639/1964

Given i Helsingfors den 30 december 1964.

Lag om ändring av lagen angående införande av lagen om allmänna vägar.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 3 § lagen den 21 maj 1954 angående införande av lagen om allmänna vägar, sådant sagda lagrum lyder i lagen den 8 juli 1961 (391/61), erhålla följande ändrade lydelse:

3 §.

De inom landskommuns, köpings eller stads område belägna vägar eller delar av dem, vilka skola underhållas såsom kommunal- eller byvägar och vilkas betydelse för den allmänna samfärdseln är åtminstone så avsevärd som i 8 § lagen om allmänna vägar om bygdeväg är nämnt, skola senast inom åtta år efter det nämnda lag trätt i kraft förklaras för bygdevägar. På synnerliga skäl må statsrådet förlänga denna tid. Motsvarar väg icke i sitt tidigare skick de skäliga anspråk, som kommunal- eller byväg bör uppfylla. skall den iståndsättas på sätt i 6 § stadgas. Beslut om vägs förklarande för bygdeväg fattas beträffande envar väg av ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena, sedan sådan utredning verkställts, som i 4 och 5 §§ omförmäles. Beslut, varigenom väg förklarats för bygdeväg eller därom gjord framställning eller yrkande förkastats, skall meddelas efter anslag, och besvärstiden räknas härvid från den dag, då beslutet meddelades.

Vad i 1 mom. är stadgat skall äga motsvarande tillämpning med avseende å kommunal- eller byväg, vars byggande enligt därom meddelat beslut påbörjats före den 1 januari 1965.

Likaså skola stadgandena i 1 mom. tillämpas, då fråga är om sådana vägar inom stads och sådan köpings område, som är skild kommun, vilka oaktat de icke äro i väglagen av den 3 maj 1927 (165/27) avsedda kommunal eller byvägar eller landsvägsdelar likväl av gammalt ansetts eller på annan grund äro att anse som allmänna vägar.

Desslikes skola stadgandena i 1 mom. tillämpas på sådana i lagen den 9 mars 1951 om temporär vård av kolonisationsvägar (140/51) samt i den gällande jorddispositionslagstiftningen avsedda kolonisationsvägar, vilkas betydelse för den allmänna samfärdseln är åtminstone så avsevärd som i S § lagen om allmänna vägar om bygdeväg är nämnt, försåvitt byggnadsarbetena på dessa vägar påbörjats före den 1 januari 1965. På lantbruksministe-riet ankommer att såsom överlåtare av dessa vägar försätta dem i det skick, som i 1 mom.

Helsingfors den 30 december 1964.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Grels Teir.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.