stadgat, må arbetet genom överenskommelse mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas föreningar, vilkas verksamhet omfattar hela landet, och med tillstånd av arbetsrådet, ordnas i tre eller flera skift i fråga om manliga arbetstagare vid industriföretag, bageri eller del av sådant, där de tekniska anordningarna och arbetsförhållandena äro sådana, att nattarbete icke åsamkar arbetstagarna särskild olägenhet eller medför fara för deras hälsa.

Med nedan i 3, 4, 5 och 7 §§ nämnda undantag må i denna paragraf avsett arbete utföras endast under vardagar, under dag före söndag och kyrklig högtidsdag likväl icke längre än till klockan aderton, om icke arbete i skift är i fråga.

4 §.

Arbetstagare som utför förarbete för beredning av deg, må, såframt han därtill samtycker, hållas i arbete även under söndag eller kyrklig högtidsdag. Om två eller flera sådana dagar infalla efter varandra, må arbete dock utföras endast den sista dagen.

För arbete som avses i 1 mom., skall erläggas förhöjd lön enligt vad i arbetstidslagen är stadgat om söndagsarbete.

I de inledande och avslutande arbeten, som äro nödvändiga för att övriga arbetstagare vid rörelse, inrättning eller företag skola kunna utföra arbete under hela sin ordinarie arbetstid, må arbetstagare, såframt han därtill samtycker, hållas i arbete under högst tre timmar i veckan utöver de i 2 § nämnda tiderna.

5 §.

Då särskilda skäl det påkalla, må vederbörande yrkesinspektör i andra än i 2 § 3 mom. och 3 § 2 mom. avsedda fall på ansökan tillåta, att denna lag underkastat arbete tillfälligt utföres under högst femton bestämda, mot vardag infallande nätter om året.Denna lag angående ändring av lagen om arbetet i bagerier träder, med undantag av 5 §, i kraft den 6 maj 1968, dock sålunda, att den före ingången av år 1970 tillämpas endast på arbetsförhållanden, i vilka på grund av avtal en ordinarie arbetstid av 40 timmar i veckan varaktigt tillämpas, och sålunda att i de arbetsförhållanden, där vid gradvis förkortning av arbetstiden överenskommes om tillämpning av en ordinarie arbetstid av 40 timmar i veckan endast under en del av kalenderåret, denna lag tillämpas under motsvarande tid.

Tillämpas denna lag endast under en del av kalenderåret, må i 11 § 2 mom. arbetstidslagen (604/46) avsett övertidsarbete under sagda tid utföras högst under den proportionella del av den för sådant övertidsarbete under hela kalenderåret stadgade maximitiden, som motsvarar tillämpningstiden. Annat övertidsarbete må under denna lags tillämpningstid och vid tillämpning av lagen om arbetet i bagerier, sådan den lydde före denna lags ikraftträdande, under ett och samma kalenderår utföras under högst 200 timmar och med arbetsrådets tillstånd, där särskilda skäl det påkalla, ytterligare under 150 timmar.

Denna lags 5 § träder i kraft vid ingången av år 1970, dock sålunda, att den länder till efterrättelse redan från den 6 maj 1968 i de arbetsförhållanden, i vilka en ordinarie arbetstid av 40 veckotimmar härefter tillämpas.

Helsingfors den 3 maj 1968.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
J. E. Partanen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.