55/1965

Given i Helsingfors den 10 februari 1965.

Lag om ändring av 30 kap. rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 30 kap. 2, 4, 5, 6 och 7 §§ samt 11 § 2 mom. rättegångsbalken, sådana de, med undantag av 6 § 3 punkten, lyda i lagen den 7 januari 1955 (2/55) och sådan 6 § 3 punkten lyder i lagen den 20 februari 1960 (109/60), och fogas till samma kapitels 16 § ett nytt 3 mom. som följer:

2 §.

Den som vill söka ändring i hovrätts dom eller utslag i ärende, som inkommit till hovrätten genom vad, besvär, underställning eller klagan, skall begära fullföljdstillstånd hos högsta domstolen.

4 §.

Vid prövning av, huruvida fullföljdstillstånd skall meddelas, bör hänsyn tagas även till avgörande, varigenom målet till någon del icke upptagits till prövning och vari ändring yrkas i samband med huvudsaken, likväl icke, där det gäller yrkande, som på grund av att det framställts först i hovrätten, icke kunnat upptagas till prövning.

5 §.

I tvistemål må fullföljdstillstånd enligt 3 § 1 punkten ej meddelas part om det, som han genom hovrättens avgörande tappat, gäller endast penningar eller sådant, som kan uppskattas i penningar, och värdet av detta uppenbart ej överstiger 2000 mark.

I mål, vari hovrätten handlagt straff yrkande, må fullföljdstillstånd enligt 3 § 1 punkten ej meddelas allmänna åklagaren eller målsägande, med mindre talan avser brott, varå enligt den normala straffskalan kan följa tukthus över tre år, avsättning eller skiljande från utövning av tjänst eller förlust av medborgerligt förtroende eller ovärdighet att nyttjas i landets tjänst, ej heller tilltalad, med mindre han däri för något brott dömts till frihetsstraff över nio månader, avsättning eller skiljande från utövning av tjänst eller hovrätten i sitt utslag förklarat honom förlustig medborgerligt förtroende eller ovärdig att nyttjas i landets tjänst eller fråntagit honom rätten att driva näring eller yrke.

Utöver vad i 2 mom. stadgats må part, likväl ej allmänna åklagaren, i brottmål meddelas fullföljdstillstånd enligt 3 § 1 punkten endast om det, som han genom hovrättens avgörande tappat, gäller yrkande, på grund varav, om det skulle ha blivit handlagt i tvistemål, fullföljdstillstånd skulle kunna meddelas enligt sagda punkt, eller förverkande av egendom, dess värde eller ekonomisk nytta av brott eller på brott grundat skadestånd eller annat dylikt som kan uppskattas i penningar, dock icke, om värdet av det han genom hovrättens avgörande i sagda hänseende tappat uppenbart ej överstiger 2000 mark.

Vid beräknandet av ovan i denna paragraf avsett värde medräknas icke efter målets anhängiggörande upplupen ränta, ej heller rättegångskostnad.

6 §.

Fullföljdstillstånd må enligt 3 § 1 punkten ej heller meddelas:

1) i mål, som gäller skyldighet att taga del i underhåll och uppfostran av barn utom äktenskap;

2) part, om det, som han genom hovrättens avgörande tappat, gäller endast underhållsskyldighet i enlighet med äktenskapslagen;

3) i mål, som gäller brott mot alkohollagstiftningen, annan än den, som förklarats förlustig tjänst eller befattning eller rätt att idka näring eller yrke, så ock den, som genom domen förverkat annan egendom än alkoholhaltigt ämne, värdet av sådan egendom eller genom brottet vunnen ekonomisk nytta, dock ej, om värdet av det han genom hovrättens avgörande i sagda hänseende tappat uppenbart ej överstiger 2000 mark;

4) då ändringssökandet gäller allenast rättegångskostnad eller utslag, medelst vilket hovrätt, utan att yttra sig om huvudsaken, återförvisat målet till underrätt eller överfört det till annan underrätt; ej heller

5) om ändringssökande annorstädes i lag är särskilt förbjudet.

7 §.

Vid sökande av ändring i av hovrätt i ärende, som avses i 2 §, givet utslag, vilket icke innehåller avgörande i huvudsaken och i vilket ändring icke skall sökas i samband med huvudsaken, skall vad i sagda paragraf samt i 3, 5 och 6 §§ är stadgat äga motsvarande tillämpning.

11 §.

Sedan bevis om missnöjesanmälan meddelats, skall hovrätten tillställa högsta domstolen alla till målet hörande handlingar och avskrift av sin dom eller sitt utslag. Av avskriften bör framgå omröstning, som måhända verkställts vid ärendets avgörande i hovrätten. Har muntligt förhör anställts i målet, skall avskrift av protokoll häröver fogas till handlingarna.

16 §.

Där fullföljdstillstånd meddelats eller högsta domstolen avgjort ändringsansökan i mål, som av hovrätt handlagts i första instans, må högsta domstolens dom eller utslag uppsättas utan redogörande del och fogas till hovrättens dom eller utslag eller officiellt bestyrkt avskrift därav.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1965. Dock skall vid sökande av ändring i dom eller utslag, som av hovrätt givits därförinnan, äldre lag äga tillämpning.

Helsingfors den 10 februari 1965.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.