140/1964

Given i Helsingfors den 13 mars 1964.

Lag om ändring av lagen angående införande av äktenskapslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 4 § 1 mom. lagen den 13 juni 1929 angående införande av äktenskapslagen, sådant detta lagrum lyder i lagen den 23 september 1948 (682/48), erhålla följande ändrade lydelse:

4 §.

Stadgandena i 39. 40, 40 a och 46―51 §§ samt i III och V avdelningen av äktenskapslagen skola i tillämpliga delar lända till efterrättelse jämväl beträffande makar, som ingått äktenskap innan densamma trädde i kraft. Vid bedömandet av vardera makens förmåga att bidraga till familjens underhåll skall därvid hänsyn tagas till storleken av den egendom, varöver han råder.Denna lag träder i kraft den 1 april 1964.

Helsingfors den 13 mars 1964.

Vid förfall för Republikens President


Reino R. Lehto statsminister


Olavi Merimaa justitieminister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.