202/1964

Given i Helsingfors den 30 april 1964.

Lag om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Kommuns och kommunalförbunds tjänsteinnehavare och arbetstagare äga rätt till pensionsskydd i enlighet med vad i denna lag stadgas.

Pensionsskyddet ombesörjes av en offentligträttslig kommunal pensionsanstalt, som står under ministeriets för inrikesärendena tillsyn.

Kommun och kommunalförbund benämnas i denna lag pensionsanstaltens medlemssamfund.

Denna lag tillämpas även i fråga om pensionsanstaltens tjänsteinnehavare och arbetstagare, varvid beträffande pensionsanstalten i tillämpliga delar gäller vad om medlemssamfund är stadgat, samt på arbetstagare i sådan förening, vars medlemmar enbart bestå av kommuner, kommunalförbund och av dem bildade föreningar, vilken på i reglementet för pensionsanstalten fastslaget sätt anslutit sig som medlemssammanslutning till pensionsanstalten.

Denna lag berör icke tjänsteinnehavare eller arbetstagare, om vars på tjänste- eller arbetsförhållande grundade pensionsskydd är särskilt stadgat.

2 §.

Pensionsskyddet omfattar grundpension och tilläggspension.

Grundpensionsskyddet omfattar varje medlemssamfunds tjänsteinnehavare och arbetstagare.

Tilläggspensionsskyddet omfattar tjänsteinnehavare och arbetstagare inom sådant medlemssamfund, som gjort sina tjänsteinnehavare och arbetstagare delaktiga av tilläggspensionsskydd.

3 §.

Angående pensionsskyddet förordnas i den kommunala pensionsanstaltens pensionsstadga.

Grundpensionsskyddet, som omfattar ålders- och invalidpension, bör uppfylla de i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61) stadgade minimifordringarna. Med tillstånd av ministeriet för inrikesärendena må avvikelse från dem dock i vissa delar ske under de i 3 § 3 mom. av nämnda lag stadgade förutsättningarna.

Om tilläggspensionsskyddet må förordnas enligt två eller flera alternativa system. Tilläggspensionsskyddet må även utgöras av familjepension.

4 §.

Den kommunala pensionsanstalten har en delegation, som utövar pensionsanstaltens beslutanderätt, försåvitt denna rätt icke enligt denna lag tillkommer eller med stöd av pensionsanstaltens reglemente i däri nämnda ärenden överförts till annan myndighet inom pensionsanstalten.

Delegationen består av minst 15 och högst 30 medlemmar med en personlig suppleant för envar av dem, vilka samtliga förordnas av ministeriet för inrikesärendena för fyra kalenderår i sänder. Minst tre medlemmar och lika många suppleanter förordnas bland personer, vilka föreslagits av de mest representativa centralorganisationerna för de kommunala tjänsteinnehavarna och arbetstagarna. Övriga medlemmar och suppleanter förordnas bland personer, som kommunernas centralorganisationer föreslagit, sålunda, att kommunerna och kommunalförbunden samt olika kommunformer och landets olika delar äro rättvist representerade i delegationen, samt även i övrigt med iakttagande såvitt möjligt av proportionalitetsprincipens krav.

Med de mest representativa centralorganisationerna avses de centralorganisationer, vilkas medlemsorganisationer representera de flesta olika yrkesområdena och höra till de största inom sin bransch med avseende på personmedlemmarnas antal.

5 §.

Den kommunala pensionsanstaltens förvaltning handhaves av pensionsanstaltens styrelse, som väljes av delegationen för fyra år, dock sålunda, att mandattiden varar till följande val.

Styrelsen består av minst sex ordinarie medlemmar och för dem valda suppleanter samt sex extraordinarie medlemmar, vilka deltaga i behandlingen av pensionsärenden på sätt i pensionsanstaltens reglemente föreskrives. Av de extraordinarie medlemmarna väljas tre bland personer, vilka föreslagits av de mest representativa centralorganisationerna för de kommunala tjänsteinnehavarna och arbetstagarna. Av de övriga extraordinarie medlemmarna bör en ha avlagt juriskandidat- eller motsvarande tidigare examen och vara förtrogen med tjänstemanna- och arbetsrätt, en vara förtrogen med försäkringsverksamhet och en vara läkare. För var och en av de extraordinarie medlemmarna utses en personlig suppleant, om vilken gäller vad ovan är stadgat om extraordinarie medlem.

Styrelsen omfattar en eller flera sektioner, vilka avgöra pensionsärendena, försåvitt icke dessa i pensionsanstaltens reglemente förbehållits styrelsen eller anförtrotts pensionsanstaltens tjänsteinnehavare för avgörande.

Vid pensionsanstalten finnes ett pensionsombud, som äger rätt att följa med behandlingen av pensionsärenden i anstalten.

Styrelsen biträdes av pensionsanstaltens byrå.

6 §.

Den kommunala pensionsanstaltens utgifter, för vilka avgifter icke uppbäras hos tjänsteinnehavare och arbetstagare, fördelas för varje finansår på medlemssamfunden i förhållande till de sammanlagda lönebelopp, som medlemssamfunden ifrågavarande finansår erlagt till sina tjänsteinnehavare och arbetstagare, vilka åtnjuta pensionsskydd, genom att lönerna därförinnan multipliceras med en koefficient, som pensionsanstaltens delegation fastställt för ett bestämt antal år, och för högst fem år i sänder. Koefficientens storlek beror därav, huruvida medlemssamfunds tjänsteinnehavare och arbetstagare äro delaktiga endast i grundpensionsskyddet eller även i tilläggspensionsskydd enligt något system, som avses i 3 § 3 mom., och av från och med vilken tidpunkt pensionsskyddet varit i kraft i fråga om medlemssamfundets tjänsteinnehavare och arbetstagare, samt enligt delegationens prövning även av andra på pensionsanstaltens pensionsansvar inverkande faktorer.

Av medlemssamfunden må under finansår indrivas förskott på deras betalningsandelar.

7 §.

För sökande av ändring i den kommunala pensionsanstaltens beslut i pensionsärenden finnes i anslutning till pensionsanstalten en pensionsnämnd.

Pensionsnämnden består av ordförande och viceordförande, vilka böra ha avlagt juriskandidat- eller motsvarande tidigare examen och vara förtrogna med tjänstemanna- och arbetsrätt, samt nio andra medlemmar. Av medlemmarna bör en vara läkare och en förtrogen med försäkringsverksamhet. Av de övriga medlemmarna böra tre förordnas bland personer, vilka föreslagits av kommunernas centralorganisationer, och tre bland personer, vilka föreslagits av de mest representativa centralorganisationerna för de kommunala tjänsteinnehavarna och arbetstagarna. För varje medlem utses en personlig suppleant, om vilken gäller vad om medlem är stadgat.

Pensionsnämndens ordförande och viceordförande samt övriga medlemmar förordnas av ministeriet för inrikesärendena för fyra kalenderår i sänder. På framställning av pensionsanstaltens delegation fastställer ministeriet även deras arvode.

Vid pensionsnämnden finnes ett nödigt antal föredragande, som böra ha avlagt juriskandidat- eller motsvarande tidigare examen. De anställas av pensionsnämnden, som även besluter om deras arvoden.

Pensionsnämnden må vara indelad i sektioner.

8 §.

Ändring i den kommunala pensionsanstaltens beslut i pensionsärende må sökas genom besvär hos pensionsnämnden. Ändring i pensionsnämndens beslut må sökas hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvärsrätt tillkommer pensionssökande eller -tagare och pensionsombudet. Pensionsombudets besvärstid räknas från tidpunkten för beslutet.

Ändring i pensionsanstaltens beslut i annat än pensionsärende må sökas genom besvär hos länsstyrelsen i det län, där pensionsanstalten har sin hemort. Besvärsrätt tillkommer sakägare och medlemssamfund. Ändring i länsstyrelsens beslut må sökas även av pensionsanstaltens styrelse.

Pensionsanstaltens och pensionsnämndens beslut må delgivas vederbörande genom posten, även om han icke anhållit därom.

Angående ändringssökande gäller i övrigt vad om ändringssökande i förvaltningsärenden är stadgat.

9 §.

Den kommunala pensionsanstaltens och pensionsnämndens beslut må bringas i verkställighet även utan att det vunnit laga kraft, såframt icke ändringssökande blir gagnlöst till följd av verkställighet eller besvärsmyndigheten förbjuder verkställigheten.

10 §.

Grundar sig laga kraft vunnet beslut av den kommunala pensionsanstalten på oriktig eller bristfällig utredning eller överenstämmer det uppenbarligen icke med lagen eller pensionsstadgan, har pensionsanstalten befogenhet, såvitt fråga är om beviljande av förvägrad förmån eller ökning av beviljad förmån, att upptaga saken till ny prövning.

Har pensionsanstalten gjort framställning om återbrytande av laga kraft vunnet beslut angående pension, må pensionsanstalten, tills ärendet avgjorts, tillfälligt inställa utbetalningen av pensionen eller erlägga denna till det belopp, som angives i framställningen.

11 §.

Vad som erlagts för mycket i pension må återindrivas även sålunda, att det avdrages från kommande pensionsrater. Av utfallande pensionsrat må dock icke avdragas mera än en sjättedel av den del av pensionsraten, som återstår efter det förskott enligt lagen om förskottsuppbörd innehållits av pensionsraten.

Utan grund erlagt pensionsbelopp må lämnas oindrivet, om dess beviljande eller utbetalning icke bör anses ha förorsakats av pensionstagarens eller hans företrädares svekliga förfarande.

12 §.

Statens, kommuns eller annat offentligträttsligt samfunds myndighet eller inrättning, pensionsskyddscentralen, försäkrings- och pensionsanstalt samt sjukhus och läkare i tjänsteförhållande äro skyldiga att på begäran avgiftsfritt meddela den kommunala pensionsanstalten och pensionsnämnden sådana uppgifter, som inverka på avgörandet av det föreliggande ärendet. För läkarutlåtande skall erläggas skälig ersättning.

13 §.

Den kommunala pensionsanstalten må med de myndigheter som handhava statens pensionsärenden, samt med pensionsskyddscentralen och i 12 § nämnda försäkrings- och pensionsanstalter överenskomma om samarbete och om ersättande av därav föranledda kostnader.

14 §.

Delegationen för den kommunala pensionsanstalten godkänner pensionsanstaltens reglemente, som innehåller de utöver stadgandena i denna lag erforderliga allmänna bestämmelserna om pensionsanstaltens organisationsform och verksamhet, ävensom räkenskapsstadgan, instruktionen for byrån och den i 3 § 1 mom. nämnda pensionsstadgan. Reglementet skall underställas ministeriet för inrikesärendena för fastställelse.

Ministeriet för inrikesärendena fastställer på framställning av delegationen för pensionsanstalten pensionsnämndens arbetsordning, i vilken närmare föreskrifter givas rörande pensionsnämndens organisationsform och verksamhet.

15 §.

Det av den kommunala pensionsanstalten ombesörjda pensionskyddet träder i kraft den 1 juli 1964.

Arbetstagare, som före den i 1 mom. nämnda dagen stått i arbetsförhållande till medlemssamfund och som på grund därav vore berättigad till pensionsskydd i enlighet med lagen om pension för arbetstagare, men för vilken pensionsskydd icke ordnats på däri stadgat sätt, erhåller likväl på grund av pensionsfall, som inträffat före sagda dag, pensionsskydd i enlighet med nämnda lag av den kommunala pensionsanstalten.

Vad i 2 mom. är stadgat tillämpas även i fråga om tjänsteinnehavare, som vore i samma ställning, ifall han stått i arbets- och icke i tjänsteförhållande till medlemssamfund.

16 §.

Ovan i 1 § avsedd tjänsteinnehavare och arbetstagare bibehåller den rätt att erhålla på tjänste- eller arbetsförhållande grundad pension av medlemssamfund, i vars tjänst han alltjämt är, vilken tillkom honom den 30 juni 1964, om han senast inom december månad år 1966 skriftligen meddelar nämnda medlemssamfund att han så önskar.

Fattar medlemssamfund senare än den 30 juni 1965 beslut om att dess tjänsteinnehavare och arbetstagare skola göras delaktiga av tilläggspensionsskydd eller att de skola underställas ett annat tilläggspensionssystem, har tjänsteinnehavare och arbetstagare, som gjort i 1 mom. nämnt meddelande, rätt att utan hinder därav övergå till att åtnjuta pensionsanstaltens pensionsskydd, räknat från en tidpunkt, som fastställes i den kommunala pensionsanstaltens reglemente, genom att anmäla därom till medlemssamfundet inom sex månader efter det beslutet om tilläggspensionsskydd fattats.

Pensionsanstalten må på synnerliga skäl godkänna i 1 och 2 mom. avsett meddelande, även om det gjorts senare.

Sitt i denna paragraf nämnda meddelande må tjänsteinnehavare eller arbetstagare icke återtaga.

17 §.

Medlemssamfund ombesörjer för sin del erläggandet av sådan på tjänste- och arbetsförhållande grundad pension, till vars erhållande för tjänsteinnehavare eller arbetstagare uppstått rätt med anledning av före den 1 juli 1964 inträffat pensionsfall.

Vad i 1 mom. är stadgat, äger motsvarande giltighet ifråga om pensioner, som utgå till dem av medlemssamfundets tjänsteinnehavare och arbetstagare, som icke, i enlighet med vad i 16 § är stadgat, övergått till att åtnjuta den kommunala pensionsanstaltens pensionsskydd.

Medlemssamfund må överenskomma med den kommunala pensionsanstalten om att denna mot ersättning åtager sig att draga försorg om utbetalningen av de i 1 och 2 mom. avsedda pensionerna och därtill anslutna åtgärder.

18 §.

Den kommunala pensionsanstalten och i lagen om pension för arbetstagare avsedd pensionsanstalt må med tillstånd av socialministeriet överenskomma om, att ansvaret i enlighet med sagda lag i fråga om kommunala arbetstagare skall överföras på den kommunala pensionsanstalten. Härvid erfordras icke sådant förfarande, varom är stadgat i 16 § 3 mom. lagen den 30 december 1952 om försäkringsbolag (450/52).

19 §.

Efter den 30 juni 1964 må medlemssamfund icke anordna eller upprätthålla på tjänste- eller arbetsförhållande grundat pensionsskydd för sina tjänsteinnehavare eller arbetstagare på annat än i denna lag stadgat sätt.

Vad i 1 mom. är stadgat utgör icke hinder för beviljande av extra pension i enskilda fall enligt prövning.

20 §.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1964.

Antalet medlemmar i delegationen för den kommunala pensionsanstalten fastställes inom de i 4 § 2 mom. nämnda gränserna första gången av ministeriet för inrikesärendena. De kommunala centralorganisationerna samt de mest representativa centralorganisationerna för de kommunala tjänsteinnehavarna och arbetstagarna skola inom maj månad 1964 framställa förslag till medlemmar och suppleanter, vilka skola förordnas före utgången av juni månad 1964. Deras mandattid varar till utgången av år 1964. Delegationen kallas till första sammanträde av en av ministeriet för inrikesärendena förordnad medlem i delegationen, vilken för ordet vid sammanträdet, till deras ordförande och viceordförande i delegationen valts.

Pensionsanstaltens reglemente skall godkännas och underställas för fastställelse före utgången av september månad år 1964. Pensionsstadgan bör godkännas före utgången av år 1964.

Pensionsnämndens medlemmar förordnas första gången för en mandatperiod, som slutar vid utgången av år 1964.

Pensionsanstaltens första räkenskapsår slutar vid utgången av år 1966.

Helsingfors den 30 april 1964.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister för inrikesärendena
Arno Hannus.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.