174/1966

Given i Helsingfors den 25 mars 1966.

Lag om ändring av reglementet för Finlands Bank.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 17 § 1 mom. 17 och 21 punkterna samt 21 och 31 §§ i det för Finlands Bank den 21 december 1925 givna reglementet (365/25), av dessa 21 § sådan den lyder i lagen den 4 juni 1948 (443/48), erhålla följande ändrade lydelse:

17 §.

Det ankommer på bankfullmäktige:


17) att utnämna direktörer ävensom föreståndare för avdelningskontor;


21) att avgöra frågor om avhållande från tjänsteutövning ävensom disciplinära ärenden, som röra medlem av direktionen, direktör eller föreståndare för avdelningskontor;


21 §.

I banken finnas, förutom direktionsmedlemstjänster, inom ramen för den av bankfullmäktige fastställda avlöningsstaten, direktörs- och kontorsföreståndarbefattningar samt andra fasta befattningar.

31 §.

Bankfullmäktig må ej ställas under åtal för tjänstefel, såframt ej riksdagen sådant beslutit.

Är befattningshavare i banken, som ej är direktör eller föreståndare för avdelningskontor, ställd under åtal, eller rannsakas han för brott, kan direktionen besluta, att han för den tid åtalet eller rannsakningen varar skall avhållas från tjänsteutövning och gå förlustig sina löneförmåner, delvis eller helt och hållet. Samma befogenhet äga bankfullmäktige, om medlem av direktionen, direktör eller föreståndare för avdelningskontor är under åtal eller rannsakning.

Har annan befattningshavare än direktör eller föreståndare för avdelningskontor gjort sig skyldig till tjänstefel, som ej påkallar hans avskedande från befattningen eller åtalande vid domstol, bör direktionen antingen enskilt genom sin ordförande varna honom eller vid sitt sammanträde för anteckning i protokollet tillrättavisa honom, eller ock avhålla honom från tjänsteutövning under högst två månader och tillika bestämma, huruvida och i vad mån han skall gå förlustig sin lön under sagda tid. I fråga om direktör och föreståndare för avdelningskontor äga bankfullmäktige enahanda disciplinära myndighet.

Helsingfors den 25 mars 1966.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Finansminister
Esa Kaitila.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.