45/1965

Given i Helsingfors den 5 februari 1965.

Lag om ändring av 10 kap. rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves 10 kap. 3 § rättegångsbalken och ändras 2 § i samma kapitel, sådant sagda lagrum lyder i lagen den 5 september 1951 (472/51), som följer:

2 §.

Yppas tvist om arv, testamente eller bidrag, som skall utgå enligt 8 kap. ärvdabalken, eller, därest den döde var gift, om avvittring mellan arvinge och efterlevande maken, eller sökes eljest delägare i den dödes bo i sak, som rör boet, lyde målet under den rätt, varunder den döde haft sitt bo och hemvist. Samma rätt tillhöre ock fråga om utfyllnad av laglott, bouppteckning, bringande i kraft av arvinges eller testamentstagares rätt, arvskifte eller klander därav, förvaltning av dödsbo eller avträdande av boets egendom till konkurs.

Uppkommer i annat fall än ovan sägs tvist om avvittring mellan makar, döme därom rätten på den ort, där mannen har sitt hemvist, eller, om han ej är bosatt i Finland, där hustrun bor.

Finnes i mål, som i denna paragraf nämnas, ej behörig domstol efter vad nu är sagt, skall målet upptagas av rådstuvurätten i Helsingfors.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1966. Vad i 2 §, i den lydelse lagrummet hade före den 1 januari 1930, är stadgat om laga domstol i mål, som gälla undanskiftande av egendom eller boskillnad, skall fortfarande lända till efterrättelse i fråga om makar, på vilkas egendomsförhållanden före sagda dag gällande lag äger tillämpning.

Helsingfors den 5 februari 1965,

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.