176/1966

Given i Helsingfors den 25 mars 1966.

Lag om ändring av 17 kap. rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 17 kap. 34 § 1 mom. rättegångsbalken, sådant detta lagrum lyder i lagen den 29 juli 1948 (571/48), samt fogas till 24 § sagda kap. nya 2 och 3 mom. som följer:

17 kap.

24 §.

Utgivare, förläggare eller boktryckare av eller huvudredaktör för periodisk tryckskrift får undandraga sig att besvara fråga om vem som är författare till i skriften ingående artikel eller meddelande eller vem som lämnat de uppgifter, på vilka artikeln eller meddelandet grundar sig, ävensom fråga, som ej kan besvaras utan att yppa författaren eller meddelaren. Detsamma gäller i tillämpliga delar författare till i periodisk tryckskrift ingående artikel eller meddelande samt den, som fått kännedom om nämnda omständigheter i sin anställning hos vederbörande förläggare, redaktion eller boktryckare.

Angår i 2 mom. avsedd sak brott, varå kan följa sex års tukthus eller strängare straff, eller försök till eller delaktighet i dylikt brott, eller uppgift, vilken lämnats av någon trots sådan tystnadsplikt, för vars brytande straff särskilt är stadgat, må i sagda moment nämnd person dock förpliktas att besvara däri avsedd fråga.

34 §.

Har vittne i visst mål, enligt vad i 23 § är sagt, tillåtits yppa sådant, som vittnet eljest bör förtiga, eller har han ålagts att yppa sådan omständighet eller i 24 § 1 mom. omförmäld affärs- eller yrkeshemlighet, eller har i 2 mom. i sistsagda paragraf nämnd person förpliktats att besvara däri avsedd fråga, vare vittnet avhört inom slutna dörrar.


Helsingfors den 25 mars 1966.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.