646/1966

Given i Helsingfors den 16 december 1966.

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves 61 § 4 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) och ändras lagens 59 §, 61 § 1 och 3 mom. samt 63 och 64 §§ som följer:

59 §.

Kostnaderna för sjukförsäkringen erläggas ur sjukförsäkringsfonden. Därest fondens medel icke förslå till bestridande av utgifterna för sjukförsäkringen, erlägges återstoden av statens medel. Staten skall dessutom till fonden inbetala ett så stort belopp, att fondens kapital vid kalenderårets utgång är 35 miljoner mark. Staten skall månatligen i förskott erlägga ett belopp, som motsvarar en tolftedel av det belopp staten beräknas böra erlägga sagda år. Om erläggandet av statens andel stadgas närmare genom förordning.

Till kostnaderna för sjukförsäkringen hänföras, utöver utgifterna enligt denna lag, 60 procent av folkpensionsanstaltens förvaltningskostnader.

61 §.

I lagen om understödskassor (471/42) avsedd understödskassa, inom vars verksamhetsområde arbetstagarna tjänstgöra hos en och samma arbetsgivare, har rätt att tilldela sina medlemmar eller dem och deras familjemedlemmar i denna lag stadgade förmåner. Sådan reglering kräver folkpensionsanstaltens samtycke, vilket skall lämnas, försåvitt kassamöte med två tredjedels röstmajoritet meddelat, att det godkänner regleringen, och såframt de förmåner kassan enligt sina stadgar erbjuder äro minst lika stora som förmånerna enligt denna lag. Folkpensionsanstaltens samtycke må icke förvägras kassan på den grund, att i kassan såsom mottagare av tilläggsförmåner finnas sådana personer, vilka avgått med pension från en och samma arbetsgivares tjänst. Vad ovan är stadgat äger motsvarande tillämpning på understödskassa, inom vars verksamhetsområde arbetstagarna tjänstgöra hos sådana arbetsgivare, vilkas verksamhet bör anses bilda en administrativ och ekonomisk helhet, förutsatt, att synnerliga skäl tala för att kassan gives samtycke att bevilja enligt denna lag utgående förmåner. Sådan understödskassa benämnes i denna lag arbetsplatskassa.


Arbetsgivaren och arbetstagaren äro skyldiga att erlägga, arbetsgivaren arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och arbetstagaren försäkrads sjukförsäkringspremie i enlighet med denna lag. Folkpensionsanstalten skall ur sjukförsäkringsfondens medel till arbetsplatskassans förfogande i förskott utgiva ett belopp, som kassan beräknas behöva för erläggande av enligt denna lag utgående förmåner, ökat med det belopp för administrationskostnaderna, som sjukförsäkringsbestyrelsen i motsvarande mån beräknas åsamkas i sådana kostnader. För de medel kassan fått till sitt förfogande för erläggande av förmåner skall den årligen lämna redovisning på sätt genom förordning närmare stadgas. Grunderna för ersättandet av administrationskostnaderna fastställas av socialministeriet på folkpensionsanstaltens framställning. Om förfarandet vid överföring av medel till kassan stadgas genom förordning.


63 §.

Upplöses arbetsplatskassa, upphör kassans i enlighet med denna lag bedrivna verksamhet, då kassan träder i likvidation.

Kassan skall inom en månad från likvidationens inträde till folkpensionsanstalten lämna redovisning för de medel den av denna fått till sitt förfogande för erläggande av förmåner samt återbära överskjutande medel. Av kassans upplösning föranledda, av folkpensionanstalten godkända kostnader, ersättas kassan ur sjukförsäkringsfondens medel, om kassans medel icke förslå till erläggande av dem.

64 §.

Är arbetsplatskassas verksamhet icke ändamålsenlig med beaktande särskilt av de försäkrades intresse, skall folkpensionsanstalten göra anmärkning därom till kassan och lämna anvisningar för avhjälpande av missförhållandena. Följas anvisningarna icke, äger socialmmisteriet på framställning av folkpensionsanstalten befogenhet att förbjuda kassan att bevilja försäkringar, som avses i denna lag, och bestämma den tidpunkt, då kassans i enlighet med denna lag bedrivna verksamhet skall upphöra.

Beslutar arbetsplatskassa ändra sina stadgar så, att de förmåner den erbjuder icke längre åtminstone motsvara enligt denna lag utgående förmåner, skall folkpensionsanstalten återkalla sitt med stöd av 61 § 1 mom. lämnade samtycke. Arbetsplatskassa må ändra sina stadgar på förenämnt sätt endast så, att de ändrade stadgarna träda i kraft nästföljande 1 januari.

I de ovan i 1 och 2 mom. nämnda fallen gäller beträffande lämnande av redovisning och återbäring av medel i tillämpliga delar vad i 63 § är stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1967.

Utan hinder av vad i 59 § 1 mom. är stadgat om statens andel av kostnaderna för sjukförsäkringen, bör staten Är 1967 till sjukförsäkringsfonden utöver statens andel erlägga ett sådant belopp, att fondens likviditet vid envar tidpunkt är tillräckligt tryggad. Detta belopp bör beaktas i sjukförsäkringsfondens bokslut för år 1967.

Helsingfors den 16 december 1966.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Socialminister
Matti Koivunen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.