673/1966

Given i Helsingfors den 16 december 1966.

Förordning om ändring av byggnadsförordningen.

På föredragning av ministern för inrikesärendena upphävas 8 och 15 §§, 47 § 1 mom., 48 § 2 mom., Ill och 112 §§, 113 § 2 och 3 mom. byggnadsförordningen den 26 juni 1959 (266/59), ändras 1 a §, sådan den lyder i förordningen den 22 maj 1964 (254/64), 2 och 7 §§, 9 § 2 mom. 1 p., 14 § 1 och 3 mom., 39 § 3 mom., 40 och 42 §§, 45 § 1 mom., 46 §, 47 § 2 mom., 64 § 1, 2 och 4 mom., 69 och 113 §§, 114 § 2 mom., 116 §, 117 § 1 och 2 mom., 118 och 119 §§, 132 § 3 och 4 mom., 135, 139, 147 och 159 §§ samt fogas till 5 § nya 2 och 3 mom., till 32 § ett nytt 3 mom. och till 150 § ett nytt 4 mom. som följer:

1a §

Ministeriet för inrikesärendena biträdes i ärenden som gälla planläggnings- och byggnadsväsendet av en delegation för planläggnings- och byggnadsärenden, till vilken statsrådet för tre år i sänder kallar en ordförande samt minst 10 och högst 14 andra medlemmar samt ett tillräckligt antal suppleanter bland personer, vilka företräda olika myndigheter och sammanslutningar, som handhava till planläggnings- och byggnadsväsendet hänförliga ärenden, samt sakkännedom på området.

2 §.

Länsstyrelse skall vid handhavandet av planläggningens och byggnadsväsendets förvaltning i länet:

1) vidtaga nödiga åtgärder till främjande av planläggningen och byggnadsverksamheten och göra framställningar därom;

2) övervaka, att byggnadslagen, denna förordning, statsrådets och ministeriets beslut, planer, byggnadsordningar, tomtindelningar samt andra bestämmelser om planläggning och byggnadsverksamhet iakttagas; samt

3) tillse, att kommuner samt magistrater, ordningsrätter, byggnadsnämnder och andra lokala myndigheter, som sköta uppgifter på planläggnings- och byggnadsväsendets område, fullgöra sina åligganden, samt giva dem råd och anvisningar.

5 §.

Magistraten skall innan den beviljar byggnadslov på område som avses i 42 § 2 mom. 3 p. byggnadslagen, inhämta utlåtande av statsstyrelsen eller av den stadens myndighet på vilken givandet av utlåtanden i dessa ärenden blivit överfört.

Byggnadsnämnd skall, innan byggnadslov beviljas på område som avses i 100 § 2 mom. 1 p. byggnadslagen, inhämta utlåtande av kommunalstyrelsen och vid behov även av den som uppgjort planen, såvida denna icke anskaffats av kommunalstyrelsen.

7 §.

Kommuns styrelse skall vid ledningen av den allmänna planeringen av planläggningen och byggnadsverksamheten i kommunen:

1) följa med byggnadsverksamheten och utvecklingen av bostadsförhållandena;

2) låta utreda grunderna för planläggningen;

3) vid behov vidtaga åtgärder för utarbetande av generalplan;

4) draga försorg om att stadsplan eller byggnadsplan uppgöres för område, för vilket sådan med beaktande av kommunens utveckling bör uppgöras, samt om uppgörande av tomtindelning;

5) vidtaga åtgärder för ändring eller upphävande av plan eller tomtindelning då skäl därtill föreligga;

6) ombesörja uppgörande av byggnadsordning och nödiga ändringar däri; samt

7) även eljest verka för utvecklande av planläggningen och byggnadsverksamheten.

9 §.

På magistrat ankommer därjämte:

1) att till länsstyrelsen, stadsfullmäktige och stadsstyrelsen avgiva utlåtande och göra framställningar i ärenden rörande planläggningen och byggnadsverksamheten; och


14 §.

Innan förslag till byggnadsordning förelägges kommuns fullmäktige för godkännande, skall det hava varit offentligt framlagt till påseede under 30 dagar. Förslagets framläggande skall kungöras i den ordning kommunala tillkännagivanden offentliggöras i kommunen. Anmärkningar mot förslaget skola göras skriftligen hos kommunens styrelse före utgången av den tid, under vilken förslaget skall vara framlagt till påseende. över förslaget skall utlåtande inhämtas av hälsovårds- och brandnämnderna samt i stad av magistraten och i landskommun av byggnadsnämnden.


Fastställelse av byggnadsordning skall på åtgärd av kommuns styrelse bringas till allmän kännedom i den ordning kommunala tillkännagivanden offentliggöras i kommunen. I tillkännagivandet skall även nämnas, var byggnadsordningen finnes framlagd till påseende och till skäligt pris tillgänglig för allmänheten. Fastställd byggnadsordning skall härefter utan dröjsmål på åtgärd av kommuns styrelse sändas till lantmäterikontoret, magistraten och byggnadsnämnden. Byggnadsordning skall för landskommuns del därtill insändas till ministeriet för inrikesärendena och för stads del till länsstyrelsen.

32 §.

Vid uppgörande av förslag till stadsplan skola stadens myndigheter enligt behov rådgöra med de myndigheter, vilkas förvaltningsområde stadsplanen berör. Är saken av väsentlig betydelse ur regionplaneringssyn vinkel, skall regionplansförbundet i tillräckligt tidigt skede beredas tillfälle att avgiva sitt utlåtande.

39 §.

Över förslaget skall införskaffas utlåtande av magistraten, hälsovårds- och brandnämnderna samt av grannkommunen, då utlåtandena befinnas erforderliga. Utlåtande skall även införskaffas av regionplansförbundet, om detta med beaktande av stadgandena i 32 § 3 mom. bör anses av behovet påkallat. Grannkommunen och regionplansförbundet skola avgiva sitt utlåtande inom två månader.


40 §.

Då godkänd stadsplan underställes för fastställelse, skall stadsplanekartan jämte beskrivning medfölja i fyra eller, då fråga är om annat område än sådant, som skall införas i tomtregistret eller registret över allmänna områden, i fem exemplar. På kartan bör intygas, att den överensstämmer med fullmäktiges beslut. Till handlingarna skola fogas framställda anmärkningar och införskaffade utlåtanden, såframt de icke blivit intagna i protokollet eller däri tillräckligt utförligt utredda.

Då stadsplan blivit fastställd skall ministeriet för inrikesärendena sända avskrift av beslutet angående fastställelsen samt stadsplanekartan jämte beskrivning till länsstyrelsen och, då fråga är om område, som är infört i jordregistret, även till lantmäterikontoret. Genom stadsstyrelsens försorg skall fastställelsen kungöras i den ordning kommunala tillkännagivanden offentliggöras i staden och avskrift av stadsplanekartan försedd med anteckning om fastställelsen jämte beskrivning sändas till magistraten samt beroende av ärendets natur till regionplansförbundet och övriga vederbörande myndigheter.

45 §.

I fråga om förslag till tomtindelning skall vad i 39 § 1 och 2 mom. är stadgat äga motsvarande tillämpning, dock ej vad i 2 mom. är sagt om meddelande till annan kommun.


46 §.

Tomtindelning skall av fastighetsingenjören utmärkas på karta (tomtindelningskarta) i skala 1: 500 eller i särskilda fall i mindre skala. Kartan bör utvisa tomternas nummer, arealer, sidornas längd och byggnaderna på området samt för varje tomt de fastigheter och andra områden, av vilka tomten består, ävensom arealerna för de delar av dessa fastigheter och områden, som höra till tomten.

47 §.

Godkännande av tomtindelning skall kungöras i den ordning kommunala tillkännagivanden offentliggöras i staden. Om fastställelse av tomtindelning skall stadsstyrelsen ofördröjligen underrätta magistraten och den stadsmyndighet, som för stadens tomtbok och avskrift av jordregister. Stadsstyrelsen skall ombesörja avskrift av tomtindelningskartan försedd med anteckning om fastställelsen till länsstyrelsen och då fråga är om område, som är infört i jordregistret, även till lantmäterikontoret.

64 §.

Innan byggnadsarbetet på nybyggnad inledes, skall genom fastighetsingenjörens försorg på marken utmärkas byggnadsplatsen enligt de fastställda ritningarna och dess höjdläge.

Är tomtgräns oklar, skall fastighetsingenjören vid behov underställa saken magistraten, på sätt därom är särskilt stadgat. Förrättning för utmärkande av byggnads plats skall inställas till dess gränsens rätta sträckning blivit slutligt fastställd.


Sedan grunden till byggnad blivit lagd och sockeln färdigställd eller motsvarande byggnadsskede fullbordat, må byggnadsarbetet icke fortsättas, innan fastighetsingenjören vid besiktning fastslagit byggnadens plats och höjdläge.

69 §.

Förekomma i bygge svårytförbara konstruktioner eller är byggnadsarbetet annars svårutförbart, och anses den ansvarige arbetsledarens fackkunskap för denna del icke vara till fyllest, skall magistraten förordna, att ledandet av byggnadsarbetet till i förordnandet nämnd del skall anförtros person, som äger tillräcklig kompetens därtill (ledare av svårutförbara byggnadsarbetena). Då förordnande utfärdats gäller i tillämpliga delar vad i 68 § 2 och 4 mom. är stadgat. Sådan av magistraten godkänd ledare av svårutförbara byggnadsarbetena ansvarar för arbetets utförande till den del det ledes av honom.

113 §.

Innan kommunalfullmäktige fatta beslut om uppgörande av byggnadsplan, skall länsstyrelsen beredas tillfälle att inom två månader avgiva sitt utlåtande. Vid beredningen av utlåtandet skall länsstyrelsen stå i förbindelse med regionplansförbundet och införskaffa även annan för ärendet nödig utredning.

114 §.

Angående byggnadsplan gäller i tillämpliga delar vad i 32―35 §§ är stadgat om stadsplan, med beaktande likväl av stadgandena i 95 § 2 mom. byggnadslagen. På område, som i byggnadsplan anvisats till lantbruksområde, må uppföras endast sådana byggnader, som lämpa sig för områdets ändamål.


116 §.

Förslag till byggnadsplan skall på åtgärd av kommunalstyrelse vara offentligt framlagd till påseende under 30 dagar från det framläggandet blev kungjort i den ordning kommunala tillkännagivanden offentliggöras i kommunen. Anmärkningar mot förslaget skola göras hos kommunalstyrelsen före utgången av den tid, under vilken förslaget skall vara framlagt till påseende.

Om framläggande till påseende av förslag till byggnadsplan skall på åtgärd av kommunalstyrelsen bevislig underrättelse givas kommun, som gränsar till byggnadsplaneområdet ävensom på annan i mantalslängd nämnd eller annan känd ort i landet bosatt ägare eller innehavare av mark, hörande till område som skall planläggas, dock icke i det fall att förslaget till byggnadsplan godkänts av vederbörande. Underrättelsen skall anses hava kommit till vederbörandes kännedom om den minst en vecka före framläggandet till påseende inlämnats till posten för befordran såsom rekommenderad försändelse.

Över förslaget skall införskaffas utlåtande av byggnads-, hälsovårds- och brandnämnderna samt av grannkommunen, då utlåtandena befinnas erforderliga. Utlåtande skall även införskaffas av region plansförbundet, om detta med beaktande av stadgandena i 32 § 3 mom. och 114 § 2 mom. bör anses vara av behovet påkallat. Grannkommunen och regionplansförbundet skola avgiva sitt utlåtande inom två månader.

Har förslaget med anledning av anmärkning eller utlåtande ej väsentligt ändrats efter det att det varit framlagt till påseende, behöver det icke ånyo framläggas.

Då godkänd byggnadsplan underställes för fastställelse, skola byggnadsplanekartan jämte beskrivning medfölja i fem exemplar. På kartorna bör intygas, att plankartan överensstämmer med fullmäktiges beslut. Till handlingarna skola fogas framställda anmärkningar och införskaffade utlåtanden, såframt de icke blivit intagna i protokollet eller däri tillräckligt utförligt utredda.

Innan byggnadsplan fastställes, skall länsstyrelsen i enlighet med ministeriets för inrikesärendena bestämmelser bereda ministeriet tillfälle att avgiva utlåtande.

Stadgandena i denna paragrafs 2 och 6 mom. tillämpas icke, då förslag till byggnadsplan endast berör i 114 § 3 mom. nämnda namn och siffror.

117 §.

Då byggnadsplan blivit fastställd, skall länsstyrelsen sända avskrift av beslutet angående fastställelsen samt byggnadsplanekartan och beskrivning över byggnadsplanen till ministeriet för inrikesärendena och lantmäterikontoret. Genom kommunalstyrelsens försorg skall fastställelsen kungöras i den ordning kommunala tillkännagivanden offentliggöras i kommunen och byggnadsplanekartan försedd med anteckning om fastställelsen jämte beskrivning sändas till byggnadsnämnden samt beroende av ärendets natur, till regionplansförbundet, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och övriga vederbörande myndigheter.

Originalritningen till byggnadsplan förvaras i lantmäterikontoret till vilket den ofördröjligen genom kommunalstyrelsens försorg skall befordras sedan av den för kommunens bruk tagits ett reproduktionsdugligt exemplar, som håller måttet.


118 §.

Vad ovan i detta kapitel är stadgat, gäller i tillämpliga delar även vid ändring av byggnadsplan. Är ändringen av planen ringa, är i 113 § stadgat förfarande icke av nöden.

119 §.

Markägare må hos kommunen anhålla, att byggnadsplanen utmärkes på marken. Företager kommunen icke utmärkningen, skall den vidarebefordra ansökan till lantmäterikontoret med bifogande av eget utlåtande i saken. Även kommun må hos lantmäterikontoret anhålla om utmärkning på marken.

132 §.

Förekomma i bygge svårutförbara konstruktioner eller är byggnadsarbetet annars svårutförbart, och anses den ansvarige arbetsledarens fackkunskap för denna del icke vara till fyllest, skall byggnadsnämnden förordna, att ledandet av buggnadsarbetet till i förordnandet nämnd del skall anförtros person, som äger tillräcklig kompetens därtill (ledare av svårutförbara byggnadsarbetena). Då förordnande utfärdats gäller i tillämpliga delar vad i 1 mom. är stadgat. Sådan av byggnadsnämnd godkänd ledare av svårutförbara byggnadsarbetena ansvarar för arbetets utförande till den del det ledes av honom.

Byggnadsnämnden må, då skäl därtill föreligger, återkalla sitt godkännande av ansvarig arbetsledare och ledare av svårutförbara byggnadsarbetena.

135 §.

Då kommunalfullmäktige fattat beslut om uppgörande av i 116 § byggnadslagen avsedd stadsplan, tillämpas på sådant område vad om stad i denna förordning är stadgat.

139 §.

Om byggnadsnämnden finner det nödigt, skall i byggnadsarbete, vartill byggnadslov fordras, finnas en av byggnadsnämnden godkänd person, som leder byggnadsarbetet och svarar för dess utförande. Byggnadsarbete må härvid icke påbörjas, förrän byggnadsnämnden godkänt ansvarig arbetsledare. Till ansökan därom skall fogas vederbörandes skriftliga åtagande att såsom ansvarig arbetsledare leda arbetet.

Förekomma i bygge svårutförbara konstruktioner eller är byggnadsarbetet annars svårutförbart, och anses den ansvarige arbetsledarens fackkunskap för denna del icke vara till fyllest, skall byggnadsnämnden förordna, att ledandet av byggnadsarbetet till i förordnandet nämnd del skall anförtros person, som äger tillräcklig kompetens därtill (ledare av svårutförbara byggnadsarbetena). Då förordnande utfärdats gäller i tillämpliga delar vad i 1 mom. är stadgat. Av byggnadsnämnden godkänd ledare av svårutförbara byggnadsarbetena ansvarar för arbetets utförande till den del det ledes av honom.

Byggnadsnämnden må, då skäl därtill föreligger, återkalla sitt godkännande av ansvarig arbetsledare och ledare av svårutförbara byggnadsarbetena.

147 §.

Av myndigheter utfärdade och i 42 § 2 mom. 3 p. och 100 § 2 mom. 1 p. byggnadslagen avsedda byggnadsförbud träda i kraft så snart de på åtgärd av kommunen blivit kungjorda i den ordning kommunala tillkännagivanden offentliggöras i kommunen. På åtgärd av kommunen skall dessa beslut delgivas den myndighet, som utfärdar byggnadslov och, om fråga är om område, som är infört i jordregistret, lantmäterikontoret samt, beroende av ärendets art, även andra statens och kommuns myndigheter, regionplansförbundet och grannkommunen. Detsamma gäller i fråga om förlängning av byggnadsförbud.

I det i 1 mom. avsedda beslutet skall på karta eller på annat sätt tydligt angivas det område, som beslutet avser.

150 §.

Vid medgivande av i 5 § 2 mom. eller 132 § 1 mom. byggnadslagen avsett undantag skola ministeriet för inrikesärendena och länsstyrelsen samtidigt i sina beslut meddela giltighetstiden för undantaget. Om byggnadslov, som motsvarar det medgivna undantaget, skall ansökas inom sagda tid. Undantag må icke beviljas på längre tid än två år.

159 §.

Ansökan angående ersättning av i 115 § 1 mom. byggnadslagen avsedda kostnader skall göras inom två år från det kostnaderna blivit erlagda. Detsamma gäller ansökan om bidrag för i 69 § och 115 § 2 mom. avsedda kostnader, föranledda av uppgörande av plan och utmärkning på marken.

Ansökan om bidrag med stöd av 69 § eller 115 § 2 mom. byggnadslagen för täckande av kostnader för inlösen av områden för allmänna ändamål skall göras inom ett år från tidpunkten för avtalets ingående eller inlösningsförrättningens slutförande.

I 1 och 2 mom. avsedda till ministeriet för inrikesärendena ställda ansökningar skola tillställas länsstyrelsen, som jämte eget utlåtande vidarebefordrar dem till ministeriet. Till ansökningarna skall fogas utredning som ministeriet finner nödig.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1967.

Helsingfors den 16 december 1966.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister för inrikesärendena
Martti Viitanen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.