659/1967

Given i Helsingfors den 29 december 1967.

Lag om uppfyllande av vissa förpliktelser, vilka grunda sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt i 67 § riksdagsordningen föreskrives, stadgas:

1 §.

För uppfyllande av förpliktelser, vilka härröra sig av Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och vilka grunda sig på säkerhetsrådets bindande beslut, må för Finlands del ifråga om åtgärder av ekonomisk natur samt åtgärder, som gälla meddelelsemedel och komunikationer, föreskrifter utfärdas genom förordning.

2 §.

Med stöd av denna lag givna förordningar skola ofördröjligen delgivas riksdagens talman, som omedelbart skall bringa dem till riksdagens kännedom eller, om riksdagen icke är samlad, så snart den sammankommit, och de skola upphävas om riksdagen så besluter.

3 §.

Förbindelse eller avtal, som ingåtts i strid med stadgandena i denna lag eller med stöd av densamma utfärdade föreskrifter eller som avser kringgående av dem, må icke uppfyllas.

Står förbindelse eller avtal, som ingåtts före med stöd av denna lag given förordnings ikraftträdande, i strid med föreskrifter som utfärdats i förordningen eller grunda sig på densamma, skall dess uppfyllande omedelbart avbrytas.

4 §.

För överträdelse av bestämmelser, som utfärdats med stöd av denna lag eller som grunda sig på densamma, skola straff och övriga påföljder ådömas enligt lagen den 28 juni 1958 om bestraffning av brott mot vissa fullmaktslagar (305/58). Även i övrigt skola stadgandena i nämnda lag äga tillämpning i fråga om ärenden, som falla under denna lag.

5 §.

Närmare föreskrifter angående tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

6 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968.

Förordningen den 22 mars 1967 (188/67) angående verkställigheten av lagen den 10 mars 1967 om uppfyllande av de förpliktelser vilka grunda sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut rörande Syd-Rhodesia (187/67) samt med stöd därav utfärdade föreskrifter äro från och med den 1 januari 1968 i kraft med stöd av denna lag.

Helsingfors den 29 december 1967.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister för utrikesärendena
Ahti Karjalainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.