612/1966

Given i Helsingfors den 9 december 1966.

Förordning om verkställighet och tillämpning av lagen angående införande av lagen om statens pensioner.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till finansministeriets versamhetsområde, stadgas med stöd av 8 § lagen den 20 maj 1966 angående införande av lagen om statens pensioner (281/66):

1 §.

I 4 § lagen angående införande av lagen om statens pensioner avsedd anmälan skall göras till statskontoret, då pension sökes eller, om anmälan göres innan pension sökes, till den myndighet eller inrättning, som för matrikel eller arbetsbok över vederbörande. Angående anmälan till myndighet eller inrättning skall anteckning göras i matrikeln eller arbetsboken och intyg däröver utgivas till anmälaren.

2 §.

Av den i 5 § 2 mom. lagen angående införande av lagen om statens pensioner avsedda tiden inräknas i pensionstiden:

1) Minst 4 månader utan avbrott fortlöpande perioder av tjänste- eller arbetsförhållande i huvudsyssla hos kommun, kommunal sammanslutning, kommunalt centralförbund eller inom evangelisk-lutherska kyrkan eller vid någon dess församling eller inom ortodoxa kyrkosamfundet eller vid någon dess församling eller av anställning i huvudsyssla inom organisation, som äger förhandlingsrätt enligt lagen den 22 januari 1943 om förhandlingsrätt för innehavare av statens tjänst och befattning (82/43), samt i fråga, om innehavare av tjänst, som är huvudsyssla, vid statens universitet, högskola eller undervisnings- eller uppfostringsanstalt, av anställning, som är huvudsyssla, vid privat universitet, högskola eller statsunderstöd åtnjutande undervisnings- eller uppfostringsanstalt.

2) Minst 4 månader utan avbrott fortlöpande perioder, till den del de sammanlagt överstiga fyra år,

i tjänste- eller arbetsförhållande till annat än i 1 mom. nämnt religionssamfund,

i tjänst vid privat universitet, högskola eller folkskola eller statsunderstöd åtnjutande privat undervisnings- eller uppfostringsanstalt,

i anställning såsom läkare, veterinär, sjukskötare, hälsosyster, barnmorska, sinnessjukvårdare, provisor eller farmaceut i bolag, samfund eller privat inrättning,

i anställning vid statsunderstöd åtnjutande lanthushållningsorganisation eller organisation för huslig ekonomi, skogsvårdanämnd, centralskogssällskap, centralhandelskammaren, handelskammare, vetenskaplig eller konstnärlig organisation eller inrättning eller kommunal eller privat järnvåg, som idkar samtrafik med statsjärnvägarna,

om anställningen varit huvudsyssla av samma art som den enligt lagen om statens pensioner till pension berättigande anställning, som förmånstagaren närmast därefter tillträtt.

3) Minst 4 månader utan avbrott fortlöpande perioder

i anställning vid organ för utövning av befogenheter, vilka i kolonisationslagstiftningen tilldelats Maatalousseurojen Keskusliitto samt lantbruks- och hushållningssällskapen, om anställningen bör anses såsom huvudsyssla inom dessa organisationer, samt

i anställning, som bör anses såsom huvudsyssla, vid av staten övertagen telefonanstalt, kommunal eller privat järnväg eller privat läroanstalt eller, före anställning vid ovan avsedd läroanstalt, vid annan statsunderstöd åtjutande privat läroanstalt, samt av anställning i huvudsyssla vid Föreningens för Tuberkulosens Bekämpande i Finland r. f. barnsanatorium i Salpausselkä före den 1 januari 1952.

4) Högst 5 år av den tid, under vilken vid havskusten tjänstgörande lotsålderman, lots, lotslärling och lotskutterskötare, som innehar understyrmansbrev eller annat minst likvärdigt behörighetsbrev, i minst 4 månader utan avbrott fortlöpande perioder tjänstgjort på handelsfartyg, som är infört i fartygsregistret i Finland.

5) Högst 10 år av den tid, under vilken sådan annan än i 4 punkten avsedd innehavare av tjänst eller befattning vid sjöfartsväsendet, för vars tjänst eller befattning fordras understyrmansbrev eller undermaskinmästarbrev eller radiotelegrafistcertifikat av andra klass eller motsvarande högre behörighetsbrev, eller

sådan innehavare av tjänst eller befattning vid yrkesutbildningsstyrelsens avdelning för handels- och sjöfartsundervisningen eller vid sjöfartsläroverk, som innehar diplomsjökaptens- eller sjökaptensbrev och för vars tjänst eller befattning sjökaptensexamen antingen enbart eller jämte annan examen är kompetensfordran.

såsom innehavare av understyrmans- eller undermaskinmästarbrev eller radiotelegrafistcertifikat av andra klass eller motsvarande högre behörighetsbrev i minst 4 månader utan avbrott fortlöpande perioder tjänstgjort på handelsfartyg, som är infört i fartygsregistret i Finland.

Finansministeriet må på synnerliga skäl berättiga förmånstagare att såsom pensionstid tillgodoräkna sig även annan än i 1 mom. 1―5 punkterna nämnd före ikraftträdandet av lagen om statens pensioner förfluten anställningstid, likväl högst åtta år.

3 §.

Ansökan om förnyad behandling av pensionsärende, som avses i 7 § 3 mom. lagen angående införande av lagen om statens pensioner, skall tillställas statskontoret. I ansökningen skall uppgivas datum för beslutet i ärendet och pensionens nummer, och till densamma skall fogas sådan av statskontoret fordrad utredning som i varje särskilt fall bör anses nödig.

Helsingfors den 9 december 1966.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
Ele Alenius.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.