221/1966

Given i Helsingfors den 6 april 1966.

Lag om ändring av värnpliktslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 14, 16, 27, 35 och 42 §§ värnpliktslagen av den 15 september 1950 (452/50) erhålla följande ändrade lydelse:

14 §.

Uppskov med fullgörandet av aktiv tjänst medgives i fredstid, i den ordning genom förordning närmare bestämmes, för högst tre år:

1) broder till värnpliktig, som är i aktiv tjänst eller som godkänts till tjänstgöring och icke erhållit uppskov;

2) värnpliktig, som bereder sig för viss befattning eller visst yrke eller besöker skola eller bedriver studier och som, såframt han icke erhölle uppskov, skulle komma att lida betydande avbräck i sin utveckling; samt

3) värnpliktig, för vilken uppskov för ordnande av hans ekonomiska angelägenheter är synnerligen nödigt.

Ovan i 1 mom. 2 punkten avsedd värnpliktig beviljat uppskov må förlängas, om synnerliga skäl därtill föreligga. Uppskov må dock icke beviljas för längre tid än sammanlagt sex år, icke heller utöver det år, då den värnpliktige fyller tjugoåtta år.

Värnpliktig, som utan laga förfall underlåtit att på utsatt tid inställa sig i tjänst, må icke beviljas uppskov.

16 §.

Värnpliktig, som under sin tjänstgöringstid särskilt utmärkt sig och blivit en god krigsman, må, om förhållandena det medgiva, beviljas duglighetspermission i högst trettio dagar.

Av tvingande personliga skäl må värnpliktig beviljas permission i högst sex månader. Skulle värnpliktigs utbildning genom dylik permission lida betydande avbräck, må hans tjänstgöringstid förlängas med högst den tid permissionen varat.

27 §.

De värnpliktiga, som godkänts vid uppbåd eller vid av militärdistrikts stab förordnad besiktning, förständigas att träda i tjänst under det kalenderår, som närmast följer på uppbådet, på de allmänna dagarna för inträde i aktiv tjänst, och skall varje värnpliktig i god tid genom den lokala kontrollmyndigheten eller på annat sätt tillställas förständigande att inträda i tjänst. Då av militärdistrikts stab förordnad besiktning verkställes efter uppbåden, må vid sådan besiktning godkänd värnpliktig förständigas att träda i tjänst omedelbart eller på den allmänna dag för inträde i tjänst, som därnäst följer. Detsamma gäller värnpliktigs förständigande att inträda i tjänst efter utgången av erhållet uppskov.

Värnpliktig, som på grund av laga förfall icke infunnit sig i aktiv tjänst på föreskriven tid, skall träda i tjänst på den allmänna dag för inträde i tjänst, som följer närmast efter det förfallet upphört, om han icke förständigats att inställa sig i tjänst omedelbart efter det förfallet upphört.

Värnpliktig, som icke inträtt i aktiv tjänst förrän han fyllt trettio år, må icke därefter förpliktas därtill.

35 §.

Värnpliktig, som står under åtal eller är dömd till straff för högförräderi eller landsförräderi, må, i stället för att förständigas att inträda i aktiv tjänst eller inställa sig till reservövningar, beordras till arbete, som direkt eller indirekt gagnar landets försvar.

42 §.

Värnpliktig, som begått i 40 eller 41 § nämnt brott, må, om han befinnes duglig till tjänstgöring, omedelbart beordras till tjänstgöring på sätt, varom stadgas i förordning, såframt han icke fyllt trettio år.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1966.

Helsingfors den 6 april 1966.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Försvarsminister
Arvo Pentti.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.