551/1967

Given i Helsingfors den 15 december 1967.

Lag om uppfinningar av betydelse för landets försvar.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Uppfinning, som är av betydelse huvudsakligen för landets försvar och vars hemlighållande är av vikt för försvaret, må med stöd av denna lag, så snart patent på uppfinningen blivit sökt, medelst beslut av statsrådet exproprieras för staten.

För uppfinning, som enligt 1 mom. exproprieras för staten, skall till innehavaren av uppfinningen erläggas skälig ersättning av statens medel, uppnås ej överenskommelse om ersättningen, må innehavaren av patentet därom föra särskild talan vid rådstuvurätten i Helsingfors.

2 §.

Är det uppenbart, att uppfinning är av betydelse huvudsakligen för landets försvar, må i Finland bosatt uppfinnare eller hans rättsinnehavare ej söka eller berättiga annan att söka patent på uppfinningen i utlandet, innan patent på denna sökts i Finland och innan sex månader förflutit från den dag, då patentansökan här i landet gjordes.

3 §.

Av försvarsministeriet förordnad person ägor rätt att hos patent- och registerstyrelsen taga del av gjorda patentansökningar.

Finnes uppfinning vara av betydelse huvudsakligen för landets försvar, skola på yrkande av försvarsministeriet 21 och 22 §§ patentlagen ej tillämpas.

Har statsrådet icke inom sex månader från det ansökan gjordes beslutat om expropriation av uppfinningen för staten, fortgår behandlingen av ansökningen i vanlig ordning.

4 §.

Ärenden som angå i denna lag avsedda uppfinningar skola av alla myndigheter handläggas hemligt.

Har ansökan om patent på i 1 § avsedd uppfinning gjorts av förvarsministeriet eller av vederbörande organ inom försvarsmakten, skall ansökningen, där ministeriet så yrkar, jämte det den hemlighålles, även utelämnas ur det offentliga diariet.

5 §.

På uppfinning, som enligt denna lag skall hemlighållas, meddelas patent utan iakttagande av stadgandena om offentliggörande i 21, 22 och 26 §§ patentlagen, därest förutsättningar eljest förefinnas för meddelande av patent.

På yrkande av försvarsministeriet antecknas patent som avses i 1 mom. icke i det offentliga patentregistret.

6 §.

Angående försvarsmaktens rätt till uppfinningar gjorda av personer i dess tjänst gäller vad om arbetsgivares rätt är särskilt stadgat.

7 §.

Den som vunnit kännedom om uppfinning som avses i denna lag, må ej utnyttja uppfinningen eller yppa vad han sålunda erfarit.

8 §.

Den som bryter mot i 2 eller 7 § stadgat förbud, straffes med böter eller med fängelse i högst ett år.

9 §.

Närmare bestämmelser angående tillämpningen och verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov av statsrådet.

10 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968.

Helsingfors den 15 december 1967.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Handels- och industriminister
Olavi Salonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.