323/1964

Given i Helsingfors den 12 juni 1964.

Lag angående ändring av lagen om allmänna vägar.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 3 §, 11 § 2 mom. 1 och 2 punkten samt 46 § lagen den 21 maj 1954 om allmänna vägar (243/54), 3 och 46 §§ sådana de lyda i lagen den 9 augusti 1963 (404/63), erhålla följande ändrade lydelse:

3 §.

Till väg höra körbana och övriga trafikbanor, såsom gång- och cykelbana, samt de områden, anläggningar och anordningar, som varaktigt erfordras för deras bestånd och begagnande, såsom vägren, slänt, vägbank, dike, mitt-, skilje- och gränsremsa, omkörnings-, vänd- eller hållplats, mindre upplags- eller parkeringsområde, som omedelbart ansluter sig till väg, så ock skyddsvärn, trumma, bro, färja med färjläge och färjled, brygga eller reservlandningsplats, som förklarats ansluten till väg, ävensom vägmärke. Till väg hör likaså område, som erfordras för tull- och passkontroll av vägtrafik över riksgränsen.

Till väg såsom dess biområden hänföras plats, som varaktigt erfordras för uttagning av väghållningsämnen, ävensom för väghållningen nödiga särskilda byggnads- eller upplagsområden, till trafikanternas begagnande upplåtna allmänna parkerings- och lastningsområden samt de områden vid huvud- eller stamväg, som erfordras för trafikanternas vila och förplägnad eller service för fordonen.

Område, som avses i 1 mom., utgör vägområdet. Vägområde, vars gränser icke fastställts vid lantmäteriförrättning, sträcker sig till ett avstånd av en meter från yttre kanten av diket eller, där dike icke finnes, vägslänten eller -skärningen.

11 §.

Såsom underhåll av väg räknas:

1) påförande av väghållningsämnen och vägbanans jämnande ävensom vägdammets bindande och vägens renhållning, då detta anses nödigt, åtgärd för vägens torrhållning, reparation och ombyggnad av trumma samt hållande av bro, brygga, reservlandningsplats och färja i brukbart skick;

2) uppsättande av skyddsvärn, vägmärke eller annan dylik anordning samt, då vägmyndighet befunnit stationär trafikbelysning nödvändig, därav föranledda åtgärder.


46 §.

Har förslag väckts om byggande av väg eller grundande av biområde till sådan, vare det tillåtet att på åtgärd eller uppdrag av myndighet utföra stakning, mätning, utpålning, kartläggning eller undersökning av grund eller att vidtaga annan förberedande åtgärd på fastighet och att från denna taga till stakar och pålar erforderliga träd. Vid förrättningen skall tillses, att växande gröda eller skog icke onödigt skadas. Träd eller buske, som växer i trädgård eller som eljest tagits under särskild omvårdnad, må icke utan ägarens medgivande skadas eller fällas.

Helsingfors den 12 juni 1964.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
M. Niskala.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.