296/1964

Given i Helsingfors den 29 maj 1964.

Varumärkesförordning.

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 58 § varumärkeslagen (7/64) av den 10 januari 1964:

1 kap.

Varumärkesregistret.

1 §.

Det vid patent- och registerstyrelsen förda varumärkesregistret skall bestå av särskilt registerkort för varje registrerat varumärke. Registerkorten skola numreras och ordnas i nummerföljd.

Registerkort, varpå registrering av kollektivmärke antecknats, skall upptaga anmärkning därom.

2 §.

Då beslut om registrering av varumärke vunnit laga kraft, skall registermyndigheten ofördröjligen införa märket i registret. På registerkortet skall antecknas:

1) varumärkets ansökningsnummer och dagen för ansökningens ingivande;

2) registernummer och registreringsdag;

3) innehavarens namn eller firma och hemort;

4) uppgift om den rörelse eller det yrke, för vilket märket är avsett, eller, i fråga om kollektivmärke, arten av innehavarens verksamhet; samt

5) de klasser eller slag och klasser av varor eller tjänster, som rätten till märket avser, samt, i fråga om kollektivmärke, uppgift om de bestämmelser, enligt vilka märket må användas.

I 15 § varumärkeslagen avsett undantag från skyddet (undantagsbestämmelse) samt företrädesrätt, som avses i 18 och 30 §§ samma lag, skall även antecknas i registret. Jämväl antecknas färdbeskrivning och, efter myndighetens prövning, annan beskrivning av märket.

Har innehavare av varumärke icke hemvist i Finland, skall i registret antecknas innehavarens ombud. Uppgift om ombud skall antecknas även i annat fall, om registermyndigheten finner det erforderligt.

3 §

Ansökan om förnyelse av registrering skall ofördröjligen antecknas i registret med angivande av dagen för ingivandet. Sedan ärendet avgjorts, skall beslutet införas i registret. Beviljas förnyelse för annan än den, vilken senast blivit antecknad som varumärkets innehavare, skall samtidigt i registret antecknas uppgifter rörande den nye innehavaren.

4 §.

När varumärke avföres ur registret enligt 24―26 §§ eller 31 § varumärkeslagen. skall registerkortet överkorsas samt dagen för åtgärden och anledningen därtill angivas.

5 §.

Framställes begäran enligt 33 eller 34 § varumärkeslagen om anteckning av överlåtelse eller licensupplåtelse av varumärke, skall omnämnande därom ofördröjligen införas i registret. Sedan registermyndigheten avgjort ärendet, skall beslutet antecknas i registret. Bifalles ansökan, skall anteckning göras om den nye innehavarens eller licenstagarens namn eller firma och hemort samt om dagen för överlåtelse- eller licensavtalet. I fråga om licensupplåtelse skall, efter registermyndigheten enligt prövning i varje särskilt fall, anteckna de begränsningar i licenstagarens rätt, som äro angivna i licensavtalet.

Beträffande begäran om anteckning av pantförskrivningavtal, som avses i 33 § 3 mom. varumärkeslagen, skall anteckning göras i registret och ärendet ofördröjligen avgöras. Beslutet ävensom dagen härför skall antecknas i registret och, om ansökan bifalles, skall i registret dessutom antecknas panthavarens namn eller firma och hemort samt dagen för pantförskrivningsavtalet och för panträttens uppkomst.

Visas licens eller panträtt ha upphört att gälla, skola anteckningarna därom överkorsas samt dagen för åtgärder och anledningen därtill angivas.

Övergång av rätten till varumärke i annat fall än i 1 mom. nämnes skall även antecknas i registret.

6 §.

Registeranteckningar skola likaså göras beträffande andra än i 2―5 §§ nämnda patent- och registerstyrelsens beslut och åtgärder, som angå registrerat varumärke, så ock beträffande till registermyndigheten översänd dom i annat varumärkesärende än i 4 § avses, såframt beslutet, åtgärden eller domen omedelbart hänför sig till varumärkesregistret.

2 kap.

Ansökan i varumärkesärende.

7 §.

Ansökan i varumärkesärende skall ske skriftligen och vara underskriven av sökanden eller hans ombud. Av ansökningen åtföljande bilaga på främmande språk bör till registermyndigheten inlämnas en till riktigheten bestyrkt översättning till finska eller svenska språket, försåvitt myndigheten så fordrar.

8 §.

Vid ansökan om registrering skall for varje varumärke göras särskild ansökan. Detsamma gäller då ansökan avser annan åtgärd beträffande varumärke.

Önskar sökanden utsträcka registreringen att omfatta annat varuslag än i ansökningen avsetts, skall därom göras särskild ansökan.

9 §.

Ansökan om registrering av varumärke skall innehålla:

1) sökandens namn eller firma samt hemort och adress;

2) om sökanden är företrädd genom ombud, dennes namn, hemort och adress;

3) varumärket i form av figur, ord, bokstäver eller siffror, eller ock såsom avbildning av varas utstyrsel;

4) uppgift om den rörelse eller det yrke, för vilket märket är avsett, eller, i fråga om kollektivmärke, arten av sökandens verksamhet; samt

5) uppgift om de klasser eller slag av varor eller tjänster, för vilka märket begäres bli registrerat.

Vid ansökningen skall fogas:

1) avbildning av varumärket, avtryckt eller skrivet på postkortskartong i formatet 15 X 10 centimeter i två exemplar, eller, försåvitt önskemål framföres om att märket måtte registreras för varor i flera än en klass, ytterligare en avbildning för varje annan klass; och

2) för märkets avtryckande i svartvitt erforderlig kliché av samma storlek som avbildningarna och fastsatt på ett rätvinkligt, för användning i tryckeri lämpligt underlag, då varumärket utgöres av ett figurmärke eller ett sådant ordmärke, som icke återgivits i vanlig tryckstil.

Begär sökanden märket registrerat i viss färg, skall ansökningen innehålla färgbeskrivning och skall vid ansökningen fogas på arkivpapper tryckta avdrag av märket i färg i minst tio skilda exemplar.

Driver sökanden icke näring i Finland, skall vid ansökningen fogas utdrag ur varumärkesregistret i hans hemland, utvisande att varumärket är för honom där registrerat för de varor, som ansökningen här i landet avser (hemlandsbevis). Om befrielse från kravet på hemlandsbevis för näringsidkare i vissa främmande stater är stadgat i varumärkeslagen.

Vid ansökan om registrering av kollektivmärke skola även fogas i 53 § varumärkeslagen nämnda handlingar.

10 §.

I ärende rörande registrering av varumärke skall, om registermyndigheten finner det påkallat, sökanden skriftligen förklara vad märket är avsett att föreställa och vad som enligt sökandens mening karakteriserar detsamma.

Avser ansökan registrering av varuutstyrsel, skall sökanden, om registermyndigheten finner det påkallat, ingiva modellexemplar av denna till myndigheten.

11 §.

Invändning, som avses i 20 § 2 mom. varumärkeslagen, skall göras skriftligen och ingivas i två exemplar till patent- och registerstyrelsen. Jämväl bilaga till invändningshandling bör såvitt möjligt ingivas i två exemplar.

Beträffande förklaring eller utlåtande i anledning av invändning skall vad i 1 mom. är sagt äga motsvarande tillämpning.

12 §.

Ansökan om förnyelse av registrering skall innehålla:

1) sökandens namn eller firma samt hemort och adress;

2) annan uppgift, som föreskrives i 9 § 1 mom. 2 och 4 p., försåvitt förhållande, som där avses, ändrats efter det senaste anteckning gjorts; samt

3) uppgift om den inskränkning i skyddet, som sökanden önskar att skall vidtagas, samt i sådant fall om de slag eller klasser av varor eller tjänster registreringen därefter skulle komma att omfatta.

13 §.

Ansökan om ändring enligt 23 § varumärkeslagen i registrerat varumärke skall innehålla:

1) sökandens namn eller firma samt hemort och adress;

2) annan uppgift, som föreskrives i 9 § 1 mom. 2 och 4 p., försåvitt förhållande, som där avses, ändrats efter det senaste anteckning gjorts; samt

3) tydlig uppgift om den ändring i märket, som sökanden önskar att skall vidtagas.

Är sökanden annan än den, som är antecknad i registret såsom märkets innehavare, skall vid ansökningen fogas handling som utvisar sökandens rätt till märket.

Vid ansökningen skola fogas avbildningar av märket, kliché och färgavdrag, som avses i 9 §.

14 §.

Ansökan om anteckning i varumärkesregistret angående överlåtelse eller annan övergång av registrerat varumärke skall innehålla uppgifter om sökanden motsvarande dem som avses i 9 § 1 mom. Är anmälaren annan än den nye innehavaren av varumärket, skola ansökningshandlingarna innehålla dennes samtycke till den begärda åtgärden.

Vid ansökningen skola fogas:

a) handling som utvisar märkets övergång och av vilken framgår huruvida övergången gällt alla de varuslag, för vilka märket är registrerat, eller en del av dem, samt huruvida övergången skett i samband med överlåtelsen av rörelsen; och

b) vederbörligt hemlandsbevis, försåvitt sådant enligt 28 § varumärkeslagen är nödigt.

15 §.

Ansökan om registrering av licensupplåtelse må göras av varumärkets innehavare eller licenstagaren. Ansökningen skall innehålla uppgift om licenstagarens namn eller firma, hemort och adress, dagen för licensavtalet samt jämväl de begränsningar i licenstagarens rätt, som måhända avtalats. Vid ansökningen skall fogas licensavtalet.

16 §.

Ansökning om anteckning i registret av pantförskrivningsavtal skall innehålla panthavarens namn eller firma, hemort och adress samt dagen för pantförskrivningsavtalet. Vid ansökningen skall fogas pantförskrivningsavtalet.

3 kap.

Förfarandet i registreringsärenden.

17 §.

Anspråk på företrädesrätt enligt 18 eller 30 § varumärkeslagen skall framställas innan ansökningen enligt 20 § sagda lag kungöres. Grundar sig anspråket på 18 § sagda lag, skall sökanden vid behov utreda, att utställningen är att anse såsom internationell.

18 §.

Framställes invändning mot registreringsansökan enligt 20 § 2 mom. varumärkeslagen och är invändningen ej uppenbart obefogad, skall sökanden föreläggas att inom utsatt tid avgiva yttrande.

19 §.

I ärende rörande varumärkes avförande ur registret samt i registreringsärenden, som avses i 23, 33 och 34 §§ varumärkeslagen, skall förfaras så som i 19 § sagda lag är stadgat om handläggningen av registreringsansökan.

Begär innehavare av varumärke, att märket avföres, och finnes licens antecknad i registret, skall vid behov meddelande om ansökningen tillställas licenstagaren och denne beredas tillfälle att avgiva yttrande.

20 §.

Registermyndigheten åligger att besvara förfrågningar från allmänheten, huruvida visst ordmärke finnes registrerat eller ej.

4 kap.

Kungörelse.

21 §.

Kungörelser, som avses i varumärkeslagen, införas i en av patent- och registerstyrelsen utgiven varumärkestidning.

Ansökningen jämte alla bilagor skall under två månader, räknat från dagen för kungörelsens offentliggörande, hållas tillgänglig hos patent- och registerstyrelsen för envar, som önskar taga kännedom om ansökningen.

22 §.

Kungörelse, som avses i 20 § varumärkeslagen, skall innehålla:

1) kungörelsedag;

2) varumärkets ansökningsnummer;

3) varumärket;

4) dagen för ansökningens ingivande;

5) sökandens namn eller firma och hemort;

6) uppgift om den rörelse eller det yrke, för vilket märket är avsett, eller, i fråga om kollektivmärke, arten av sökandens verksamhet jämte angivande av de bestämmelser, enligt vilka märket må användas; samt

7) de klasser av varor eller tjänster som rätten till märket skulle komma att omfatta.

I kungörelsen skall jämväl intagas färdbeskrivning och, om registermyndigheten finner det påkallat, annan beskrivning av märket ävensom uppgift om undantagsbestämmelse och företrädesrätt, som avses i 2 § 2 mom.

I kungörelsen skall tillkännagivas, att den som vill framställa invändning mot ansökningen bör göra detta skriftligen hos registermyndigheten inom två månader från kungörelsedagen på sätt i 11 § sägs.

23 §.

Kungörelse, som avses i 21 § 2 mom. varumärkeslagen, skall innehålla uppgifter motsvarande dem som avses i 22 § 1 och 2 mom. samt därutöver registernummer och registreringsdag ävensom prioritetsdag.

Kungörelse, som avses i 21 § 3 mom. varumärkeslagen, skall innehålla ansöknings-numret och sökandens namn eller firma.

24 §.

Av kungörelse beträffande förnyelse av registrering av varumärke, märkets upphörande eller annat avförande ur registret eller ock inskränkning i skyddet skall framgå registernumret, innehavarens namn eller firma, dagen för beslutet eller åtgärden samt klasserna av varor eller tjänster. Vid märkets förnyelse skall giltighetstiden angivas.

25 §.

Kungörelse beträffande övergång av varumärke skall innehålla registernumret, den föregående och den nye innehavarens namn eller firma och hemort ävensom de klasser av varor eller tjänster, som märkesrätten avser, samt de andra uppgifter registermyndigheten finner erforderliga. Vad här sagts, skall i tillämpliga delar iakttagas, då kungörelse utfärdas beträffande licensupplåtelse.

26 §.

Kungörelse beträffande ändring i registrerat varumärke skall innehålla registernumret, det ändrade märket, innehavarens namn eller firma och hemort.

5 kap.

Avgifter.

27 §.

Vid ingivande av ansökan skola följande avgifter erläggas:

1) ansökan om registrering och förnyelse av varumärke 60 mark
2) ansökan om förnyelse av registrering om ansökningen inlämnas efter registreringsperiodens utgång 80 "
3) ansökan om registrering och förnyelse av kollektivmärke 120 "
4) klassavgift vid registrering och förnyelse, för varje klass 20 "
5) ansökan om ändring i registrerat märke 20 "
6) ansökan om anteckning av annan ändring i varumärkesregistret än ovan avses 5 "
7) ansökan om anteckning av licens 20 "
8) ansökan om anteckning av panträtt 20 "

Avslås ansökan om registrering av varumärke, eller lämnas den därhän, återbetalas till sökanden hälften av de erlagda ansöknings- och klassavgifterna. Blir märket icke registrerat i alla de klasser, för vilka klassavgift har erlagts, återbetalas till sökanden hälften av avgifterna för de klasser, som utgå. Enligt samma regler sker återbetalning av avgifter, om sökanden återtager anhängig ansökning eller inskränker densamma.

Vad i föregående mom. är sagt om återbetalning av avgifter, skall äga motsvarande tillämpning, då ansökan om förnyelse icke bifalles.

För svar, som avses i 20 §, skall vid framställande av förfrågan erläggas 5 mark, för varje klass.

Anmälan om upphörande av en i varumärkesregistret antecknad rätt är avgiftsfri.

6 kap.

Särskilda stadganden.

28 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1964. Därigenom upphävas:

förordningen den 30 september 1921 om förändrade bestämmelser i fråga öm skydd för vissa främmande patent och varumärken (230/21), såvitt den ännu är gällande;

förordningen den 15 juli 1963 angående avgifter, som skola erläggas i ärenden rörande patent och varumärken (383/63), såvitt den innehåller stadganden om avgifter i ärenden rörande varumärken; samt

kungörelsen den 4 april 1889 angående registrering av varumärken.

29 §.

Innan ansökan om registrering av varumärke, som ingivits, men icke avgjorts före den 1 juni 1964, kungöres enligt 20 § varumärkeslagen, bör sökanden erlägga i 27 § nämnda avgifter. Avgifterna fastställas efter det antal klasser, som ansökningen omfattar vid kungörandet. Från avgiftsbeloppet skall avdragas vad sökanden tidigare erlagt i registreringsavgift. Därest ansökningen vid kungörandet icke omfattar varor i flera klasser än tre, må av sökande, som redan erlagt registreringsavgift, ytterligare avgift icke uppbäras.

Avslås eller återtages ansökan, som är ingiven före den 1 juni 1964, eller lämnas den därhän, återbetalas till sökanden hälften av den erlagda registreringsavgiften.

30 §.

Föreligger den 1 juni 1964 till handläggning ansökan om förnyelse av varumärke, vars regisireringsperiod utgått före sagda dag, må av sökande, som redan i vederbörlig ordning erlagt avgifter enligt förordningen om avgifter, som skola erläggas i ärenden rörande patent och varumärken, ytterligare avgift icke uppbäras. I annat fall skola för förnyelseansökningar, som den 1 juni 1964 föreligga till handläggning, avgifter uppbäras enligt vad i denna förordning föreskrives.

31 §.

Registeranteckningar, som gjorts före denna förordnings ikraftträdande, överföras på registerkort vid registrerings förnyelse. Tidigare anteckningar i registerboken skola överkorsas och tillika angivas att dessa anteckningar överförts.

Helsingfors den 29 maj 1964.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Handels- och industriminister
Olavi J. Mattila.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.