139/1964

Given i Helsingfors den 13 mars 1964.

Lag om ändring av äktenskapslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut fogas till äktenskapslagen av den 13 juni 1929 (234/29) en ny 40 a §, som följer:

40 a §.

Har make utan behörigt beaktande av andra makens giftorätt genom att som gåva överlåta annan än i 38 § nämnd egendom förorsakat väsentlig minskning av sin egendom och kan andra maken vid i 85 § avsedd avvittring icke tilläggas fullt vederlag, skall, om mottagaren av gåvan visste eller hade bort veta att gåvan kränkte andra makens rätt, av gåvan eller dess värde så mycket återbäras som är erforderligt för tillgodoseende av andra makens rätt. Gåvans värde skall fastställas enligt den tidpunkt, då gåvan fullbordades, om icke omständigheterna annat påkalla.

Talan om återbäring skall väckas inom ett år efter det avvittringen ägde rum, likväl senast tio år efter det gåvan fullbordades.

Var i form av utfästelse om gåva given förbindelse vid avvittring av egendomen icke fullgjord, må den icke göras gällande, i den mån andra makens rätt därigenom kränkes.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1964.

Stadgandena i denna lag tillämpas icke på rättshandling, som företagits före lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 33 mars 1964.

Vid förfall för Republikens President


Reino R. Lehto statsminister


Olavi Merimaa justitieminister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.