249/1966

Given i Helsingfors den 22 april 1966.

Lag om ändring av lagen angående utvidgad tillämpning av lagen om skada, ådragen i militärtjänst.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 3 § lagen den 15 juni 1956 angående utvidgad tillämpning av lagen om skada, ådragen i militärtjänst, (390/56) samt fogas till lagen nya 2 a och 7 a §§, som följer:

2a §.

Den som icke med stöd av l eller 2 § äger rätt till ersättning på grund av kroppsskada eller sjukdom, tillkommer ersättning enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst :

1) på grund av kroppsskada,

a) som orsakats av i 1 § 2 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst, avsett olycksfall, vilket drabbat honom år 1918 eller senare, men före den l januari 1948;

b) som orsakats av 1918 års krig under sådana förhållanden, att han hade varit berättigad till ersättning enligt lagen den 21 mars 1940 om ersättning för kroppsskada, som förorsakats av krig; samt

2) på grund av kroppsskada eller sjukdom, som han ådragit sig den l oktober 1939 eller därefter, men före den l juli 1945 i sådant befästnings- eller vägbyggnadsarbete inom försvarsväsendet, vari han enligt arbetsavtal deltagit.

3 §.

Om i 1, 2 eller 2 a § avsedd skadad eller insjuknad avlidit eller avlider eller om person, som avses i 1 § lagen om skada, ådragen i militärtjänst, eller i lag, som nämnes i 1 § 2 mom. 1, 2 eller 4 punkten denna lag, eller om frivillig, som avses i det i 11 punkten av sagda moment nämnda statsrådsbeslutet, försvunnit den 1 oktober 1939 eller därefter, men före den 1 juli 1953, skall på den med anledning av dödsfallet eller försvinnandet utgående ersättningen tillämpas, vad i lagen om skada, ådragen i militärtjänst, är stadgat.

7 a §.

Har rätt till ersättning på grund av kroppsskada, sjukdom eller dödsfall med stöd av ovan i 1 § 2 mom. nämnd lag eller där nämnt statsrådsbeslut eller med stöd av denna lag medelst laga kraft vunnet beslut eller utslag förvägrats eller ersättning nedsatts, må olycksfallsverket, därest rättspraxis undergått väsentlig förändring eller rätten till ersättning icke prövats med beaktande av de förutsättningar för ersättning, som avses i 2 § lagen om skada, ådragen i militärtjänst, utan hinder av det tidigare beslutet eller utslaget på ansökan upptaga ärendet till förnyad behandling i enlighet med lagen om skada, ådragen i militärtjänst.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1966.

Med stöd av 2 a och 7 a §§ i denna lag samt efter ovan i 3 § avsedd försvunnen utländsk frivillig må ersättning sökas inom ett år från denna lags ikraftträdande. Har ansökan inkommit efter utgången av nämnda tid, må förseningen, om billighetsskäl det påkalla, lämnas utan avseende. Ersättningen erlägges tidigast från denna lags ikraftträdande. Beviljas ersättning på grund av ansökan, som inkommit efter den ovan stadgade tidens utgång, erlägges ersättningen likväl tidigast från början av det kalenderkvartal, under vilket ansökan om ersättningen inkom till olycksfallsverket.

Helsingfors den 22 april 1966.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Socialminister
Juho Tenhiälä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.