591/1967

Given i Helsingfors den 22 december 1967.

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 59 § 1 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963, sådant detta lagrum lyder i lagen den 16 december 1966 (646/66), samt fogas till sagda paragraf ett nytt 3 mom. som följer:

59 §.

Kostnaderna för sjukförsäkringen erläggas ur sjukförsäkringsfonden. Därest fondens disponibla medel under kalenderåret icke förslå till bestridande av utgifterna for sjukförsäkringen, erlägges återstoden av statens medel. Staten skall dessutom till fonden inbetala ett så stort belopp, att fondens kapital vid kalenderårets utgång är en tiondedel av sjukförsäkringens årliga totalkostnader. Staten skall månatligen i förskott erlägga ett belopp, som motsvarar en tolftedel av det belopp staten beräknas böra erlägga under ifrågavarande år. Om erläggandet av statens andel stadgas närmare genom förordning.


Utan hinder av vad ovan är stadgat om statens andel av kostnaderna för sjukförsäkringen, skall staten till sjukförsäkringsfonden utöver statens andel erlägga ett sådant belopp, att fondens likviditet vid varje tidpunkt är tillräckligt tryggad. Detta belopp skall beaktas i sjukförsäkringsfondens bokslut.

Helsingfors den 22 december 1967.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Socialminister
Matti Koivunen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.