42/1965

Given i Helsingfors den 5 februari 1965.

Lag om ändring av äktenskapslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 86 § 1 mom. och 103 § äktenskapslagen, 86 § 1 mom. sådant det lyder i lagen den 23 september 1948 (681/48), och fogas till densamma en ny 94 a § som följer:

86 §.

Till dess avvittring sker, deltager efterlevande maken i förvaltningen av den döde makens egendom på sätt i ärvdabalken stadgas.


94 a §.

Då vid makes död förskott på arv, som givits ur någondera makens gods, vari giftorätt föreligger, skall avräknas på förskottstagarens arv efter den avlidne maken, skall från värdet av vad som vid avvittringen tillfaller arvingar och testamentstagare efter den döde, avräknas värdet av förskottet eller, om hela värdet icke kan avräknas på förskottstagarens arv, det belopp, som kan avräknas.

Då förskott enligt 1 mom. avräknas vid avvittring, skall till förskottsgivarens behållna giftorättsgods före skiftet läggas det belopp, som vid avvittringen skall avdragas. Efterlämnar den, som givit förskottet, därjämte annat gods, skall även detta beaktas vid avräkningen av förskottet.

103 §.

Vid avvittring, som efterlevande maken och den först avlidne makens arvingar eller ock makarna förrätta, må den part, som skall avstå egendom, själv avgöra, vad han vill avstå. I stället för egendom, som part önskar behålla, må han giva penningar enligt egendomen vid avvittringen åsätt värde.

Skall make av andra parten erhålla egendom, äge han, utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat, rätt att på sin lott utfå arbetsredskap och annat lösöre, som erfordras för fortsättande av hans näring, såvida detta kan ske utan synnerlig olägenhet för andra maken.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1966.

Helsingfors den 5 februari 1965.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.