400/1964

Given i Helsingfors den 13 juli 1964.

Lag angående ändring av lagen om stiftelser.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 1, 3―7, 9―15, 17―19 och 22 §§ lagen den 5 april 1930 om stiftelser (109/30), varjämte till lagen fogas nya 8 a, 14 a och 24 a §§, som följer:

1 kap.

Stiftelses grundande.

1 §.

Vill någon avstå egendom för grundande av självständig stiftelse, upprätte däröver stiftelseurkund. Om grundande av självständig stiftelse efter stiftarens död skall förordnas i skriftligt testamente.

3 §.

Förordnande om stiftelses grundande skall innehålla uppgift om dess ändamål och densamma tillkommande egendom. Stiftelseurkunden bör vara till riktigheten styrkt.

I den händelse stiftaren ej själv ombesörjer åtgärderna för stiftelsens grundande, bör han förordna, på vem detta skall ankomma. Skall stiftelse grundas efter stiftarens död och har han icke utsett någon att draga försorg därom eller åtager sig ej den, som stiftaren därtill utsett, uppdraget, skall domstol därtill förordna en eller flere personer.

Förordnande om grundande av i stiftelseurkund angiven stiftelse må av stiftaren återkallas innan stiftelsen registrerats.

4 §.

I stiftelses stadgar skola uppgivas:

1) stiftelsens namn, vilket bör innehålla ordet ,,stiftelse" och tydligt skilja sig från tidigare i stiftelseregistret införda stiftelsers namn;

2) den kommun, som skall anses såsom stiftelsens hemort:

3) stiftelsens ändamål och huru det skall förverkligas;

4) stiftelsen tilldelad egendom och sättet för dess förvaltning;

5) bestämmelser om stiftelsens styrelse och de övriga organ, vilka möjligen tilldelats beslutanderätt i stiftelsens angelägenheter, samt jämväl därom, vem eller vilka, som äro berättigade att teckna stiftelsens namn;

6) huruvida och enligt vilken grund styrelsens medlemmar tillkommer ersättning för deras deltagande i styrelsens möten;

7) när bokslut skall uppgöras samt räkenskaperna och förvaltningen skola granskas; samt

8) huru beslut om ändring av stiftelsens stadgar och om dess upplösning skall fattas.

Stiftelsen må såsom sitt namn använda även i dess stadgar upptagen översättning av namnet till det andra inhemska språket.

Har stiftaren meddelat bestämmelser beträffande andra omständigheter, som angå stiftelsen, böra de jämväl intagas i stadgarna.

Vid uppgörande av stadgarna må avvikelse ej ske från stiftarens bestämmelser, därest dessa ej äro stridande mot lag eller god sed eller av annan orsak icke kunna iakttagas. Stiftelsens ändamål må dock ej ändras.

5 §.

Tillstånd till grundande av stiftelse skall sökas hos justitiemimsteriet, hos vilket samtidigt skall anhållas om stadfästelse av dess stadgar. Ansökan skall göras skriftligt hos ministeriet och därtill skall fogas stiftelseurkund eller testamente, antingen i original eller å ämbetets vägnar bestyrkt avskrift, samt utredning om att testamentet vunnit laga kraft. Till ansökan skall även fogas de för stiftelsen uppgjorda stadgarna.

Önskar stiftaren återkalla i stiftelseurkund ingående förordnande om grundande av stiftelse, efter det ansökan om tillstånd att grunda stiftelsen gjorts hos ministeriet, skall stiftaren tillställa ministeriet skriftlig, till riktigheten styrkt anmälan om återkallandet.

Tillstånd till grundande av stiftelse bör meddelas, om stiftelsens ändamål är nyttigt, och dess stadgar stadfästas, om de uppgjorts i enlighet med bestämmelserna i denna lag och deras innehåll icke är stridande mot lag eller god sed. Tillstånd må dock ej beviljas, om stiftelsens ändamål enligt dess stadgar är att bedriva affärsverksamhet eller om dess huvudsakliga syfte uppenbarligen är att förskaffa stiftaren eller stiftelsens funktionärer direkt ekonomisk fördel eller då stiftelsens grundande skulle innefatta ett kringgående av gällande stadganden om fideikomiss. Tillstånd till grundande av stiftelse må icke heller beviljas, då stiftelsen tillkommande egendom är så ringa eller står i en så uppenbar disproportion till stiftelsens ändamål, att förutsättningar för stiftelsens grundande icke kan anses förefinnas eller om i stadgarna avvikelse gjorts från stiftarens bestämmelser genom ändring av stiftelsens syfte eller eljest på ett sätt, som icke kan anses berättigat.

6 §.

Registret över stiftelser är gemensamt för hela landet och föres av justitiemimsteriet.

Anmälan till registret skall göras skriftligen hos ministeriet med bifogande av:

1) bestyrkt avskrift av för stiftelsen given tillståndsresolution med därtill bifogade stadgar;

2) uppgift om stiftelsens styrelse;

3) styrelsens försäkran, att stiftelsen tilldelad lösegendom innehaves av styrelsen; samt

4) därest till stiftelsens styrelse höra enskilda personer, uppgift om namn, medborgerskap och hemort för dessa samt för dem, som äga rätt att teckna stiftelsens namn.

Befinnes den till anmälan bifogade utredningen sakenlig, skall inregistrering utan dröjsmål verkställas.

7 §.

I stiftelseregistret skola antecknas:

1) stiftelsens namn, hemort och ändamål; samt

2) vem eller vilka, som utgöra stiftelsens styrelse, samt, om i styrelsen ingå enskilda personer, namn, medborgarskap och hemort för dessa samt för dem, som äga rätt att teckna stiftelsens namn.

Har i stiftelses stadgar upptagits föreskrift om den översättning av stiftelsens namn som användes, skall därom även göras anteckning i registret.

8 a §.

Stiftelse må icke idka annan affärsverksamhet än sådan, som nämnes i dess stadgar och som omedelbart främjar förverkligandet av stiftelsens ändamål.

2 kap.

Stiftelses förvaltning.

9 §.

Stiftelses angelägenheter handhavas och densamma företrädes av dess styrelse. Styrelsen må utgöras av eller såsom medlem däri ingå jämväl offentlig myndighet och må styrelsen även bestå av inrättnings, annan stiftelses eller sammanslutnings styrelse.

I stiftelses stadgar må bestämmas, huruvida och i vad mån en eller flere av styrelsens medlemmar, utan de övrigas medverkan, eller för skötseln av stiftelsens löpande ärenden antagna särskilda funktionärer må handla på stiftelsens vägnar. Stämning eller annat meddelande skall anses hava tillställts styrelsen, såsnart det delgivits någon av styrelsens medlemmar.

Medlemmarna i stiftelses styrelse och de som äga rätt att. teckna stiftelses namn böra vara här i landet bosatta finska medborgare, såframt icke statsrådet i enskilt fall beviljat tillstånd till att utlänningar eller i utlandet bosatta finska medborgare må vara medlemmar i styrelsen eller äga rätt att teckna stiftelsens namn.

Är beslutanderätt i stiftelses angelägenheter anförtrodd även annat organ än stiftelsens styrelse, skall dess och styrelsens inbördes förhållande i stadgarna fastställas; likväl må stiftelsens styrelse i denna lag ålagda skyldigheter eller ansvar icke inskränkas.

10 §.

Stiftelses styrelse skall i sin verksamhet ställa sig lag och stiftelsens stadgar till noggrann efterrättelse.

Stiftelses medel skola placeras på ett betryggande och inkomstbringande sätt och må de icke utgivas såsom lån åt person, som avses i 12 § 3 mom.

Styrelsemedlem och annan stiftelsens funktionär är ansvarig för den skada han tillskyndat stiftelsen genom vårdslöshet eller åtgärd, som strider mot lag eller stadgarna. Hava flere varit till skadan vållande, ansvare de en för alla och alla för en.

11 §.

Vid styrelses sammanträden skall föras protokoll, vari beslut och omröstningar böra antecknas.

Styrelsen skall draga försorg om en sådan bokföring, som omfattningen och arten av stiftelsens verksamhet kräva. Styrelsen bör uppgöra bokslut för varje räkenskapsperiod.

Styrelsen bör över varje räkenskapsperiod avfatta verksamhetsberättelse, varav i huvuddrag bör framgå, på vilket sätt stiftelsen verkat för att uppfylla sitt ändamål samt huru stiftelsens ekonomi utvecklat sig under räkenskapsperioden. Verksamhetsberättelsen skall jämte bokslutet lämnas till revisorerna.

12 §.

Stiftelse bör för granskning av dess räkenskaper och förvaltning hava minst två revisorer och suppleanter för dem.

Revisorerna böra, såvida i stiftelsens stadgar ytterligare krav angående revisorernas kompetens icke intagits, hava sådan insikt i bokföring och ekonomiska angelägenheter, som med beaktande av arten och omfattningen av stiftelsens verksamhet bör anses nödig för uppgiftens utförande.

Till revisor må icke utses:

1) den, som är medlem i stiftelsens styrelse eller annan funktionär i stiftelsen;

2) den, som är i underordnad eller beroende ställning i förhållande till ovan i 1 punkten avsedd person; ej heller

3) den, som är gift med i 1 punkten avsedd person eller står i rätt upp- eller nedstigande skyldskaps-, svågerskaps- eller syskonförhållande till honom.

Sedan revisorerna granskat stiftelsens räkenskaper och förvaltning skola de i bokslutet göra anteckning därom, huruvida bokslutets balanser uppgjorts i enlighet med allmänna bokföringsprinciper, samt till stiftelsens styrelse avgiva skriftlig revisionsberättelse. Berättelsen bör innehålla utlåtande om revisionens resultat samt särskilt uttalande därom:

1) huru stiftelsens medel äro placerade;

2) huruvida stiftelsens bokföring och handhavandet av de löpande ärendena böra anses sakenligt ordnade; samt

3) huruvida stiftelsens bokslut och verksamhetsberättelse lämna riktiga och tillräckliga uppgifter om stiftelsens ekonomi och verksamhet.

3 kap.

Tillsynen över stiftelse.

13 §.

Justitieministeriet skall tillse, att stiftelses förvaltning handhaves i enlighet med lag och stiftelsens stadgar.

Stiftelse skall, såvida i dess stadgar icke annat föreskrives, inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång tillställa ministeriet till riktigheten styrkta avskrifter av bokslutsbalanserna samt av verksamhets- och revisionsberättelserna. Stiftelsen skall, då det anses nödigt, lämna ministeriet även annan utredning angående sin verksamhet, som är av nöden för tillsynen.

Ministeriet är, då skäl därtill föreligger, berättigat att verkställa granskning av stiftelses räkenskaper och förvaltning och även på annat sätt granska stiftelsens verksamhet.

14 §.

Finner Justitieministeriet, att stiftelses styrelse förfarit i strid med lag eller stiftelsens stadgar, må ministeriet hos överexekutor anhålla om förbud mot verkställighet av felaktigt beslut. Överträdes förbudet, lände till efterrättelse, vad i utsökningslagen är stadgat angående överträdelse av förbud, som meddelats genom dom.

Konstaterar ministeriet, att styrelsen eller dess medlem på sätt i 10 § 3 mom. säges tillskyndat stiftelsen skada, skall ministeriet förordna allmän åklagare att vid underrätten på stiftelsens hemort utföra talan om skadestånd och, då anledning föreligger, om ansvar; och må styrelsen eller dess medlem härvid också entledigas eller förpliktas att fullgöra vad som underlåtits.

14 a §.

Entledigas stiftelses styrelse i fall som avses i 14 § 2 mom., skall rätten tillika förordna en eller flere godemän att handhava stiftelsens angelägenheter till dess ny styrelse i enlighet med stiftelsens stadgar blivit vald. Rätten äger befogenhet att bestämma, att utslag om entledigande av styrelsen eller dess medlem och förordnande av godemän omedelbart skall gå i verkställighet oaktat ändring sökts.

Befinnes stiftelse eljest vara utan styrelse, förordne justitieministeriet en eller flere godemän att handhava stiftelsens angelägenheter till dess ny styrelse i enlighet med stiftelsens stadgar blivit vald.

Kan i fall, som avses i 1 eller 2 mom., ny styrelse icke väljas i den ordning stadgarna föreskriva, skall justitieministeriet anmoda allmän åklagare att hos underrätten på stiftelsens hemort göra framställning om tillsättande av ny styrelse för stiftelsen. Vid förordnandet av medlemmar i styrelsen skola såvitt möjligt bestämmelserna i stiftelsens stadgar om styrelsens sammansättning och mandattidens längd beaktas. Den nya styrelsen äger rätt att vid behov komplettera sig själv.

Godemän, som avses i 1 och 2 mom. äga rätt att för utförandet av sina åligganden uppbära ersättning ur stiftelsens medel.

15 §.

Finner stiftaren eller någon, vars fördel stiftelsens verksamhet avser, att stiftelsens styrelse förfarit i strid med lag eller stiftelsens stadgar, må han hos justitieministe-riet yrka på rättelse. Har till stöd för yrkandet anförts giltiga skäl, skall ministeriet infordra styrelsens förklaring och därefter, om anledning därtill föreligger, vidtaga de åtgärder som ärendets art påkallar.

4 kap.

Ändring av stadgar och stiftelses upplösning.

17 §.

Befinnes ändring av stiftelses stadgar på grund av förändrade förhållanden eller av annan orsak nödig, skall stiftelsen ombesörja ändringen av stadgarna samt hos justitieministeriet söka fastställelse av ändringen.

Stiftelses ändamål må ändras blott om fortsatt användning av stiftelsens medel för det fastställda ändamålet vore omöjlig eller på grund av stiftelsens ringa tillgångar eller av annan orsak uppenbart onyttig eller stridande mot lag eller god sed, och nytt ändamål, som ej väsentligen skiljer sig från det ursprungliga, lämpligen kan bestämmas för stiftelsen. Beslut om ändring av stiftelses ändamål skall, om ej stiftelsens stadgar därom annorlunda föreskriva, omfattas av ett flertal om minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.

Fastställd stadgeändring bör ministeriet å ämbetets vägnar införa i stiftelseregistret utan särskild anmälan. Ändrade stadgar må ej tillämpas, innan ändringen antecknats i registret.

18 §.

Stiftelse, som grundats för viss tid eller under vissa förutsättningar, skall, då den utsatta tiden gått till ända eller om de avsedda förutsättningarna icke mera förefinnas, med justitieministeriets begivande upplösas.

Har ett sådant läge uppkommit, som nämnes i 17 § 2 mom., och kan stiftelsens ändamål icke ändras, skall förfaras på sätt i 1 mom. är stadgat.

På yrkan av allmän åklagare må underrätten på stiftelsens hemort, om stiftelsens verksamhet fortgående strider mot lag eller stiftelsens stadgar, entlediga styrelsen eller dess medlem eller, då skäl därtill föreligger, förklara stiftelsen upplöst. Entledigas, stiftelsens styrelse, bör vad i 14 a § 1, 3 och 4 mom. är stadgat, äga motsvarande tillämpning.

19 §.

Upplöses stiftelse med begivande av justitieministeriet, skall stiftelsens styrelse draga försorg om de åtgärder, till vilka upplösningen giver anledning, därest ej justitieministeriet finner nödigt utse särskild utredningsman. Förklarar domstol stiftelse upplöst, skall den utse en eller flere utredningsmän; rätten må jämväl förordna, att stiftelsens egendom omedelbart bör omhändertagas av utredningsmännen även om utslaget angående stiftelsens upplösning ej skulle hava vunnit laga kraft.

Skulle efter betalning av stiftelses gäld återstå tillgångar och har ej i stadgarna föreskrivits, huru de skola användas, tillfalla desamma staten, vilken utan dröjsmål bör anslå dem till främjande av något ändamål, som har samband med stiftelsens verksamhet. När stiftelse upplöses, må årsstämning sökas å dess okända borgenärer.

5 kap.

Särskilda stadganden.

22 §.

Sker ombyte av styrelsemedlem eller av dem, som teckna stiftelses namn, skall, därest i styrelsen ingå enskilda personer, därom anmälas till stiftelseregistret. Dylik anmälan skall ock äga rum, då stiftelse med justitieministeriets begivande upplösts.

Om domstols utslag, som avses i 14 a §

1 och 3 mom., skall ministeriet å ämbetets vägnar göra anteckning i stiftelseregistret. Ministeriet skall ock göra anteckning i stiftelseregistret om beslut, som avses i 14 a §

2 mom.

Då stiftelses egendom avträdes till konkurs eller domstol givit utslag, som avses i 18 § 3 mom., skall domstolen ofördröjligen anmäla därom till justitieministeriet, som bör göra anteckning om saken i stiftelseregistret.

24 a §.

Ändring i underrätts med stöd av denna lag avkunnade utslag sökes, även i det fall att fråga icke är om på brott grundat yrkande, genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1965.

På ansökningar, som tillställts justitieministeriet innan denna lag trätt i kraft, samt på anmälningar till stiftelseregistret skola tillämpas bestämmelserna i den tidigare lagen. Även efter lagens ikraftträdande må tillstånd beviljas till grundande av sådan självständig stiftelse, varom förordnats i muntligt testamente, som gjorts innan lagen trätt i kraft.

Registrerad stiftelse, vars styrelsemedlemmar eller namntecknare icke äro i landet bosatta, finska medborgare, skall inom ett år efter det denna lag trätt i kraft ansöka om i 9 § 3 mom. avsett tillstånd eller ombesörja ändring av styrelsens sammansättning eller ombyte av namntecknarna. Försummas detta, upphör medlemskap i styrelsen eller namntecknarnas behörighet. Medlemskap i styrelsen eller namntecknarnas behörighet upphör likaså i det fall, att tillståndsansökningen icke bifallits. I övrigt lände i tillämpliga delar till efterrättelse vad i 14 a § 2, 3 och 4 mom. är stadgat.

Före denna lags ikraftträdande registrerad stiftelse är berättigad att idka affärsverksamhet, som den tidigare bedrivit, och använda sitt i registret antecknade namn.

Helsingfors den 13 juli 1964.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
Olavi Merimaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.