184/1968

Given i Helsingfors den 29 mars 1968.

Lag om ändring av rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 2 kap. 1 § 8 mom. rättegångsbalken, sådant detta lagrum lyder i lagen den 6 juni 1952 (238/52), och 6 kap. 1 §, sådan den lyder i förordningen den 27 april 1868, erhålla följande ändrade lydelse:

2 kap.

Om häradsting.

1 §.

Erfordras vid allmänt sammanträde mera än en rättegångsdag, skall sammanträdet fortsättas till dess alla mål förevarit. Sammanträde hålles likväl icke på lördag, om ej särskilt skäl därtill föreligger.


6 kap.

Om rådstuvurätt.

1 §.

Rådstuvurätt skall sammanträda en gång i veckan och vid behov oftare, dock icke på lördag, om icke särskilt skäl därtill föreligger. Sammanträdet begynner klockan 10, såframt icke annat är föreskrivet i något fall.Denna lag träder i kraft den 1 april 1968.

Helsingfors den 29 mars 1968.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
A. Simonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.