19/1966

Given i Helsingfors den 21 januari 1966.

Förordning om ekonomiska rådet.

På föredragning av statsministern stadgas med stöd av 6 § lagen den 14 januari 1966 om ekonomiska rådet (2/66):

1 §.

Till det ekonomiska rådet höra en ordförande samt minst 10 och högst 14 ledamöter. Ledamöterna ha personliga suppleanter. Ordföranden, ledamöterna och suppleanterna för dessa förordnas av statsrådet med iakttagande av vad i 2 § lagen om ekonomiska rådet är stadgat.

Det ekonomiska rådet tillsättes, med undantag av de två ledamöter vilka äro medlemmar av statsrådet, för en mandattid av två år.

2 §.

På det ekonomiska rådet ankommer:

1) att på basen av regelbundet bedriven forskning och utredningsverksamhet följa med landets ekonomi och närmast dess utvecklingsmöjligheter på lång sikt;

2) att för främjande av de i 1 punkten avsedda utvecklingsmöjligheterna till statsrådet göra framställning om motiverade rekommendationer till åtgärder i fråga om det sätt, på vilket i landets ekonomi kunde uppnås en så snabb och jämn ekonomisk tillväxt som möjligt med bibehållen hög sysselsättning, likformig höjning av levnadsstandarden inom olika områden och befolkningskretsar, fortsatt stabil prisnivå och tillfredsställande utveckling av landets utländska betalningsbalans;

3) att även annars planera en ekonomisk politik, som främjar ett effektivt utnyttjande av landets produktionstillgångar; samt

4) att till statsrådet och statsrådets kansli avgiva av dem begärda utlåtanden rörande även andra till rådets verksamhetsområde hörande ärenden, samt att utföra andra av statsrådet givna uppdrag.

3 §.

Det ekonomiska rådet väljer inom sig två viceordförande.

Det ekonomiska rådet äger rätt att för beredning av ärenden tillsätta sektioner och att till dem såsom extra medlemmar kalla sakkunniga.

4 §.

Vid det ekonomiska rådets sekretariat finnas såsom tjänster med avtalslön en generalsekreterartjänst och forskartjänster, samt inom ramen för inkomst- och utgiftsstaten, extraordinarie befattningar och tillfälliga funktionärer.

Såsom kompetensvillkor fordras av generalsekreteraren och forskare för tjänsten lämplig vid universitet eller högskola avlagd slutexamen samt av generalsekreteraren därtill god förtrogenhet med ekonomiska forsknings- och planeringsuppgifter.

Generalsekreteraren och forskare utnämnas av statsrådet på framställning av det ekonomiska rådet, utan att tjänsten anslås ledig att sökas, för högst fem år.

5 §.

På det ekonomiska rådets sekretariat ankommer:

1) att för det ekonomiska rådets räkning bedriva forskning och utredningsverksamhet samt bereda det ekonomiska rådets rekommendationer till åtgärder;

2) att följa med förverkligandet av de åtgärder, vilka rekommenderats av det ekonomiska rådet, samt övriga ekonomiskt-politiska åtgärder, vilka äro av betydelse med hänsyn till det ekonomiska rådets arbete;

3) att samarbeta med de statliga ämbetsverk och inrättningar, samt enskilda ekonomiska organisationer och forskningsinstitutioner, vilka utföra ekonomiskt forsknings- och utredningsarbete, för främjande av den långsiktsplanering, som utföres vid dem, och för ett ändamålsenligt utnyttjande av forskarkrafterna;

4) att tjänstgöra som det ekonomiska rådets kansli och utföra övriga av det ekonomiska rådet givna uppdrag; samt

5) att till statsrådets kansli avgiva begärda utlåtanden och utredningar, vilka med beaktande av ärendets art icke erfordra behandling i det ekonomiska rådet.

6 §.

Tjänstemännen vid det ekonomiska rådets sekretariat tjänstgöra på förordnande av ekonomiska rådet såsom rådets och dess sektioners sekreterare, om icke det ekonomiska rådet förordnat annan sekreterare.

Generalsekreteraren tjänstgör som chef för sekretariatet och leder dess arbete.

7 §.

Statsrådet fastställer arvodena för det ekonomiska rådets ordförande, viceordförande och övriga ledamöter. Arvodena till sakkunniga och sekreterare, vilka icke äro tjänstemän vid det ekonomiska rådets sekretariat, erläggas enligt samma grunder, som gälla i fråga om kommittéer.

8 §.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 30 december 1954 om det ekonomiska rådet och den ekonomiskt-politiska planeringsbyrån (538/54). Det med stöd av sistnämnda förordning tillsatta ekonomiska rådet fortsätter sin verksamhet såsom ekonomiskt råd enligt denna förordning till utgången av maj månad 1966.

Helsingfors den 21 januari 1966.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Statsminister
Johannes Virolainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.