327/1967

Given i Helsingfors den 14 juli 1967.

Lag angående ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare.

I enlighet med Riksdagens beslut andras 3 § 2 och 3 mom. lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64) samt fogas till lagens 16 § ett nytt 7 mom. som följer:

3 §.

Grundpensionsskyddet, som omfattar ålders-, invalid- och familjepensionsskydd, skall till sitt belopp motsvara åtminstone pensionsskyddet enligt de i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61) stadgade grunderna. Grundpensionsskyddet skall ordnas så, att om tjänste- eller arbetsförhållandet upphör före pensionsfallet, tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren eller hans förmånstagare icke förlorar sin rätt till grundpension på grund av detta tjänste- eller arbetsförhållande med anledning av senare pensionsfall.

Om tilläggspensionsskyddet må förordnas enligt två eller flera alternativa system.

16 §.


Utan hinder av vad i 5 mom. är stadgat, är den, som före utgången av år 1966 skriftligt av den kommunala pensionsanstalten anhållit om förhandsbesked enligt 6 mom., berättigad att komma i åtnjutande av den kommunala pensionsanstaltens pensionsskydd om han senast inom december månad år 1967 tillställer den kommunala pensionsanstalten sin pensionsansökan.


Denna lags 3 § 2 mom. tillämpas från och med den 1 januari 1967.

Helsingfors den 14 juli 1967.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Tf. minister för inrikesärendena
A. Simonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.