122/1967

Given i Helsingfors den 22 mars 1967.

Lag angående ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i lagen den 28 maj 1948 om skada, ådragen i militärtjänst (404/48) 2 § samt 28 §, sådan den lyder i lagen den 15 juni 1956 (389/56), som följer:

2 §.

Kroppsskada anses vara orsakad av tjänsten, ifall den drabbat den skadade, då han för fullgörande av sina tjänsteåligganden befunnit sig på viss för honom bestämd tjänstgörings- eller arbetsplats eller därtill hörande område eller på färd, som hör till hans tjänsteåligganden, så ock då han företager färd för att omedelbart inträda i tjänstgöring eller vidtaga med arbete eller därifrån avlägsna sig eller begiva sig på permission, som förman beviljat, eller återvända från sådan permission. Kroppsskada, som utanför tjänstgörings- eller arbetsplatsen annars drabbat den skadade under permissionstiden, anses ej orsakad av tjänsten eller arbetet.

Vad i 1 mom. är sagt angående kroppsskada, som orsakats av tjänsten, gäller även sjukdom, ifall den på sannolika skäl kan anses vara orsakad av de till tjänstgöringen eller arbetet anslutna särskilda förhållandena eller om dessa väsentligen inverkat på att sjukdomen framträtt eller förvärrats. Sjukdom, som yppar sig först ett år efter det den sjukes tjänste- eller arbetsförhållande upphört, anses icke vara av tjänsten orsakad, såvida den icke är att anse såsom en följd av under tiden för tjänstgöringen eller arbetsförhållandet ådragen kroppsskada eller sjukdom, som under sagda tid yppat sig.

Kroppsskada eller sjukdom, som uppenbarligen har samband med sådan ytterlig mottaglighet eller fallenhet, som framkallats av kroppsskada eller sjukdom, vilken skall ersättas enligt 1 eller 2 mom., skall efter omständigheterna ersättas antingen helt eller delvis.

28 §.

Har ansökan, som bör göras inom viss tid, inkommit till olycksfallsverket efter utgången av denna tid, må förseningen, om billighetsskäl det påkalla, lämnas utan avseende. Ersättningen beviljas dock i detta fall tidigast från ingången av det kalenderkvartal, under vilket ansökan om ersättning inkommit till olycksfallsverket.

Har besvärsskrift eller annan inlaga, som skall ingivas till försäkringsdomstolen, inkommit efter den utsatta tidens förlopp, må densamma det oaktat under i 1 mom. nämnda förutsättningar upptagas till prövning.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1967, likväl så, att lagens 2 § i dess ändrade form tillämpas från och med den 1 juli 1966. Lagen tillämpas även, om ersättning, som avses i lagen om skada, ådragen i militärtjänst, skall utgå på grund av kroppsskada eller insjuknande, som inträffat före denna lags ikraftträdande.

Har i de i 2 § 3 mom. avsedda fallen ersättning förvägrats, eller har ansökan om sagda ersättning eller annan ersättning förkastats på den grund, att förseningen av ansökan icke föranletts av vägande skäl, må olycksfallsverket utan hinder av det tidigare beslutet eller utslaget på ansökan upptaga ärendet till förnyad behandling.

Har i de i 2 § 3 mom. avsedda fallen kroppsskada eller sjukdom framträtt eller döden inträffat före denna lags ikraftträdande, skall ersättning sökas inom ett år från lagens ikraftträdande. Inom samma tid skall ersättning sökas även, om ersättningsansökan förkastats på den grund, att förseningen av ansökan icke föranletts av vägande skäl. Beträffande sökande och utbetalning av ersättning skola stadgandena i lagen om skada, ådragen i militärtjänst i övrigt tillämpas.

Helsingfors den 22 mars 1967.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
Esa Timonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.